งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Evaluating e-learning systems using e-traceability systems นาย จีรวัฒน์ คำภิรา รหัสนิสิต 54160372 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Evaluating e-learning systems using e-traceability systems นาย จีรวัฒน์ คำภิรา รหัสนิสิต 54160372 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Evaluating e-learning systems using e-traceability systems นาย จีรวัฒน์ คำภิรา รหัสนิสิต 54160372 1

2 หัวข้อที่จะนำเสนอ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 1 วัตถุประสงค์ 2 แนวทางการดำเนินการ 3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 4 ทรัพยากรที่ใช้ทำโครงงาน 5 2

3 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา การเรียนด้วยระบบ e-learning เพื่อพัฒนาผู้เรียน นั้น เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในยุคไอ ทีในปัจจุบันเพราะ e-learning สามารถตอบสนองความต้องการ ของผู้เรียนและผู้สอนได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยัง ช่วยลดข้อจำกัดหลายอย่างของการเรียนการ สอน เช่น มีผู้เรียนจำนวนมาก สถานที่ในการ เรียน รวมทั้งช่องว่างของผู้เรียนและผู้สอน 3

4 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา ( ต่อ ) E-Traceability System เป็นอีกระบบที่ช่วย สนับสนุนการประเมินโดยเป็นการตรวจสอบแบบ ย้อนกลับ เพื่อดูพฤติกรรมของผู้เรียนผู้ใช้ระบบ e-learning ว่าพฤติกรรมของผู้ใช้งาน ใช้งานได้ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่และมี พฤติกรรมใดบ้างที่ผู้เรียนผู้ใช้งาน กระทำต่อ ระบบ เพื่อนำมาประเมินและปรับปรุงเพิ่ม ประสิทธิภาพให้ระบบ e-learning 4

5 วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบมีความน่าเชื่อถือในการใช้งาน สามารถทำให้ผู้เรียนผู้ใช้งาน สามารถทำ กิจกรรมต่างๆผ่านระบบ e-learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ มาประเมิน และปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพให้ระบบ e- learning 5

6 แนวทางการดำเนินการ ทำการรวบรวมข้อมูล ของผู้เรียนและผู้ใช้งาน โดยดูจากลักษณะการใช้งานต่อระบบ e- learning รวบรวมข้อมูลจากการศึกษามาวิเคราะห์ หา ปัญหา พฤติกรรมต่างๆ ที่ผู้เรียนผู้ใช้งาน กระทำ ต่อระบบ e-learning นำข้อมูลที่วิเคราะห์มาประเมินและปรับปรุงและ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบ e-learning 6

7 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถทำให้ผู้เรียนผู้ใช้งาน สามารถทำ กิจกรรมต่างๆผ่านระบบ e-learning ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. พฤติกรรมส่วนมากของผู้ใช้งาน สามารถใช้งาน ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ปัญหาในระบบ e-learning ลดลง 7

8 ทรัพยากรที่ใช้ทำโครงงาน รายละเอียดของซอฟต์แวร์ ในการศึกษาจะใช้ ซอฟต์แวร์หลักในการดำเนินการดังนี้ 1. ซอฟต์แวร์สำหรับระบบปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการ (Operating System) Microsoft Windows XP 2. ด้านโปรแกรม 2.1 Microsoft office word 2010 2.2 notepad++ 8

9 ขอบคุณครับ 9


ดาวน์โหลด ppt Evaluating e-learning systems using e-traceability systems นาย จีรวัฒน์ คำภิรา รหัสนิสิต 54160372 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google