งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 วิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดย อาจารย์นันทิพร ม่วง แจ่ม

2 ปัญหาการวิจัย ผู้เรียนขาดทักษะในการคำนวณ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผู้เรียนกรอกแบบภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา ( ภงด. 91) ไม่ ถูกต้อง

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน วิชาภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดา เรื่องการคำนวณภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้ แบบฝึกทักษะ ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 3 ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนผ่านเกณฑ์ 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 50

4 สมมติฐานการวิจัย การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ แบบฝึกทักษะ ทำให้ผู้เรียนมี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่าน เกณฑ์มากกว่า 50% จากผล การทดสอบหลังเรียน

5 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง - นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 68 คน ตัวแปรที่ต้องการศึกษา ตัวแปรต้น - แบบฝึกปฏิบัติการกรอกแบบภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ( ภงด. 91) ตัวแปรตาม - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา สูงขึ้น

6 ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 1. สร้างแบบฝึกปฏิบัติ 2. ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ ( ผช. ผอ. สำนักบริหารวิชาการ ) 3. จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้แบบฝึกปฏิบัติ 4. การประเมินผลการเรียนรู้จากการใช้แบบฝึก ปฏิบัติ

7 ผลการวิจัย รายการ จำน วน ผ่าน เกณ ฑ์ ร้อย ละ ไม่ ผ่าน เกณ ฑ์ ร้อย ละ ก่อนการใช้แบบ ฝึกทักษะ 6852 76.4 7 16 23. 53 หลังการใช้แบบ ฝึกทักษะ 6830 44.1 2 38 55. 88 ตารางการเปรียบผลสัมฤทธิ์ก่อน – หลัง การใช้แบบฝึกปฏิบัติ

8 สรุปผลการวิจัย จากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนการใช้แบบฝึก ปฏิบัติ และหลังการใช้แบบฝึก ปฏิบัติของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 พบว่าผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนหลังการจัดกิจกรรมโดยใช้ แบบฝึกปฏิบัติ สูงกว่า ก่อนการ จัดกิจกรรมโดยใช้แบบฝึกปฏิบัติ

9 ข้อเสนอแนะ 1. ในการจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนผู้ทำวิจัยควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ในโอกาสต่อไป เพื่อนำปัญหาที่ เกิดขึ้นแต่ละกรณีมาพัฒนาปรับ กระบวนการเรียนการสอนของผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 2. ผู้ทำการวิจัยควรศึกษาถึงวิธีการ สอนในแบบอื่น ๆ หรือกิจกรรมการ เรียนการสอนอื่น ๆ เพื่อนำมา พัฒนาพฤติกรรมของผู้เรียนให้ สูงขึ้น

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดา โดยใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google