งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการส่งเสริมการการมีส่วนร่วมของ สหกรณ์ (1 ต. ค. 54 – 6 ก. ค.55) วัน สิ้นปีทางบัญชีตั้งแต่ ก. ย. 54 – มี. ค. 55 แยกเป็นรายอำเภอ อำเภอแผนผล หมายเหตุ จำนวนสถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการส่งเสริมการการมีส่วนร่วมของ สหกรณ์ (1 ต. ค. 54 – 6 ก. ค.55) วัน สิ้นปีทางบัญชีตั้งแต่ ก. ย. 54 – มี. ค. 55 แยกเป็นรายอำเภอ อำเภอแผนผล หมายเหตุ จำนวนสถาบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการส่งเสริมการการมีส่วนร่วมของ สหกรณ์ (1 ต. ค. 54 – 6 ก. ค.55) วัน สิ้นปีทางบัญชีตั้งแต่ ก. ย. 54 – มี. ค. 55 แยกเป็นรายอำเภอ อำเภอแผนผล หมายเหตุ จำนวนสถาบัน รายจำนวนสถาบัน ราย เมือง 4855, ,544 พัฒนานิคม 206,104134,835 บ้านหมี่ 152, ท่าวุ้ง 102, โคกสำโรง 173,50581,027 หนองม่วง

2 อำเภอแผนผลหมายเหตุ จำนวนสถาบัน รายจำนวนสถาบัน ราย ชัยบาดาล 201,254191,160 สระโบสถ์ 121, ลำสนธิ + ท่าหลวง โคกเจริญ 91, นิคมฯ 37, รวม 16982, ,556 ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก. ค * สระโบสถ์บวกเพิ่มสหกรณ์ตั้งใหม่ 2 แห่ง * สระโบสถ์บวกเพิ่มสหกรณ์ตั้งใหม่ 2 แห่ง

3 โครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี แก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2555 ตัวชี้วัด สกก. ท่าวุ้ง จก. สามารถรวบรวมข้าวจาก สมาชิกเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 15 นางรำไพ โพธิดอกไม้ ติดตาม และสรุปผลการเนิน งาน 4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนฯ ให้กับสหกรณ์ฯ 3 แนะนำและส่งเสริมสหกรณ์ฯ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 2 แจ้งสหกรณ์เป้าหมายทราบ 1 100% 36 ตัน ตัน

4 กิจกรรม กรมฯจัดสรรงบประมาณให้สกก. ท่าวุ้ง จก. อัตรากิโลกรัมละ 2.50 บาท จำนวน 80 ตัน เป็นเงิน 200,000 บาท นางรำไพ โพธิดอกไม้ 200,00 0 บาท โครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2555 ( ต่อ ) 100 % 5.3 % ตัน ตัน 4.27 ตัน 100 % 21. 6% 27 % 10,

5 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการออมใน ระบบสหกรณ์ ตัวชี้วัดที่ 1 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย 2 แห่ง ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการออมของ โรงเรียน ร้อยละ 80

6 การดำเนินงานโครงการฯ ใน สหกรณ์ ตัวชี้วัดที่ 1 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย 2 แห่ง กิจกรรม กพส. ดำเนินการ จัดประชุมชี้แจง โครงการออมใน ระบบสหกรณ์และ ในโรงเรียน ณ สนง. สกจ. ลพบุรี เมื่อ วันที่ 17 พค. 55 ผู้รับผิดชอบ นางอัจฉรา กฤตพัฒนกุล 2 14

7 ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 5 การดำเนินงานโครงการฯ ใน สหกรณ์ ( ต่อ ) ผู้รับผิดชอบ นางอัจฉรา กฤตพัฒนกุล 1,2 00 1,2 71 3,083, ,200,0 00

8 เป้าหมายสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการออมฯ ปีงบประมาณ พ. ศ อำเภอสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร จำนว นราย จำนวนยอดยก มา 31 มี. ค ฝากระหว่าง เดือน มิ. ย.55 ยอดเงินฝาก สะสม เมืองสอ. กองพลทหารปืน ใหญ่ จก. 1501,024, , , ท่าวุ้งสกก. ท่าวุ้ง จก , , , บ้านหมี่สกก. บ้านหมี่ จก. 444, สอ. รพ. บ้านหมี่ จก , , โคกสำโรง สกก. โคกสำโรง จก ,298, , , พัฒนานิคม สค. สวนมะเดื่อ จก , ,00058, สค. ทด. พัฒนานิคม จก , ,00030, หนองม่วง สกป. บ่อทอง จก , ,600156,750.00

9 อำเภอสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร จำนวน ราย จำนวนยอดยก มา 31 มี. ค ฝากระหว่าง เดือน มิ. ย.55 ยอดเงินฝาก สะสม โคก เจริญ สกก. โคกเจริญ จก ,69078, ,800 สระโบสถ์ สกก. สระโบสถ์ จก , , ,700 ลำสนธิ สค. ทด. กนช. หนอง รี จก , , ,537 ชัย บาดาล สกก. ชัยบาดาล จก , , ,620 นิคมฯ สก. นิคมชัยบาดาล จก , , ,945, สค. ท่าหลวง จก , , , รวม 1,27120,067, ,050, ,023, เป้าหมายสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการออมฯ ปีงบ ประมามาณ พ. ศ ( ต่อ )

10 การดำเนินงานโครงการฯ ใน โรงเรียน ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม การออมของโรงเรียน ร้อยละ 80 กิจกรรม 1. กพส. จัดกิจกรรม ส่งเสริมการออมใน โรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการ จำนวน 3 โรงเรียน เมื่อวันที่ 23, 24 พ. ค. 55 และ 5 มิถุนายน จัดกิจกรรม ประกวดสุดยอดเด็กดี มีเงินออมและสุดยอด ส่งเสริมการออม ตัดสินการประกวด ประมาณเดือน ส. ค ,00 0 ผู้รับผิดชอบ นางอัจฉรา กฤตพัฒนกุล 27,33 9

11 เป้าหมายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการออมฯ ปีงบประมาณ พ. ศ อำเภอโรงเรียนจำนว นราย ฝากระหว่าง เดือน มิ. ย.55 ยอดเงินฝาก สะสม โคกสำโรง บ้านโคกสะอาด 5012, พัฒนานิคม บ้านดีลัง 1017, , โคกเจริญ บ้านลำโป่งเพชร 583, รวม 20923,90727,339.00

12 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่ มาตรฐานสินค้า ตัวชี้วัด ยอดจำหน่ายของสินค้ากลุ่มสตรีสหกรณ์ ม.7 มหาโพธิ สังกัดสหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 งบประมาณ 3,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นางวรนุช ขุมแร่ ข้อมูล 1 ต. ค. – 30 ก. ย. 55,000 50,000


ดาวน์โหลด ppt ผลการส่งเสริมการการมีส่วนร่วมของ สหกรณ์ (1 ต. ค. 54 – 6 ก. ค.55) วัน สิ้นปีทางบัญชีตั้งแต่ ก. ย. 54 – มี. ค. 55 แยกเป็นรายอำเภอ อำเภอแผนผล หมายเหตุ จำนวนสถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google