งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รับรองการเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รับรองการเกิด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รับรองการเกิด

2 1. การขอหนังสือรับรองการเกิดตามมาตรา 20/1
2. บุคคลที่ขอหนังสือรับรองการเกิด ได้แก่ (1) ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย แต่ไม่ได้แจ้ง การเกิด หรือแจ้งเกิดแล้วแต่ไม่มีสูติบัตร (2) สำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องไม่สามารถคัดสำเนา ทะเบียนคนเกิดให้ได้ Company Logo

3 3. สถานที่ยื่นคำขอหนังสือรับรองการเกิด
(1) สำนักทะเบียนท้องที่ที่ผู้ขอเกิด (2) สำนักทะเบียนท้องที่ที่ผู้ขอมีชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน (3) สำนักทะเบียนท้องที่ที่ผู้ขอมีภูมิลำเนาอยู่ใน ปัจจุบัน Company Logo

4 การเพิ่มชื่อ คนไทย คนไม่มีสัญชาติไทย

5 การเพิ่มชื่อคนไทย เกิดในไทย เกิดต่างประเทศ

6 การเพิ่มชื่อคนไทย เกิดในไทย
การเพิ่มชื่อคนไทย เกิดในไทย Company Logo

7 ผู้ยื่นคำร้อง เจ้าบ้านหรือผู้ขอเพิ่มชื่อ
ผู้อุปการะ หรือหน่วยงานที่อุปการะ (กรณีเพิ่มชื่อเด็กอนาถา) Company Logo

8 สถานที่ยื่นคำร้อง ถ้ามีสูติบัตร ให้ยื่นที่สำนักทะเบียนแห่งที่เกิด
ถ้ามีทะเบียนบ้าน ให้ยื่นที่สำนักทะเบียนแห่งที่บ้านเลขที่ตามทะเบียนบ้านฉบับนั้น อยู่ในเขตพื้นที่ ถ้ามีหลักฐานอื่น หรือไม่มีหลักฐานเอกสารราชการ ให้ยื่นที่สำนักทะเบียนแห่งที่ผู้ขอเพิ่มชื่อมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในปัจจุบัน Company Logo

9 หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ เอกสารที่ราชการออกให้ (ถ้ามี) พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้ บัตรประจำตัวของพยานบุคคล Company Logo

10 เพิ่มชื่อคนไทย เกิดต่างประเทศ
เพิ่มชื่อคนไทย เกิดต่างประเทศ Company Logo

11 ผู้ยื่นคำร้อง ผู้ขอเพิ่มชื่อ หรือ
บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย (กรณีผู้ที่ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้เยาว์) หรือ ผู้รับมอบอำนาจจาก 1. หรือ 2. (กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย) โดยผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นญาติพี่น้องหรือผู้ปกครอง โดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ขอเพิ่มชื่อ Company Logo

12 สถานที่ยื่นคำร้อง สำนักทะเบียนแห่งที่ผู้ขอเพิ่มชื่อมีภูมิลำเนาอยู่ หรือ สำนักทะเบียนแห่งที่บิดา มารดา ญาติพี่น้องหรือผู้ปกครองของผู้ขอเพิ่มชื่อมีภูมิลำเนาอยู่ (กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีเหตุจำเป็นไม่อาจเดินทาง กลับประเทศไทย) Company Logo

13 หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ หลักฐานการเกิดของผู้ขอเพิ่มชื่อ หนังสือเดินทางของผู้ขอเพิ่มชื่อ พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้ บัตรฯ ของผู้ร้องและพยานบุคคล Company Logo

14 หลักฐานฯ กรณีมีเหตุจำเป็นฯ
สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรของผู้รับมอบอำนาจ หลักฐานการเกิดของผู้ขอเพิ่มชื่อ หนังสือมอบอำนาจของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ขอเพิ่มชื่อซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เอกสารของผู้ขอเพิ่มชื่อที่ราชการออกให้ (ถ้ามี) พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคลได้ บัตรฯ ของผู้ร้องและพยานบุคคล Company Logo

15 เพิ่มชื่อ คนไม่มีสัญชาติไทย
Company Logo

16 ผู้ยื่นคำร้อง เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือ ผู้ขอเพิ่มชื่อ
Company Logo

17 สถานที่ยื่นคำร้อง สำนักทะเบียนแห่งที่ผู้ขอเพิ่มชื่อมีภูมิลำเนาอยู่
Company Logo

18 หลักฐานที่ต้องนำไปแสดง
สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่จะขอเพิ่มชื่อ พยานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ขอเพิ่มชื่อซึ่งเป็นเอกสารราชการ เช่น ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ทะเบียนประวัติ ฯลฯ พยานบุคคล ได้แก่ เจ้าบ้าน และผู้น่าเชื่อถือ บัตรฯ ของผู้ร้องและพยานบุคคล Company Logo

19 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในเอกสารการทะเบียนราษฎร
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการ ในเอกสารการทะเบียนราษฎร 2. สถานที่ยื่นคำร้องขอแก้ไข - สำนักทะเบียน ที่ผู้ขอแก้ไขรายการ มีชื่ออยู่ Company Logo

20 3. หลักฐานเอกสารที่ต้องนำมาแสดง (1) บัตรประจำตัวประชาชน
(2) สำเนาทะเบียนบ้าน (3) หลักฐานที่ทางราชการออกให้ (4) บางกรณีจำเป็นต้องนำพยานบุคคลไปให้ การรับรอง Company Logo

21 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt รับรองการเกิด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google