งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การวิจัยเชิงสืบเสาะ : ข้อมูล ทุติยภูมิ. วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาลักษณะของข้อมูล ปฐมภูมิและทุติยภูมิ  เพื่อเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสีย ของการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การวิจัยเชิงสืบเสาะ : ข้อมูล ทุติยภูมิ. วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาลักษณะของข้อมูล ปฐมภูมิและทุติยภูมิ  เพื่อเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสีย ของการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การวิจัยเชิงสืบเสาะ : ข้อมูล ทุติยภูมิ

2 วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาลักษณะของข้อมูล ปฐมภูมิและทุติยภูมิ  เพื่อเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสีย ของการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ  เพื่อศึกษาถึงเกณฑ์ที่ใช้ในการ ประเมินข้อมูลทุติยภูมิ  เพื่อทราบถึงประเภทของข้อมูล

3 ความหมาย ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลที่นักวิจัยเป็น ผู้สร้างตั้งแต่เริ่มแรกสำหรับเป้าหมายที่ เฉพาะเจาะจง ข้อมูลทุติยภูมิ คือ ข้อมูลที่ได้ถูกรวบรวม ไว้แล้ว โดยมีเป้าหมายที่ไม่ใช่เพื่อแก้ปัญหาที่มีใน ปัจจุบัน

4 ข้อดีข้อเสียของข้อมูลทุติย ภูมิ ข้อดี  ประหยัดเวลาและเงิน ข้อด้อย  คุณค่าของข้อมูลมักจำกัดอยู่ที่ระดับของความ สอดคล้องกับปัญหาวิจัยที่มี  ความถูกต้องของข้อมูล  ความทันสมัย  ความสอดคล้องของหน่วยวัด

5 เกณฑ์สำหรับการประเมิน ข้อมูลทุติยภูมิ  ข้อผิดพลาด : ความถูกต้องของข้อมูล - หา หลายๆ แหล่งเปรียบเทียบ  ความทันสมัย : เวลาที่ข้อมูลถูกรวบรวม  วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ การศึกษา  ธรรมชาติ : เนื้อหาของข้อมูล

6 ประเภทของข้อมูลทุติยภูมิ  ข้อมูลภายใน - คลังข้อมูล (Data warehouse) : ฐานข้อมูลศูนย์กลาง - คลังข้อมูล (Data warehouse) : ฐานข้อมูลศูนย์กลาง - ฐานข้อมูลลูกค้า (Customer database) : ข้อมูลการขาย - การขุดหาข้อมูล (Data mining) - การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า (Customer relationship management) : ระบบสนับสนุนการตัดสินใจที่ใช้สำหรับการ จัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์การและลูกค้า - การตลาดจากฐานข้อมูล (Database marketing) : การใช้ ฐานข้อมูล CRM  ข้อมูลภายนอก - แหล่งธุรกิจทั่วไป - ข้อมูลสถิติที่ไม่ใช่ของรัฐบาล - แหล่งรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐบาล


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การวิจัยเชิงสืบเสาะ : ข้อมูล ทุติยภูมิ. วัตถุประสงค์  เพื่อศึกษาลักษณะของข้อมูล ปฐมภูมิและทุติยภูมิ  เพื่อเข้าใจถึงข้อดีและข้อเสีย ของการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google