งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 48/2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กร่อย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 48/2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กร่อย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 48/2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กร่อย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 พฤศจิกายน 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อ เลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ซึ่งมีพื้นที่บ่อต่ำกว่า 10 ไร่ - ค่า pH มีค่าระหว่าง 6.5 ถึง 8.5 - ความเค็ม จะมีความเค็มของแหล่งรองรับน้ำ ทิ้งในขณะนั้นได้ไม่เกินร้อยละ 50  ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากบ่อ เลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย ซึ่งมีพื้นที่บ่อตั้งแต่ 10 ไร่ขึ้น ไป - ค่า pH มีค่าระหว่าง 6.5 ถึง 8.5 - สารแขวนลอย ต้องมีค่าไม่เกิน 70 มิลลิกรัมต่อ ลิตร - ค่า BOD ต้องมีค่าไม่เกิน 25 มิลลิกรัมต่อลิตร

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ - แอมโมเนีย ต้องมีค่าไม่เกิน 1.1 มิลลิกรัม ไนโตรเจนต่อลิตร - ฟอสฟอรัสรวม ต้องมีค่าไม่เกิน 0.4 มิลลิกรัม ฟอสฟอรัสต่อลิตร - ไนโตรเจนรวมต้องไม่เกิน 4 มิลลิกรัมไนโตรเจน ต่อลิตร - ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ต้องไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อ ลิตร - ความเค็ม จะมีความเค็มของแหล่งรองรับน้ำทิ้ง ในขณะนั้นได้ไม่เกินร้อยละ 50  การเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งให้เก็บแบบจ้วง จากจุดที่ ระบายน้ำทิ้งออกสู่สิ่งแวดล้อม  วิธีการตรวจสอบค่ามาตรฐานให้เป็นไปตามที่ กำหนดไว้

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  ควบคุมการระบายน้ำทิ้งไม่ให้เกินค่ามาตรฐานที่ กำหนด

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมเจ้าท่าที่ 48/2554 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย น้ำทิ้งจากบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กร่อย ประกาศในราชกิจจานุเบกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google