งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการ พัฒนาชุมชน นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการ พัฒนาชุมชน การดำเนินงาน หมู่บ้านสารสนเทศ ต้นแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการ พัฒนาชุมชน นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการ พัฒนาชุมชน การดำเนินงาน หมู่บ้านสารสนเทศ ต้นแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการ พัฒนาชุมชน นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการ พัฒนาชุมชน การดำเนินงาน หมู่บ้านสารสนเทศ ต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพ ชีวิต

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้หมู่บ้านได้ใช้สารสนเทศ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ บริหารจัดการชุมชน

3

4 คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย อำเภอละ 1 หมู่บ้าน ส่ง รายชื่อให้จังหวัด ภายใน 28 ต. ค.2557 คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศ ต้นแบบระดับจังหวัด 1 หมู่บ้าน ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้าน สารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต ใน ช่วงเดือน มีนาคม 2558 ประกวดคัดเลือกระดับภาค 1 หมู่บ้าน ดำเนินการในไตร มาส 4 การคัดเลือก หมู่บ้าน อำเภ อ จังหวั ด ภาค การคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศ ต้นแบบ ปี พ. ศ. 2558

5 คุณสมบัติของหมู่บ้านสารสนเทศ ต้นแบบเป้าหมาย มีบุคลากรที่มีทักษะและสามารถใช้ งานคอมพิวเตอร์ได้ ผู้นำและคนในหมู่บ้านมีความสนใจใฝ่รู้ และให้ความสำคัญกับ ICT มี การประสานงาน / บูรณาการงาน งบประมาณร่วมกันกับส่วนราชการ อบต. เทศบาล ฯลฯ ในด้านการพัฒนาหมู่บ้าน อย่างต่อเนื่อง เป็นหมู่บ้านที่เคยจัดทำ VDR มาแล้ว ไม่เป็นหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด และอำเภอ ที่ได้ดำเนินการแล้ว ในปีพ. ศ. 2555-2557 หมู่บ้าน สารสนเทศ ต้นแบบฯ

6 แนวทางการดำเนินการหมู่บ้านต้นแบบ การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนา คุณภาพชีวิต  จังหวัด / อำเภอ แต่งตั้งคณะทำงานทีมบูรณาการ ครอบคลุมทุกภาคส่วน ประกอบด้วย จังหวัด อำเภอ  อำเภอ คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายระดับอำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน ประชาคมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ICT/ แนวทางการดำเนินการฯ แก่หมู่บ้านต้นแบบฯ เป้าหมาย สนับสนุน การดำเนินการหมู่บ้านเป้าหมาย ตามกระบวนการทำงาน 5 กระบวนการ เพื่อนำไปสู่การ ประสานภาคีการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาตามแผนการ พัฒนาหมู่บ้าน  อำเภอถอดบทเรียน การจัดการสารสนเทศเพื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านต้นแบบระดับ อำเภอ  จังหวัดคัดเลือก 1 หมู่บ้าน ดำเนินการพัฒนา หมู่บ้านต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด และส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับภาค

7 กระบวนการขับเคลื่อน 1.) สร้าง ความ เข้าใจ ร่วมกัน 2.) แลกเปลี่ย นเรียนรู้ ร่วมกัน 3.) กำหนด ความ ต้องการ ร่วมกัน 4.) ร่วมกัน จัดทำ สารสนเทศ 5.) เผยแพร่ และ บำรุงรักษา

8 ประเด็นทางเลือกด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต  (1) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ  (2) สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของ ชุมชน  (3) สารสนเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงของ ชุมชน ( ภูมิคุ้มกัน )  (4) สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาความยากจน  (5) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ชุมชน

9 การจัดทำสารสนเทศเพื่อการ พัฒนาหมู่บ้าน / ตำบล (VDR/TDR)  VDR จัดทำอำเภอละ 3 หมู่บ้าน โดย 1 หมู่บ้านต้องเป็นหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบปี 2558  TDR จัดทำอำเภอละ 1 ตำบล กรณีจัดทำทุก ตำบลแล้ว ให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

10 การดำเนินงานเทคโนโลยีและ สารสนเทศดีเด่น - การใช้อินเตอร์เน็ตช่วงถ่ายทอด Conference - การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมป้องกัน ไวรัส - การตั้งชื่อ Computername และ Workgroup - การใช้งาน e-mail กรม - ผู้จัดเก็บ / ผู้บันทึกดีเด่น - อปท. ดีเด่น -- การจัดเก็บ IT ดีเด่น 4 ด้าน ระบบ เครือข่า ย ระบบ เทคโนโ ลยี ข้อมูล พื้นฐาน / จปฐ. - การใช้ OA - การใช้ e-Submission ระบบ สารสนเทศ ชุมชน - การบันทึกข้อมูลศูนย์ข้อมูล กลางถูกต้อง ครบถ้วน - มีการให้บริการและเผยแพร่ บนเว็บไซต์

11 LOGO http://khonkaen.cdd.go.th cddkhonkaen@cdd.go.th khonkaencdd@hotmail.com กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนา ชุมชน สพจ. ขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการ พัฒนาชุมชน นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการ พัฒนาชุมชน การดำเนินงาน หมู่บ้านสารสนเทศ ต้นแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google