งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

www.themegallery.com Company Logo 1. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 2. บุคคลที่ขอหนังสือรับรองการ เกิด ได้แก่ (1) ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "www.themegallery.com Company Logo 1. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 2. บุคคลที่ขอหนังสือรับรองการ เกิด ได้แก่ (1) ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 www.themegallery.com Company Logo 1. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 2. บุคคลที่ขอหนังสือรับรองการ เกิด ได้แก่ (1) ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย แต่ ไม่ได้แจ้ง การเกิด หรือแจ้งเกิดแล้วแต่ไม่มี สูติบัตร (2) สำนักทะเบียนที่เกี่ยวข้องไม่ สามารถคัดสำเนา ทะเบียนคนเกิดให้ได้

3 www.themegallery.com Company Logo 3. สถานที่ยื่นคำขอหนังสือ รับรองการเกิด (1) สำนักทะเบียนท้องที่ที่ผู้ขอ เกิด (2) สำนักทะเบียนท้องที่ที่ผู้ขอมี ชื่ออยู่ใน ทะเบียนบ้าน (3) สำนักทะเบียนท้องที่ที่ผู้ขอมี ภูมิลำเนาอยู่ใน ปัจจุบัน

4 Company Logo การเพิ่มชื่อ คนไทย คนไม่มีสัญชาติไทย

5 LOGO การเพิ่มชื่อคนไทย เกิดในไทย เกิดต่างประเทศ

6 www.themegallery.com Company Logo การเพิ่มชื่อคน ไทย เกิดในไทย

7 www.themegallery.com Company Logo ผู้ยื่นคำร้อง  เจ้าบ้านหรือผู้ขอเพิ่มชื่อ  ผู้อุปการะ หรือหน่วยงาน ที่อุปการะ ( กรณีเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา )

8 www.themegallery.com Company Logo สถานที่ยื่นคำร้อง 1. ถ้ามีสูติบัตร ให้ยื่นที่สำนักทะเบียน แห่งที่เกิด 2. ถ้ามีทะเบียนบ้าน ให้ยื่นที่สำนัก ทะเบียนแห่งที่บ้านเลขที่ตาม ทะเบียนบ้านฉบับนั้น อยู่ในเขต พื้นที่ 3. ถ้ามีหลักฐานอื่น หรือไม่มีหลักฐาน เอกสารราชการ ให้ยื่นที่สำนัก ทะเบียนแห่งที่ผู้ขอเพิ่มชื่อมี ภูมิลำเนาอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

9 www.themegallery.com Company Logo หลักฐานที่ต้องนำไป แสดง 1. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่ จะขอเพิ่มชื่อ 2. เอกสารที่ราชการออกให้ ( ถ้า มี ) 3. พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่ง สามารถรับรองและยืนยันตัว บุคคลได้ 4. บัตรประจำตัวของพยานบุคคล

10 www.themegallery.com Company Logo เพิ่มชื่อคน ไทย เกิด ต่างประเทศ

11 www.themegallery.com Company Logo ผู้ยื่นคำร้อง 1. ผู้ขอเพิ่มชื่อ หรือ 2. บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตาม กฎหมาย ( กรณีผู้ที่ขอเพิ่มชื่อเป็น ผู้เยาว์ ) หรือ 3. ผู้รับมอบอำนาจจาก 1. หรือ 2. ( กรณีมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจ เดินทางกลับประเทศไทย ) โดย ผู้รับมอบอำนาจต้องเป็นญาติพี่ น้องหรือผู้ปกครอง โดยชอบด้วย กฎหมายของผู้ขอเพิ่มชื่อ

12 www.themegallery.com Company Logo สถานที่ยื่นคำร้อง 1. สำนักทะเบียนแห่งที่ผู้ขอเพิ่มชื่อมี ภูมิลำเนาอยู่ หรือ 2. สำนักทะเบียนแห่งที่บิดา มารดา ญาติพี่น้องหรือผู้ปกครองของผู้ขอ เพิ่มชื่อมีภูมิลำเนาอยู่ ( กรณีผู้ขอเพิ่มชื่อมีเหตุจำเป็นไม่ อาจเดินทาง กลับประเทศ ไทย )

13 www.themegallery.com Company Logo หลักฐานที่ต้องนำไป แสดง 1. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่จะ ขอเพิ่มชื่อ 2. หลักฐานการเกิดของผู้ขอเพิ่มชื่อ 3. หนังสือเดินทางของผู้ขอเพิ่มชื่อ 4. พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่ง สามารถรับรองและยืนยันตัวบุคคล ได้ 5. บัตรฯ ของผู้ร้องและพยานบุคคล

14 www.themegallery.com Company Logo หลักฐานฯ กรณีมีเหตุจำเป็นฯ 1. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรของผู้รับ มอบอำนาจ 2. หลักฐานการเกิดของผู้ขอเพิ่มชื่อ 3. หนังสือมอบอำนาจของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือผู้ขอเพิ่มชื่อซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว 4. เอกสารของผู้ขอเพิ่มชื่อที่ราชการ ออกให้ ( ถ้ามี ) 5. พยานบุคคลที่น่าเชื่อถือซึ่งสามารถ รับรองและยืนยันตัวบุคคลได้ 6. บัตรฯ ของผู้ร้องและพยานบุคคล

15 www.themegallery.com Company Logo เพิ่มชื่อ คนไม่มีสัญชาติ ไทย

16 www.themegallery.com Company Logo ผู้ยื่นคำร้อง เจ้าบ้าน บิดา มารดา หรือ ผู้ขอเพิ่มชื่อ

17 www.themegallery.com Company Logo สถานที่ยื่นคำร้อง สำนักทะเบียนแห่งที่ผู้ ขอเพิ่มชื่อมีภูมิลำเนาอยู่

18 www.themegallery.com Company Logo หลักฐานที่ต้องนำไป แสดง 1. สำเนาทะเบียนบ้านของบ้านที่จะ ขอเพิ่มชื่อ 2. พยานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้ ขอเพิ่มชื่อซึ่งเป็นเอกสาร ราชการ เช่น ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศ ไทย ทะเบียนประวัติ ฯลฯ 3. พยานบุคคล ได้แก่ เจ้าบ้าน และ ผู้น่าเชื่อถือ 4. บัตรฯ ของผู้ร้องและพยาน บุคคล

19 www.themegallery.com Company Logo 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลง รายการ ในเอกสารการทะเบียน ราษฎร 2. สถานที่ยื่นคำร้องขอ แก้ไข - สำนักทะเบียน ที่ผู้ขอแก้ไขรายการ มีชื่ออยู่

20 www.themegallery.com Company Logo 3. หลักฐานเอกสารที่ต้องนำมา แสดง (1) บัตรประจำตัวประชาชน (2) สำเนาทะเบียนบ้าน (3) หลักฐานที่ทางราชการออก ให้ (4) บางกรณีจำเป็นต้องนำพยาน บุคคลไปให้ การรับรอง

21


ดาวน์โหลด ppt www.themegallery.com Company Logo 1. การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20/1 2. บุคคลที่ขอหนังสือรับรองการ เกิด ได้แก่ (1) ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google