งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวธัญชนก นาคพล 5510610041 ภาควิชา พัฒนาการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวธัญชนก นาคพล 5510610041 ภาควิชา พัฒนาการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวธัญชนก นาคพล 5510610041 ภาควิชา พัฒนาการเกษตร

2 ข้าวอินทรีย์ (Organic rice) เป็นข้าวที่ได้จากการ ผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ (Organic agriculture หรือ Organic Farming) ซึ่งเป็นวิธีการผลิตที่หลีกเลี่ยง การใช้สารเคมี หรือสารสังเคราะห์ต่างๆ ทุกขั้นตอน ระหว่างการเก็บรักษาการผลิตและในผลผลิต หากมี ความจำเป็น แนะนำให้ใช้วัสดุจากธรรมชาติและ สารสกัดจากพืชที่ไม่มีพิษต่อคน หรือไม่มีสารพิษ ตกค้างปนเปื้อนในผลิตผล ในดินและน้ำ การผลิต ข้าวอินทรีย์นอกจากจะทำให้ได้ผลผลิตข้าวที่มี คุณภาพสูงและปลอดภัยจากสารพิษแล้ว ยังเป็น การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเป็นการ พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนอีกด้วย

3 1. การเลือกพื้นที่ปลูก >> นาใหญ่ 2. การเลือกใช้พันธุ์ข้าว >> พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ซึ่งทั้งสองพันธุ์เป็นข้าวที่มีคุณภาพเมล็ด ดีเป็นพิเศษ การเลือกพื้นที่ปลูก การเลือกใช้พันธุ์ข้าว 3. การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 ซึ่งทั้งสองพันธุ์เป็นข้าวที่มีคุณภาพเมล็ด ดีเป็นพิเศษ การเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว 4. การเตรียมดิน >> สร้างสภาพที่เหมาะสมต่อการ ปลูกและการเจริญเติบโตของข้าว 5. วิธีปลูก >> การปลูกข้าวแบบปักดำจะเหมาะสม ที่สุดกับการผลิตข้าวอินทรีย์ การเตรียมดิน วิธีปลูก 6. การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน 7. ระบบการปลูกพืช การจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดิน ระบบการปลูกพืช

4 8. การควบคุมวัชพืชแนะนำให้ควบคุมวัชพืชโดย วิธีกล 9. การป้องกันกำจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช 10. การจัดการน้ำ 11. การเก็บเกี่ยว การนวดและการลด ความชื้น >> เก็บเกี่ยวระยะพลับพลึง 12. การเก็บรักษาข้าวเปลือก 13. การสี >> ต้องแยกสีต่างหากจากข้าวทั่วไป โดยทำการใช้ข้าวเปลือกอินทรีย์สีล้างเครื่อง การควบคุมวัชพืช การป้องกันกำจัดโรค แมลง และสัตว์ศัตรูพืช การจัดการน้ำ การเก็บเกี่ยว การนวดและการลด ความชื้น การเก็บรักษาข้าวเปลือก การสี 14. การบรรจุหีบห่อเพื่อการค้า การบรรจุหีบห่อเพื่อการค้า


ดาวน์โหลด ppt นางสาวธัญชนก นาคพล 5510610041 ภาควิชา พัฒนาการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google