งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการส่งเสริมการการมีส่วนร่วมของ สหกรณ์ (1 ต. ค. 54 – 6 ก. ค.55) วัน สิ้นปีทางบัญชีตั้งแต่ ก. ย. 54 – มี. ค. 55 แยกเป็นรายอำเภอ อำเภอแผนผล หมายเหตุ จำนวนสถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการส่งเสริมการการมีส่วนร่วมของ สหกรณ์ (1 ต. ค. 54 – 6 ก. ค.55) วัน สิ้นปีทางบัญชีตั้งแต่ ก. ย. 54 – มี. ค. 55 แยกเป็นรายอำเภอ อำเภอแผนผล หมายเหตุ จำนวนสถาบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการส่งเสริมการการมีส่วนร่วมของ สหกรณ์ (1 ต. ค. 54 – 6 ก. ค.55) วัน สิ้นปีทางบัญชีตั้งแต่ ก. ย. 54 – มี. ค. 55 แยกเป็นรายอำเภอ อำเภอแผนผล หมายเหตุ จำนวนสถาบัน รายจำนวนสถาบัน ราย เมือง 4855,4444441,544 พัฒนานิคม 206,104134,835 บ้านหมี่ 152,82811765 ท่าวุ้ง 102,58513258 โคกสำโรง 173,50581,027 หนองม่วง 95576256

2 อำเภอแผนผลหมายเหตุ จำนวนสถาบัน รายจำนวนสถาบัน ราย ชัยบาดาล 201,254191,160 สระโบสถ์ 121,4316240 ลำสนธิ + ท่าหลวง 65534336 โคกเจริญ 91,1228990 นิคมฯ 37,3911145 รวม 16982,77413351,556 ข้อมูล ณ วันที่ 6 ก. ค. 2555 * สระโบสถ์บวกเพิ่มสหกรณ์ตั้งใหม่ 2 แห่ง * สระโบสถ์บวกเพิ่มสหกรณ์ตั้งใหม่ 2 แห่ง

3 โครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี แก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2555 ตัวชี้วัด สกก. ท่าวุ้ง จก. สามารถรวบรวมข้าวจาก สมาชิกเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 15 นางรำไพ โพธิดอกไม้ ติดตาม และสรุปผลการเนิน งาน 4 ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน อุดหนุนฯ ให้กับสหกรณ์ฯ 3 แนะนำและส่งเสริมสหกรณ์ฯ ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 2 แจ้งสหกรณ์เป้าหมายทราบ 1 100% 36 ตัน 72.89 ตัน

4 กิจกรรม กรมฯจัดสรรงบประมาณให้สกก. ท่าวุ้ง จก. อัตรากิโลกรัมละ 2.50 บาท จำนวน 80 ตัน เป็นเงิน 200,000 บาท นางรำไพ โพธิดอกไม้ 200,00 0 บาท โครงการส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ ดีแก่เกษตรกรในสถาบันเกษตรกร ปี 2555 ( ต่อ ) 100 % 5.3 % 72.8 9 ตัน 15.7 6 ตัน 4.27 ตัน 100 % 21. 6% 27 % 10,687. 50

5 กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาการออมใน ระบบสหกรณ์ ตัวชี้วัดที่ 1 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย 2 แห่ง ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 5 ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการออมของ โรงเรียน ร้อยละ 80

6 การดำเนินงานโครงการฯ ใน สหกรณ์ ตัวชี้วัดที่ 1 สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ เป้าหมาย 2 แห่ง กิจกรรม กพส. ดำเนินการ จัดประชุมชี้แจง โครงการออมใน ระบบสหกรณ์และ ในโรงเรียน ณ สนง. สกจ. ลพบุรี เมื่อ วันที่ 17 พค. 55 ผู้รับผิดชอบ นางอัจฉรา กฤตพัฒนกุล 2 14

7 ตัวชี้วัดที่ 2 อัตราการออมเฉลี่ยต่อคนเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 5 การดำเนินงานโครงการฯ ใน สหกรณ์ ( ต่อ ) ผู้รับผิดชอบ นางอัจฉรา กฤตพัฒนกุล 1,2 00 1,2 71 3,083,132. 65 1,200,0 00

8 เป้าหมายสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการออมฯ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 อำเภอสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร จำนว นราย จำนวนยอดยก มา 31 มี. ค. 2555 ฝากระหว่าง เดือน มิ. ย.55 ยอดเงินฝาก สะสม เมืองสอ. กองพลทหารปืน ใหญ่ จก. 1501,024,833.193,000.00245,769.89 ท่าวุ้งสกก. ท่าวุ้ง จก. 10010,000.0015,000.0025,000.00 บ้านหมี่สกก. บ้านหมี่ จก. 444,400.00-- สอ. รพ. บ้านหมี่ จก 77 482,167.8951339.50108,224.50 โคกสำโรง สกก. โคกสำโรง จก. 10014,298,562.1420,000.00120,000.00 พัฒนานิคม สค. สวนมะเดื่อ จก. 100958,605.1315,00058,192.53 สค. ทด. พัฒนานิคม จก. 100160,000.0010,00030,000.00 หนองม่วง สกป. บ่อทอง จก. 50215,065.97156,600156,750.00

9 อำเภอสหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร จำนวน ราย จำนวนยอดยก มา 31 มี. ค. 2555 ฝากระหว่าง เดือน มิ. ย.55 ยอดเงินฝาก สะสม โคก เจริญ สกก. โคกเจริญ จก. 10038,69078,800.0078,800 สระโบสถ์ สกก. สระโบสถ์ จก. 100474,981.2320,000.0049,700 ลำสนธิ สค. ทด. กนช. หนอง รี จก. 150863,929.8914,400.0029,537 ชัย บาดาล สกก. ชัยบาดาล จก. 100120,030.503,720.0013,620 นิคมฯ สก. นิคมชัยบาดาล จก. 50902,319.26559,174.771,945,102.77 สค. ท่าหลวง จก. 50513,685.90103,835.00103,835.96 รวม 1,27120,067,271.001,050,870.003,023,132.65 เป้าหมายสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการออมฯ ปีงบ ประมามาณ พ. ศ. 2555 ( ต่อ )

10 การดำเนินงานโครงการฯ ใน โรงเรียน ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละของนักเรียนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม การออมของโรงเรียน ร้อยละ 80 กิจกรรม 1. กพส. จัดกิจกรรม ส่งเสริมการออมใน โรงเรียนที่เข้าร่วม โครงการ จำนวน 3 โรงเรียน เมื่อวันที่ 23, 24 พ. ค. 55 และ 5 มิถุนายน 2555 2. จัดกิจกรรม ประกวดสุดยอดเด็กดี มีเงินออมและสุดยอด ส่งเสริมการออม ตัดสินการประกวด ประมาณเดือน ส. ค. 55 12,00 0 ผู้รับผิดชอบ นางอัจฉรา กฤตพัฒนกุล 27,33 9

11 เป้าหมายโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการออมฯ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 อำเภอโรงเรียนจำนว นราย ฝากระหว่าง เดือน มิ. ย.55 ยอดเงินฝาก สะสม โคกสำโรง บ้านโคกสะอาด 5012,285.00 พัฒนานิคม บ้านดีลัง 1017,836.0011,268.00 โคกเจริญ บ้านลำโป่งเพชร 583,786.00 รวม 20923,90727,339.00

12 การส่งเสริมผลิตภัณฑ์สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรสู่ มาตรฐานสินค้า ตัวชี้วัด ยอดจำหน่ายของสินค้ากลุ่มสตรีสหกรณ์ ม.7 มหาโพธิ สังกัดสหกรณ์การเกษตรสระโบสถ์ จำกัด มียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 งบประมาณ 3,000 บาท ผู้รับผิดชอบ นางวรนุช ขุมแร่ ข้อมูล 1 ต. ค. – 30 ก. ย. 55,000 50,000


ดาวน์โหลด ppt ผลการส่งเสริมการการมีส่วนร่วมของ สหกรณ์ (1 ต. ค. 54 – 6 ก. ค.55) วัน สิ้นปีทางบัญชีตั้งแต่ ก. ย. 54 – มี. ค. 55 แยกเป็นรายอำเภอ อำเภอแผนผล หมายเหตุ จำนวนสถาบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google