งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวพัชราภรณ์ สาตะสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวพัชราภรณ์ สาตะสาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวพัชราภรณ์ สาตะสาร
นางสาวพัชราภรณ์ สาตะสาร สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ชื่อวิจัย การใช้แบบฝึกโคลซเพื่อเสริมทักษะความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3 ปัญหาการวิจัย การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับอาชีวะศึกษามักจะประสบกับปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการอ่านเนื่องจากทักษะการอ่านมีความสำคัญเพราะผู้ที่สามารถอ่านภาษาอังกฤษได้ดี ย่อมจะได้เปรียบในการแสวงหาความรู้จากเอกสารต่างๆได้มากขึ้น และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการสอนภาษาอังกฤษในระดับอาชีวะ นักศึกษามีทักษะการอ่านไม่ดีเท่าที่ควรผู้วิจัยจึงตระหนักถึงปัญหาและวิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการใช้แบบฝึกโคลซมาเป็นแบบฝึกหรือเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ อันจะเป็นการช่วยพัฒนาทักษะการอ่านให้มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษในระดับที่สูงต่อไป

4 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อทดลองใช้แบบฝึกโคลซที่สร้างขึ้นเพื่อเสริมทักษะความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม 2.เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม ก่อนและหลังการฝึกด้วยแบบฝึกโคลซ

5 ตารางสรุปสาระสำคัญของการทำวิจัย
คะแนนพัฒนาการความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของผู้เรียน ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ คะแนน คิดเป็นร้อยละ และค่าเฉลี่ยของคะแนนหลังการเรียนเท่ากับ 8.1 คะแนน คิดเป็นร้อยละ เมื่อคิดเป็นคะแนนที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยเท่ากับ คะแนน หรือคิดเป็นร้อยละ จากนักเรียนจำนวนทั้งหมด 30 คน มีนักเรียนที่มีมีระดับคะแนนพัฒนาการหลังจากได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกโคลซ ดังนี้

6 จากตาราง ผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่า ความเข้าใจในการอ่านของผู้เรียนหลังจากได้รับการฝึก โดยใช้แบบฝึกโคลซ สูงกว่าก่อนได้รับการฝึก ผู้เรียนมีคะแนนพัฒนาการความเข้าใจในการอ่านมากขึ้น ผลปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีระดับคะแนนพัฒนาการหลังจากได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกโคลซ ดังนี้ ระดับคะแนน 1-2 อยู่ในระดับน้อยมาก มีจำนวน 0 คน ระดับคะแนน 3-4 อยู่ในระดับน้อย มีจำนวน 0 คน ระดับคะแนน อยู่ในระดับพอใช้ มีจำนวน 2 คน ระดับคะแนน 7-8 อยู่ในระดับดี มีจำนวน 16 คน ระดับคะแนน 10 อยู่ในระดับดีมาก มีจำนวน 12 คน

7 สรุปผลงานวิจัย 1.นักศึกษามีทักษะความเข้าใจในการอ่านเพิ่มขึ้นหลังจากใช้แบบฝึกโคลซ 2.นักศึกษามีคะแนนพัฒนาการความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังจากใช้แบบฝึกโคลซ

8 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
1. นักศึกษามีพัฒนาการด้านการอ่านที่ดีขึ้น 2. นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. นักศึกษาให้ความสนใจในการอ่านภาษาอังกฤษมากขึ้น

9 Thank you


ดาวน์โหลด ppt นางสาวพัชราภรณ์ สาตะสาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google