งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เกษตรที่ ยั่งยืน วนเกษตร.  วนเกษตรคืออะไร คำว่า “ วน ” แปลว่า เกษตร ตามความหมายทางพุทธศาสนา หมายถึงดิน วนเกษตรจึงหมายถึงการใช้ดินทำประโยชน์ให้เกิด สภาพป่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เกษตรที่ ยั่งยืน วนเกษตร.  วนเกษตรคืออะไร คำว่า “ วน ” แปลว่า เกษตร ตามความหมายทางพุทธศาสนา หมายถึงดิน วนเกษตรจึงหมายถึงการใช้ดินทำประโยชน์ให้เกิด สภาพป่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เกษตรที่ ยั่งยืน วนเกษตร

2  วนเกษตรคืออะไร คำว่า “ วน ” แปลว่า เกษตร ตามความหมายทางพุทธศาสนา หมายถึงดิน วนเกษตรจึงหมายถึงการใช้ดินทำประโยชน์ให้เกิด สภาพป่า พูดกันเป็นภาษาวิชาการว่าการจัดระบบนิเวศน์คือการ สร้างความสมดุลให้กับธรรมชาติ

3  วนเกษตร (Agroforesty farming)  เป็น เกษตรกรรมที่นำเอาหลักการความยั่งยืนถาวรของระบบป่า ธรรมชาติ มาเป็นแนวทางในการทำการเกษตร ให้ความสำคัญเป็น อย่างสูงกับการปลูกไม้ยืนต้น ไม้ผล และไม้ใช้สอยต่าง ๆ ให้เป็น องค์ประกอบหลักของไร่นา ผสมผสานกับการปลูกพืชชั้นล่างที่ไม่ ต้องการแสงแดดมาก หรือได้อาศัยร่มเงา และความชื้นจากการที่มีพืช ชั้นบนขึ้นปกคลุม รวมทั้งการจัดองค์ประกอบการผลิตทางการเกษตร ให้มีความหลากหลายชนิดของพืชและ สัตว์ คำ ว่า “ วนเกษตร ” ถูกใช้มาก่อนหน้านี้ โดยนักวิชาการและหน่วยงาน ด้านป่าไม้ โดยให้ความหมายที่มีนัยของการทำป่าไม้ผสมผสาน ร่วมกับการปลูกพืชและเลี้ยง สัตว์ ทั้งนี้ วนเกษตรเป็นที่รู้จักกว้างขวาง ในสังคมไทย จากการบุกเบิกของผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม เมื่อปลาย ทศวรรษที่ 2520 อันเนื่องมาจากประสบการณ์ชีวิตที่ประสบกับปัญหา ความล้มเหลวจากการทำ เกษตรกรรมเชิงเดี่ยวในเชิงพาณิชย์ครั้งแล้ว ครั้งเล่า ทำให้ท่านตัดสินใจขายที่ดินส่วนใหญ่ เพื่อนำไปชำระหนี้สิน แล้วใช้พื้นที่เล็ก ๆ ที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่ไร่ แปรสภาพไร่มันสำปะหลัง เป็นระบบวนเกษตร ปลูกไม้ยืนต้น และพืชสมุนไพรผสมผสานกัน และ มีวิถีชีวิตที่พึ่งตนเองได้ ปรัชญาและ ประสบการณ์ชีวิตของเกษตรกรท่านนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่ หล่อหลอมให้เกิดแนวความคิดเกษตรกรรมทางเลือก เกษตรกรรม ยั่งยืนในสังคมไทยต่อมา

4 วัตถุประสงค์  1. เพื่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และภูมิคุ้มกัน  2. เพื่อเกื้อกูลการผลิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น  3. เพื่อป้องกันและควบคุมสภาพแวดล้แม  4. เพื่อใช้ที่ดินเสื่อมโทรมและพื้นที่ขนาดเล็กให้ได้ ผลผลิตสูงขึ้น  5. เพื่อความรื่นรมย์

5  รูปแบบของวนเกษตร มีอยู่ 3 ระบบ คือ 1. ระบบปลูกป่า - นาไร่ ( Agrisylvicultural system) มีความแตกต่างเพราะการปลูกพืชกสิกรรมและการปลูกป่านั้น เป็นการทำการเกษตรในที่ดินอันเป็นของรัฐ และรัฐยังถือว่าไม้ ที่ปลูกนั้นเป็นของรัฐ นอกจากพืชกสิกรรมเท่านั้นที่จะเป็นของ ราษฏร 2. ระบบปลูกป่า - หญ้าเลี้ยงสัตว์ ( Sylvopastoral system ) เป็นการผลิตปศุสัตว์มารวมกับการปลูกป่า กระทำทั้ง ในลักษณะของการปลูกป่าเพื่อใช้ส่วนต่างๆ ของต้นไม้เพื่อการ เลี้ยงปศุสัตว์ เพื่อหวังประโยชน์จากไม้โดยตรง หรือการปลูก หญ้าเสริม หรือการเลี้ยงปศุสัตว์ในสวนป่า ปศุสัตว์ช่วยในการ กำจัดหญ้า 3. ระบบเลี้ยงสัตว์ - ปลูกป่า - นาไร่ ( Agrosylvopastoral system) ระบบที่มีตัวแปร หรือปัจจัยอยู่ รวมกันถึงสามอย่างถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่าง ประณีต ปัจจัยทั้งสามอย่างที่ว่ามานี้หากสภาพการณ์ต่างๆ เหมาะสมและสมบูรณ์แล้วก็ไม่ เป็นปัญหาต่อการทำงาน ข้อเด่นของวนเกษตร มีอยู่ 2 ประการหลัก กล่าวคือ 1) การอยู่ร่วมกันของพื้นที่ป่ากับการเกษตร 2) การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

6

7

8 คณะผู้จัดทำ 1. นายอิทธิพล พรมมา เลขที่ 6 2. นางสาวกานต์นลิน มีศรีสุข เลขที่ 8 3. นางสาวชิษณุฎา ศรีสุข เลขที่ นางสาวฐิติชญา ไหวพริบ เลขที่ นางสาวเบญญาภา ธงสิบสอง เลขที่ นางสาวพรรษกมล แสนบ่อ เลขที่ นางสาววิภาวรรณ สร้อยสูงเนิน เลขที่ นางสาวสิดาพร ประสุทธิ์ เลขที่ นางสาวสิริรัตน์ อมฤทธิ์ เลขที่ นางสาวเก็จมณี กวางกระโดด เลขที่ นางสาวมนัสนันท์ เชาว์ปัญญานนท์ เลขที่ 49 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/12 เสนอ คุณครูจิรประภา ไตรกิตติคุณ โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่


ดาวน์โหลด ppt เกษตรที่ ยั่งยืน วนเกษตร.  วนเกษตรคืออะไร คำว่า “ วน ” แปลว่า เกษตร ตามความหมายทางพุทธศาสนา หมายถึงดิน วนเกษตรจึงหมายถึงการใช้ดินทำประโยชน์ให้เกิด สภาพป่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google