งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงล่าสุด 26/03/54

2 Anti-plagiarism software ● ความหมายของ Plagiarism ● ชนิดของ Plagiarism ● ผลกระทบจาก Plagiarism ● แนวทางในการป้องกัน ● การนำ Anti-plagiarism software มาใช้ ● Anti-plagiarism software คืออะไร ● Anti-plagiarism Software ช่วยได้อย่างไร ● ใครใช้ Anti-plagiarism Software ● Turnitin คืออะไร ● Turnitin ทำงานอย่างไร ● การใช้ turninit กับผลงานวิชาการ ● ความหมายของ Plagiarism ● ชนิดของ Plagiarism ● ผลกระทบจาก Plagiarism ● แนวทางในการป้องกัน ● การนำ Anti-plagiarism software มาใช้ ● Anti-plagiarism software คืออะไร ● Anti-plagiarism Software ช่วยได้อย่างไร ● ใครใช้ Anti-plagiarism Software ● Turnitin คืออะไร ● Turnitin ทำงานอย่างไร ● การใช้ turninit กับผลงานวิชาการ

3 ความหมายของ Plagiarism  “การขโมยความคิด คัดลอกผลงาน หรือ บทประพันธ์”  “การโจรกรรมหรือขโมยผลงานวรรรกรรม การนำเสนอ โดยการ คัดลอก ลอกเลียน ซึ่งคำ ข้อความ แนวคิด หรือ วิธีการบุคคลอื่น และ แอบอ้างว่า คำ ข้อความ แนวคิด หรือวิธีการเหล่านั้นเป็นของตนเองโดย มิได้แจ้งหรืออ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น”  องค์ประกอบที่สำคัญของ Plagiarism  การนำคำพูด ข้อความ เนื้อหา ผลงาน หรือ แนวคิด วิธีการจาก แหล่งข้อมูลหรือแหล่งที่มา  ไม่มีการแจ้งหรือบอก อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของคำพูด ข้อความ เนื้อหาผลงาน หรือแนวคิด วิธีการที่หยิบยกมาใช้ในผลงานของ ตนเอง  “การขโมยความคิด คัดลอกผลงาน หรือ บทประพันธ์”  “การโจรกรรมหรือขโมยผลงานวรรรกรรม การนำเสนอ โดยการ คัดลอก ลอกเลียน ซึ่งคำ ข้อความ แนวคิด หรือ วิธีการบุคคลอื่น และ แอบอ้างว่า คำ ข้อความ แนวคิด หรือวิธีการเหล่านั้นเป็นของตนเองโดย มิได้แจ้งหรืออ้างถึงแหล่งที่มาของข้อมูลนั้น”  องค์ประกอบที่สำคัญของ Plagiarism  การนำคำพูด ข้อความ เนื้อหา ผลงาน หรือ แนวคิด วิธีการจาก แหล่งข้อมูลหรือแหล่งที่มา  ไม่มีการแจ้งหรือบอก อ้างอิงถึงแหล่งที่มาของคำพูด ข้อความ เนื้อหาผลงาน หรือแนวคิด วิธีการที่หยิบยกมาใช้ในผลงานของ ตนเอง

4 ชนิดของ Plagiarism  การทำซ้ำงานเดิม (Duplicate Publication)  การนำงานวิจัยที่เคยร่วมทีมวิจัยอยู่มา recycle (Self Plagiarism)  คัดลอก ลอกเลียน ในส่วนวิธีการวิจัยแต่ใช้ข้อมูลใหม่ (Direct copying of methods section with new data inserted)  ไม่อ้างอิงแหล่งที่มา หรือ ยกข้อความมาใช้เกินสมควร (Uncited OR excessive extracts)  การทำซ้ำงานเดิม (Duplicate Publication)  การนำงานวิจัยที่เคยร่วมทีมวิจัยอยู่มา recycle (Self Plagiarism)  คัดลอก ลอกเลียน ในส่วนวิธีการวิจัยแต่ใช้ข้อมูลใหม่ (Direct copying of methods section with new data inserted)  ไม่อ้างอิงแหล่งที่มา หรือ ยกข้อความมาใช้เกินสมควร (Uncited OR excessive extracts)

5 ผลกระทบจาก Plagiarism  แนวคิด วิธีการ หรือ ผลงานที่เกิดจากการสรรสร้างของ นักวิจัย (Researcher’s ideas)  บิดเบือนหรือปกปิดบุคคลซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม ค้นพบหรือ สรรสร้างในวิธีการหรือผลการวิจัยที่แท้จริงนั้น  นำเสนอข้อมูลเท็จสู่ระบบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง  การได้รับการยกย่องให้คุณค่า และบันทึกถึงเจ้าของ แนวคิดหรือต้นกำเนิดของแนวคิดที่แท้จริง (Credit)  แนวคิด วิธีการ หรือ ผลงานที่เกิดจากการสรรสร้างของ นักวิจัย (Researcher’s ideas)  บิดเบือนหรือปกปิดบุคคลซึ่งเป็นผู้ริเริ่ม ค้นพบหรือ สรรสร้างในวิธีการหรือผลการวิจัยที่แท้จริงนั้น  นำเสนอข้อมูลเท็จสู่ระบบงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริง  การได้รับการยกย่องให้คุณค่า และบันทึกถึงเจ้าของ แนวคิดหรือต้นกำเนิดของแนวคิดที่แท้จริง (Credit)

6 แนวทางในการป้องกัน  การให้ความรู้ด้านจริยธรรมในผลิตผลงานวิชาการ  ออกมาตรการบังคับใช้  ตักเตือน  ทัณฑ์บน  พ้นสภาพ  มาตรการทางกฏหมาย  การนำ Anti-Plagiarism Software มาใช้  การให้ความรู้ด้านจริยธรรมในผลิตผลงานวิชาการ  ออกมาตรการบังคับใช้  ตักเตือน  ทัณฑ์บน  พ้นสภาพ  มาตรการทางกฏหมาย  การนำ Anti-Plagiarism Software มาใช้

7 Anti-Plagiarism Software คืออะไร โปรแกรมหรือซอฟต์แวร์ที่ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจจับ ตรวจสอบ การโจรกรรมวรรณกรรมหรือผลงานวิจัย โดยการ เปรียบเทียบความเหมือนกันของคำ ข้อความ ประโยคของผลงานที่ ต้องการตรวจสอบกับผลงานอื่นที่เคยทำไว้แล้ว และจัดเก็บไว้ใน ฐานข้อมูลของซอฟต์แวร์นั้นและข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และรายงานผล การตรวจสอบเป็นเปอร์เซ็นของความเหมือนกันของข้อความตามลำดับ มากน้อย และเน้นข้อความหรือส่วนที่ต้องสงสัยที่ตรวจสอบพบว่า เหมือนกันให้เห็นเด่นชัดด้วยสีที่แตกต่างกัน เพื่อประกอบการตัดสินใจ ในการดำเนินการใดๆต่อไป

8 Anti-Plagiarism Software ช่วยได้อย่างไร  ตรวจจับ (Detect)  ทำการสืบค้บจากข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลของ ซอฟต์แวร์เอง  เปรียบเทียบ คำ ข้อความ ประโยคในผลงานของนักศึกษาที่ส่งมา ว่าตรงกับผลงานอื่นจาก  Online Publication เช่น e-books, e-journals เป็นต้น  ผลงานนักศึกษา (student papers) ที่จัดเก็บไว้เป็น ฐานข้อมูล  การป้องปราม ยับยั้ง หรือขัดขวาง (Deter)  แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ในการ ตรวจจับ  การให้ความรู้แก่นักศึกษา (Educate students)  ใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ถึงพฤติกรรมที่ผิด  ช่วยสร้างนิสัยและจิตสำนึกในเรื่องการอ้างอิงแหล่งที่มาของ ข้อมูลที่นำมาใช้  ตรวจจับ (Detect)  ทำการสืบค้บจากข้อมูลบนอินเทอร์เน็ต และฐานข้อมูลของ ซอฟต์แวร์เอง  เปรียบเทียบ คำ ข้อความ ประโยคในผลงานของนักศึกษาที่ส่งมา ว่าตรงกับผลงานอื่นจาก  Online Publication เช่น e-books, e-journals เป็นต้น  ผลงานนักศึกษา (student papers) ที่จัดเก็บไว้เป็น ฐานข้อมูล  การป้องปราม ยับยั้ง หรือขัดขวาง (Deter)  แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ในการ ตรวจจับ  การให้ความรู้แก่นักศึกษา (Educate students)  ใช้เป็นเครื่องมือในการให้ความรู้ถึงพฤติกรรมที่ผิด  ช่วยสร้างนิสัยและจิตสำนึกในเรื่องการอ้างอิงแหล่งที่มาของ ข้อมูลที่นำมาใช้

9 Anti-Plagiarism Software นำมาใช้ที่ไหน  สถาบันการศึกษา  ตัวอย่างโปรแกรมในปัจจุบัน เช่น ● Turnitin ● Wordcheck ● EVE2 เป็นต้น  สำนักพิมพ์ (Publishers)  Crosscheck ● บทความมากกว่า 25 ล้านจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ เช่น ACM, BMJ Publishing Group, Elsevier, IEEE, Sage, Nature Publishing Group, Oxford University Press, Springer, Informa UK(Taylor & Francis), Wiley Blackwell, AAAS, Am. Institute of Physics, Am. Physical Society, Am. Psychological Society เป็นต้น  สถาบันการศึกษา  ตัวอย่างโปรแกรมในปัจจุบัน เช่น ● Turnitin ● Wordcheck ● EVE2 เป็นต้น  สำนักพิมพ์ (Publishers)  Crosscheck ● บทความมากกว่า 25 ล้านจากสำนักพิมพ์ชั้นนำ เช่น ACM, BMJ Publishing Group, Elsevier, IEEE, Sage, Nature Publishing Group, Oxford University Press, Springer, Informa UK(Taylor & Francis), Wiley Blackwell, AAAS, Am. Institute of Physics, Am. Physical Society, Am. Psychological Society เป็นต้น

10 Turnitin คืออะไร  Turnitin คือ หนึ่งในกลุ่มซอฟต์แวร์ของ WriteCycle ซึ่งให้ ทั้งผู้สอนและนักศึกษา ประเมินและให้คะแนนผลงานของ นักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  WriteCycle ประกอบด้วย  Originality Report – Turnitin plagiarism detection  PeerMark – students peer reviewing each others’ work  GradeMark – online grading and ability to data- mine information  Turnitin คือ หนึ่งในกลุ่มซอฟต์แวร์ของ WriteCycle ซึ่งให้ ทั้งผู้สอนและนักศึกษา ประเมินและให้คะแนนผลงานของ นักศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  WriteCycle ประกอบด้วย  Originality Report – Turnitin plagiarism detection  PeerMark – students peer reviewing each others’ work  GradeMark – online grading and ability to data- mine information

11 Turnitin สืบค้นจากแหล่งข้อมูลใด  ข้อมูลมากกว่า 12 หมื่นล้านหน้าที่เผยแพร่ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลังบนอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้  ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ กลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร นิตยสาร เป็นต้น และฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ (Published Works)  ผลงานของนักศึกษาที่ส่งและจัดเก็บในฐานข้อมูลของ Turnitin ตั้งแต่ปี 1996 (student papers)  ข้อมูลมากกว่า 12 หมื่นล้านหน้าที่เผยแพร่ทั้งปัจจุบัน และย้อนหลังบนอินเทอร์เน็ตที่สามารถเข้าถึงได้  ผลงานที่ตีพิมพ์เผยแพร่ กลุ่มสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง เช่น วารสาร นิตยสาร เป็นต้น และฐานข้อมูลสิ่งพิมพ์ (Published Works)  ผลงานของนักศึกษาที่ส่งและจัดเก็บในฐานข้อมูลของ Turnitin ตั้งแต่ปี 1996 (student papers)

12 extract matching documents manuscript or article submitted to iParadigms computer transforms manuscript to digital fingerprint student papers or client node books, journals, newspapers copy of internet next slide การทำงานของ Turnitin สืบค้นจากเอกสารทั้งหมด

13 Digital fingerprint of the manuscript/article is remapped into a high dimensional space and test for clustering การทำงานของ Turnitin

14 Matching passages from millions of Books, Journals, Newspapers Matching passages from 12+ billion Internet web pages: updated at a rate of 60-240 million pages/day Matching passages from millions of Student Papers or Client Node Matching passages compared to original manuscript/article Create Originality Report Entire process: seconds-minutes Originality Report

15 Document Viewer

16 ภาพรวมขอบเขตการทำงาน Turnitin Administrator Instructor Student (1) Create Sub account (2) Adding Instructor Account ID Account join password Institution School/Faculty Department ACCOUNT CLASS Class ID Class enrollment password Assignment Submitting paper Create an assignment Create a class Adding Instructors Plagiarism checking Process (1) Adding Class (2) Use PPM

17 Administrator Instructor Student (1) Create Sub account (2) Adding Instructor Account ID Account join password Institution School/Faculty Department ACCOUNT CLASS Class ID Class enrollment password Assignment Submitting paper Plagiarism Checking Process (1) Adding Class (2) Use PPM SUB-Account (1) SUB-Account (2) CLASS Master Class Standard Class Section Teacher Assistance Assignment ± 6 Months Class ID Class enrollment password Set up period Class Set Up Creating Class ชนิดของผู้ใช้

18 Administrator (1) Create Sub account (2) Adding Instructor Account ID Account join password Institution School/Faculty Department ACCOUNT CLASS SUB-Account (1) SUB-Account (2) CLASS How to create Sub-Account ? How to set up Admin’s Sub-Account ? Admin’s Sub-Account How to create Instructor ? How to get statistic Report? How to update profile ? How to log in ? ขอบเขตการทำงานระดับผู้ใช้แบบ Administrator

19 Student Department Class ID Class enrollment password Assignment Submitting paper Plagiarism Checking Process CLASS Master Class Standard Class Section Teacher Assistance Assignment ± 6 Months Class ID Class enrollment password Set up period Class Set Up How to submit an assignment ? How to log in ? ขอบเขตการทำงานระดับผู้ใช้แบบ Student

20 สร้างบัญชีผู้ใช้ (Create an account)

21 กรอกข้อมูลผู้ใช้พร้อมสร้าง ID & PSW

22 เพิ่มชั้นเรียน (Add a class)

23 สร้างชื่อและหมายเลขชั้นเรียน (Create a class & ID)

24 เพิ่มงานที่มอบหมายให้นักศึกษา (Add new assignment)

25 ตั้งค่าต่างๆ (Set up an assignment)

26 การส่งงาน (Self submission)

27 การเข้าชั้นเรียน (Student access) และการส่งงาน (Submit your work) การเข้าชั้นเรียน (Student access) และการส่งงาน (Submit your work) You need to have an account by creating from your class ID & PSW before enrolling in another class. Your class portfolio shows the assignments your instructor has created and your submissions to the class. To submit a paper, click the Submit button next to the paper assignment

28 บรรณานุกรม Anderson, M. S., & Steneck, N. H. (2011). The problem of plagiarism. Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations, 29(1), 90-94. doi: DOI: 10.1016/j.urolonc.2010.09.013 Anekwe, T. D. (2010). Profits and plagiarism: the case of medical ghostwriting. Bioethics, 24(6), 267-272. doi: 10.1111/j.1467- 8519.2008.00705.x Batane, T. (2010). Turning to turnitin to fight plagiarism among university students. Educational Technology & Society, 13(2), 1-12. East, J. (2010). Judging plagiarism: a problem of morality and convention. Higher Education, 59(1), 69-83. doi: 10.1007/s10734-009-9234-9 Fiedler, R. L., & Kaner, C. (2010). Plagiarism-detection services: how well do they actually perform? Technology and Society Magazine, IEEE 29(4), 37-43. doi: 10.1109/MTS.2010.939225 Lee, Y. (2011). Understanding anti-plagiarism software adoption: An extended protection motivation theory perspective. Decision Support Systems, 50(2), 361-369. doi: DOI: 10.1016/j.dss.2010.07.009 Zhang, H. Y. (2010). CrossCheck: an effective tool for detecting plagiarism. Learned Publishing, 23(1), 9-14. doi: 10.1087/20100103


ดาวน์โหลด ppt โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย...จิรวัฒน์ พรหมพร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google