งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงาน หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงาน หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงาน หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
การดำเนินงาน หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต นางจิรภา เชื้อดวงผุย หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน To much very information Very graphic Good job, Pages are good Balance a time one or two things Some articulation between theory and practices public management, maybe the Thai case is key word high light of. - Balance of slide

2 วัตถุประสงค์ เพื่อให้หมู่บ้านได้ใช้สารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและบริหารจัดการชุมชน

3

4 การคัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ ปี พ.ศ.2558
อำเภอ คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายอำเภอละ 1 หมู่บ้าน ส่งรายชื่อให้จังหวัด ภายใน 28 ต.ค.2557 คัดเลือกหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบระดับจังหวัด 1 หมู่บ้าน ดำเนินโครงการพัฒนาหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใน ช่วงเดือน มีนาคม 2558 จังหวัด การคัดเลือก หมู่บ้าน ภาค ประกวดคัดเลือกระดับภาค 1 หมู่บ้าน ดำเนินการในไตรมาส 4

5 คุณสมบัติของหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเป้าหมาย
มีบุคลากรที่มีทักษะและสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ผู้นำและคนในหมู่บ้านมีความสนใจใฝ่รู้ และให้ความสำคัญกับ ICT หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบฯ มีการประสานงาน/บูรณาการงาน งบประมาณร่วมกันกับส่วนราชการ อบต. เทศบาล ฯลฯ ในด้านการพัฒนาหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง เป็นหมู่บ้านที่เคยจัดทำ VDR มาแล้ว ไม่เป็นหมู่บ้านต้นแบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด และอำเภอ ที่ได้ดำเนินการแล้ว ในปีพ.ศ

6 แนวทางการดำเนินการหมู่บ้านต้นแบบ การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 จังหวัด/อำเภอ แต่งตั้งคณะทำงานทีมบูรณาการครอบคลุมทุกภาคส่วน ประกอบด้วย จังหวัด อำเภอ  อำเภอ คัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมายระดับอำเภอ ๆ ละ 1 หมู่บ้าน ประชาคมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ICT/แนวทางการดำเนินการฯ แก่หมู่บ้านต้นแบบฯเป้าหมาย สนับสนุน การดำเนินการหมู่บ้านเป้าหมายตามกระบวนการทำงาน 5 กระบวนการ เพื่อนำไปสู่การประสานภาคีการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาตามแผนการพัฒนาหมู่บ้าน  อำเภอถอดบทเรียน การจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านต้นแบบระดับอำเภอ  จังหวัดคัดเลือก 1 หมู่บ้าน ดำเนินการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด และส่งเข้ารับการคัดเลือกระดับภาค

7 กระบวนการขับเคลื่อน 1.) สร้างความเข้าใจร่วมกัน
2.) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 3.) กำหนดความต้องการร่วมกัน 4.) ร่วมกันจัดทำสารสนเทศ 5.) เผยแพร่และบำรุงรักษา

8 ประเด็นทางเลือกด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
(1) สารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอาชีพ (2) สารสนเทศเพื่อการจัดการทุนของชุมชน (3) สารสนเทศเพื่อจัดการความเสี่ยงของชุมชน (ภูมิคุ้มกัน) (4) สารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาความยากจน (5) สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการชุมชน

9 การจัดทำสารสนเทศเพื่อการพัฒนาหมู่บ้าน/ตำบล (VDR/TDR)

10 การดำเนินงานเทคโนโลยีและสารสนเทศดีเด่น
การใช้อินเตอร์เน็ตช่วงถ่ายทอด Conference การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัส การตั้งชื่อ Computername และ Workgroup การใช้งาน กรม ระบบเครือข่าย การใช้ OA การใช้ e-Submission ระบบเทคโนโลยี IT ดีเด่น 4 ด้าน ระบบสารสนเทศชุมชน การบันทึกข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลางถูกต้อง ครบถ้วน มีการให้บริการและเผยแพร่บนเว็บไซต์ ข้อมูลพื้นฐาน/จปฐ. - ผู้จัดเก็บ/ผู้บันทึกดีเด่น อปท.ดีเด่น -การจัดเก็บ

11 กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น
Thank You ! กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สพจ.ขอนแก่น


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงาน หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google