งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

22 กันยายน 2551 บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด เลขที่ 999/9 ชั้น 26 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "22 กันยายน 2551 บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด เลขที่ 999/9 ชั้น 26 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 22 กันยายน 2551 บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด เลขที่ 999/9 ชั้น 26 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

2 1. พ. ร. บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ. ศ. 2539 2. พ. ร. บ. ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ. ศ. 2539 3. พ. ร. บ. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาทาง ปกครอง พ. ศ. 2542 4. ประมวลกฎหมายอาญา เรื่อง ความผิดต่อตำแหน่ง หน้าที่ราชการ

3

4

5

6

7

8

9

10 ฟ้องศาลปกครองได้ทันที

11

12

13

14  ไม่ใช้กับเจ้าหน้าที่ด้วยกันในขณะที่ปฏิบัติงาน เป็นเจ้าหน้าที่  ถ้าเป็นคำสั่งที่ให้ชำระเงิน ต้องมีหนังสือเตือน ให้ชำระภายในกำหนดไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน จึงจะใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ ( ม. 57)  ถ้าเป็นคำสั่งอื่นๆ จะต้องมีหนังสือเตือนให้ กระทำหรืองดเว้นการกระทำภายในภายใน เวลาที่กำหนด ( ไม่มีกำหนดเวลาขั้นต่ำ ) จึงจะ ใช้มาตรการบังคับทางปกครองได้ ( ม. 59)

15  เจ้าหน้าที่จะใช้มาตรการบังคับทางปกครอง ได้เฉพาะที่ระบุเอาไว้ในคำเตือนเท่านั้น จะ เปลี่ยนแปลงมาตรการได้ก็ต่อเมื่อมาตรการที่ กำหนดเอาไว้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์  คู่กรณีสามารถยื่นอุทธรณ์การบังคับทา ปกครองได้ โดยใช้วิธีเดียวกันกับการอุทธรณ์ คำสั่งทางปกครอง

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38 โทษ จำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอด ชีวิต และ ปรับ 2,000-40,000 บาท

39 โทษจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอดชีวิต และ ปรับ 2,000-40,000 บาท หรือ ประหาร ชีวิต

40 โทษจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอด ชีวิต และ ปรับ 2,000-40,000 บาท หรือ ประหารชีวิต

41 โทษจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุก ตลอดชีวิต และ ปรับ 2,000-40,000 บาท

42 โทษจำคุก 5-20 ปี หรือจำคุกตลอด ชีวิต และ ปรับ 2,000-40,000 บาท

43 โทษจำคุก 1-10 ปี และ ปรับ 2,000-20,000 บาท

44 โทษจำคุก 1-10 ปี และ ปรับ 2,000-20,000 บาท

45 โทษจำคุก 1-10 ปี หรือ ปรับ 2,000-20,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

46 โทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี และ ปรับ ไม่เกิน 14,000 บาท

47

48


ดาวน์โหลด ppt 22 กันยายน 2551 บริษัท สำนักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จำกัด เลขที่ 999/9 ชั้น 26 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google