งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ดวงวรพร สิทธิเวทย์ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (Office of Research Policy and Strategy)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ดวงวรพร สิทธิเวทย์ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (Office of Research Policy and Strategy)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ดวงวรพร สิทธิเวทย์ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (Office of Research Policy and Strategy)

2 เสนอแนะแนวนโยบายและโครงการส่งเสริมการวิจัยซึ่ง เห็นสมควรเสนอครม. ต่อสภาวิจัยแห่งชาติ พิจารณาจัดตั้งสาขาวิชาการต่างๆเพิ่มขึ้น เพื่อเสนอต่อ สภาวิจัยแห่งชาติ จัดทำและประสานแผนปฎิบัติงานของ วช. จัดตั้งงบประมาณเกี่ยวกับการวิจัยและพิจารณาวิธีการ หาทุนบำรุงการวิจัย ดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและประเมิณผล โครงการวิจัยเร่งด่วนตามมติครม. คกก. สภาวิจัย แห่งชาติ และให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านวิชาการ วิจัย ติดตามประเมินผลและจัดทำรายงานผลการวิจัยเสนอ ต่อสภาวิจัยแห่งชาติ ปฎิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฎิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย กองนโยบายและวางแผนการ วิจัย มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

3 1. จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของ ชาติที่สามารถชี้นำแนวทางการพัฒนาประเทศ ตอบสนองต่อสถานการณ์ของประเทศและโลก 2. ผลักดันให้มีการนำนโยบายและ ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ไปสู่การปฏิบัติ 3. ติดตามผลของนโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัยของชาติ 4. จัดทำดัชนี ชี้วัดด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ อัน ได้แก่การสำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการ วิจัยและพัฒนา และพัฒนาฐานข้อมูล รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และ ปฏิบัติการวิจัย 5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ภน. มีหน้าที่ความ รับผิดชอบดังนี้

4 โครงสร้างและกรอบ อัตรากำลัง (31 คน ) 1. ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (5,1) 2. ส่วนนโยบายการวิจัย (5,2,2) 3. ส่วนยุทธศาสตร์การวิจัย (3,2) 4. ส่วนติดตามผลของ นโยบายและยุทธศาสตร์ การวิจัย (2) 5. ส่วนดัชนีการวิจัย (2,6) รวมมีข้าราชการ 18 คน พนักงานราชการ 10 คน ลูกจ้างชั่วคราว 3 คน

5 ลักษณะของงานที่แตกต่าง จากภารกิจอื่นๆ ต้องใช้ระยะเวลาดำเนินงาน นาน ม... า..... ก... ก ( 2-3 ปีขึ้นไป ) ไม่สามารถมอบหมายให้เพียงคนใดคน หนึ่งเป็นเจ้าของเรื่อง ต้องทำงานเป็นทีมทั้งกอง บุคลากรต้องมีความสามารถในการใฝ่หา ความรู้ คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ เขียนรายงาน ประสานงาน มี ความรับผิดชอบ มีประสบการณ์ และมี มนุษย์สัมพันธ์

6 การบริหารงานปัจจุบัน ผอ. ภน.

7 ปัญหาและ อุปสรรค คน เงิน งาน การบริหาร จัดการ


ดาวน์โหลด ppt โดย ดวงวรพร สิทธิเวทย์ ภารกิจ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัย (Office of Research Policy and Strategy)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google