งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออก ใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออก ใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออก ใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการ เกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ ( ฉบับที่ 5) พ. ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 กรกฎาคม 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ 1. ให้ยกเลิกความในวรรคสามของ (7) ข้อ 6 แห่ง ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง กำหนด รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร เป็น ผู้รับผิดชอบ พ. ศ. 2552 2. ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสามของข้อ 2 แห่ง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการทดลองพิษ ตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตรแนบท้าย ประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่องกำหนด รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออกใบสำคัญและการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น ทะเบียนวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตร เป็น ผู้รับผิดชอบ พ. ศ. 2552

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 สรุปสาระสำคัญ “ ในกรณีวัตถุอันตรายที่ขอขึ้นทะเบียน เป็น วัตถุอันตรายชนิดที่เคยได้รับการขึ้น ทะเบียนแล้วในประเทศไทย การศึกษาพิษ ตกค้างของวัตถุอันตรายทางการเกษตรและ ระยะเก็บเกี่ยวหลังการใช้ครั้งสุดท้าย ให้สุ่ม เก็บตัวอย่างผลผลิตมาตรวจวิเคราะห์ ปริมาณสารพิษตกค้างที่ระยะเวลา 0 วันและ ที่เว้นระยะการใช้สารครั้งสุดท้ายก่อนเก็บ เกี่ยว (Pre Harvest Interval : PHI)”

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมวิชาการเกษตรเรื่อง กำหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการขึ้นทะเบียน การออก ใบสำคัญ และการต่ออายุใบสำคัญการขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google