งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมพงษ์ เจริญศิริ สันติภาพ เปลี่ยนโชติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมพงษ์ เจริญศิริ สันติภาพ เปลี่ยนโชติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมพงษ์ เจริญศิริ สันติภาพ เปลี่ยนโชติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2 เพื่อนที่เข้าใจ เพื่อนที่จริงใจ และเราจะเดินไป พร้อมกัน ULibM

3 สำนักวิทยบริการ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC ฐานข้อมูลออนไลน์ สหบรรณานุกรม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ –eBook –Thai Digital Collection RFID VPN ระบบบริหารจัดการสำนักงานอัตโนมัติ

4 ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM (Union Library Management) เป็นระบบ ที่เกิดบูรณา การจากประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่าสิบปี ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานห้องสมุด ตลอดจนผู้พัฒนา ได้ทำงานกับระบบห้องสมุด อัตโนมัติขนาดใหญ่ระดับมหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นระบบ INNOPAC, VTLS, HORIZON ฯลฯ อีกทั้ง ระบบสหบรรณานุ กรม (Union Catalog) ในประเทศไทยและญี่ปุ่น ทำ ให้นำความรู้ ความชำนาญและประสบการณ์มาพัฒนา ระบบสำหรับห้องสมุดขนาดกลางและขนาดเล็ก ให้ ได้มาตรฐานสากล (MARC21) ในการจัดเก็บและ การค้นคืนทรัพยากร สนเทศสนเทศ เพื่อให้แหล่ง สารสนเทศหรือห้องสมุดมีระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่ได้ มาตรฐานสากลใช้งาน และสามารถ เชื่อมต่อ แลกเปลี่ยนข้อมูล (ISO2709) กับระบบห้องสมุดอื่น ได้ในอนาคตซึ่งผู้พัฒนาระบบได้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผู้ที่จะเลือกใช้โปรแกรมสามารถไว้วางใจในการ พัฒนาและดูแลระบบต่อไปในอนาคต ในปัจจุบันมี ห้องสมุดทั้งโรงเรียนในฝันและห้องสมุดมหาวิทยาลัย ใช้ระบบนี้แล้วกว่า 20 ห้องสมุด

5 ส่วนประกอบการทำงานของระบบ อุปกรณ์ (Hardware) - คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (SERVER) สำหรับ จัดเก็บข้อมูล - คอมพิวเตอร์ สำหรับบรรณารักษ์ทำงานและ ให้บริการ - คอมพิวเตอร์สำหรับผู้ใช้บริการสืบค้น - เครื่องพิมพ์เลเซอร์ - เครื่องอ่าน Barcode - เครื่องสำรองไฟฟ้า - อุปกรณ์เครือข่าย

6 โปรแกรมระบบ (Software) - ระบบปฏิบัติการที่ใช้ Unix (Linux), Windows2000 Server - โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULIBM (Union Library Management) ทำงานบนระบบ Web Bease - ระบบเครือข่าย LAN Intranet หรือ Internet - PHP, MySQL ผู้ดูแลระบบและปฏิบัติงาน - บรรณารักษ์, นักสารสนเทศ, นักคอมพิวเตอร์ หรือ ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

7 เช็คเข้าใช้ห้องสมุด PC + Barcode Reader SERVER ยืม + คืน PC Barcode Reader บรรณารักษ์ ปฏิบัติงาน UPAC1UPAC2UPAC3UPAC4 BOOK1 BOOK2 BOOK3 BOOK4 BOOK5 BOOK6 BOOK7

8 การทำงานของระบบ : ระบบห้องสมุด อัตโนมัติ ULIBM จะประกอบไปด้วยการทำงาน 3 ส่วน ดังนี้ ULIBM 1 2 3 UPAC STAFF ADMIN

9 การพัฒนาก้าว ต่อไป Virtual Union Catalog Z39.50 ILL RFID

10 VIRTUAL UC. Lib. J Lib. B Lib. C Lib. D Lib. E Lib. A Lib. F Lib. I Lib. H Lib. G

11 ขอบคุณครับ Sompong.c@msu.ac.th โทร. 08-5014- 3429 suntiparp@yahoo.com โทร. 08-3141-4455

12 ขอเชิญชวน... สร้างและใช้ระบบ ห้องสมุดอัตโนมัติ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริฯ


ดาวน์โหลด ppt สมพงษ์ เจริญศิริ สันติภาพ เปลี่ยนโชติ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google