งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 การใช้แบบฝึกโคลซเพื่อเสริมทักษะความ เข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ( ปวช.3) สาขา เทคนิคสถาปัตยกรรม วิทยาลัยเทคโนโลยี โปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

3 การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับ อาชีวะศึกษามักจะประสบกับปัญหาโดยเฉพาะ อย่างยิ่งปัญหาด้านการอ่านเนื่องจากทักษะการ อ่านมีความสำคัญเพราะผู้ที่สามารถอ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี ย่อมจะได้เปรียบในการ แสวงหาความรู้จากเอกสารต่างๆได้มากขึ้น และ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านมาประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวัน ผู้วิจัยมีความเห็นว่าการสอนภาษาอังกฤษ ในระดับอาชีวะ นักศึกษามีทักษะการอ่านไม่ดี เท่าที่ควรผู้วิจัยจึงตระหนักถึงปัญหาและวิธีการ แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการใช้แบบฝึกโคลซมา เป็นแบบฝึกหรือเครื่องมือในการส่งเสริมและ พัฒนาทักษะความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ อันจะเป็นการช่วยพัฒนาทักษะการอ่านให้มี ประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานที่ดีต่อการเรียน ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงต่อไป

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อทดลองใช้แบบฝึกโคลซที่สร้างขึ้นเพื่อเสริม ทักษะความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ( ปวช.3) สาขาเทคนิคสถาปัตยกรรม 2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนพัฒนาการความเข้าใจใน การอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ( ปวช.3) สาขา เทคนิคสถาปัตยกรรม ก่อนและหลังการฝึกด้วยแบบ ฝึกโคลซ

5 ตารางสรุปสาระสำคัญของการ ทำวิจัย คะแนนพัฒนาการความเข้าใจในการอ่าน ภาษาอังกฤษของผู้เรียน ก่อนเรียนมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 40.3 และค่าเฉลี่ยของคะแนน หลังการเรียนเท่ากับ 8.1 คะแนน คิดเป็น ร้อยละ 81 เมื่อคิดเป็นคะแนนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.7 คะแนน หรือคิดเป็น ร้อยละ 40.7 จากนักเรียนจำนวนทั้งหมด 30 คน มีนักเรียนที่มีมีระดับคะแนน พัฒนาการหลังจากได้รับการฝึกด้วยแบบ ฝึกโคลซ ดังนี้

6 จากตาราง ผลการวิจัยจึงสรุปได้ว่า ความเข้าใจในการ อ่านของผู้เรียนหลังจากได้รับการฝึก โดยใช้แบบฝึกโคลซ สูงกว่าก่อนได้รับการฝึก ผู้เรียนมีคะแนนพัฒนาการความ เข้าใจในการอ่านมากขึ้น ผลปรากฏว่ามีนักเรียนที่มีระดับ คะแนนพัฒนาการหลังจากได้รับการฝึกด้วยแบบฝึกโคลซ ดังนี้ ระดับคะแนน 1-2 อยู่ในระดับน้อยมาก มีจำนวน 0 คน ระดับคะแนน 3-4 อยู่ในระดับน้อย มีจำนวน 0 คน ระดับคะแนน 5-6 อยู่ในระดับพอใช้ มีจำนวน 2 คน ระดับ คะแนน 7-8 อยู่ในระดับดี มีจำนวน 16 คน ระดับคะแนน 10 อยู่ในระดับดีมาก มีจำนวน 12 คน

7 สรุป ผลงานวิจั ย 1. นักศึกษามีทักษะความเข้าใจในการอ่านเพิ่มขึ้น หลังจากใช้แบบฝึกโคลซ 2. นักศึกษามีคะแนนพัฒนาการความเข้าใจใน การอ่านภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นหลังจากใช้แบบฝึก โคลซ

8 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่ได้จาก การศึกษาวิจัย 1. นักศึกษามีพัฒนาการด้านการอ่านที่ดีขึ้น 2. นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 3. นักศึกษาให้ความสนใจในการอ่าน ภาษาอังกฤษมากขึ้น

9 Thank you


ดาวน์โหลด ppt สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google