งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนที่ยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ. ศ. 2552-2554 เป้าหมาย : เพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย พัฒนาองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนที่ยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ. ศ. 2552-2554 เป้าหมาย : เพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย พัฒนาองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนที่ยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ. ศ. 2552-2554 เป้าหมาย : เพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย พัฒนาองค์กร ประสิทธิผล คุณภาพ การ ให้บริการ พัฒนา ระบบ บุคลากร พัฒนา ระบบ กฎหมาย ด้าน สาธารณ ภัย ส่งเสริม การ ประชาสั มพันธ์ เชิงรุก พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ พัฒนา องค์กร แห่งการ เรียนรู้ ประสิทธิภาพ บรรเทาความ เดือดร้อนแก่ ผู้ประสบภัย สร้างความ พร้อมบริหาร จัดการสาธารณ ภัย บริหารจัดการใน สถานการณ์ ฉุกเฉินที่มี ประสิทธิภาพและ ทันต่อเหตการณ์ ประชาชน ได้รับความ ช่วยเหลือ และฟื้นฟูหลัง เกิดภัยพิบัติ อย่างเป็น ธรรมทั่วถึง และมี ประสิทธิภาพ วิสัยทัศน์ : เป็นหน่วยงานกลางของรัฐดำเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศที่มีมาตรฐานสากล เพื่อเป็นหลักประกันให้ประเทศไทยเป็นเมืองปลอดภัย น่าอยู่ 1. วางแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและเตือนภัย พันธกิจ : 1. วางแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและเตือนภัย 2. ปฏิบัติการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 3. ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง 1. การยกระดับขีด ความสามารถใน การบริหารจัดการด้าน การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 2. การเพิ่มขีด ความสามารถการ เตรียมความพร้อม ในการจัดการ สาธารณภัย 3. การบริหาร จัดการ สาธารณภัยใน ภาวะฉุกเฉิน 4. การปรับปรุง การฟื้นฟูและ บูรณะหลังเกิดภัย 4. ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ประสบภัย ระบบ พยากรณ์และ การเตือนภัย ฟื้นฟู บูรณะโครงสร้าง พื้นฐาน ช่วยเหลือ สงเคราะห์และฟื้นฟู ผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ป้องกันและ ลด ผลกระทบ จาก สาธารณ ภัย ทั้งเชิง โครงสร้าง และไม่ใช่ โครงสร้าง สังคมเกิด วัฒนธรรม ความ ปลอดภัย ระบบป้องกัน โดยนำ แผน / มาตรการมาใช้ ในการจัดการสาธารณ ภัย ระบบ ฐานข้อมูล เพื่อการ จัดการสา ธารณภัย ปรับปรุง ระบบการ ประเมินและ ติดตามผล การบริหาร จัดการสา ธารณภัยให้ มี ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการ วิจัย พัฒนา และจัดหา อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร สำหรับ จัดการสา ธารณภัย ลดความ เสี่ยงของ ประชาชน จากภัย พิบัติ 5. การ เสริมสร้าง สมรรถนะ องค์กรให้มี ประสิทธิภาพ สูง ความ พึง พอใจ ในการ บริการ ของ กรม องค์กร มีขีด สมรรถ นะสูง องค์กร เอกชน อาสาสมัคร ชุมชน และ ประชาชน เข้าร่วม เป็นภาคี เครือข่าย คุณภาพการ ให้บริการที่ได้ มาตรฐานสากล ศูนย์เรียนรู้ ทางวิชาการ ด้านภัยพิบัติ ระดับประเท ศ / ภูมิภาค / จังหวัด พัฒนา โครงสร้าง ในเชิง ป้องกันด้าน สาธารณภัย ส่งเสริม พัฒนาแผนป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติ / จังหวัด / อำเภอ และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และจัดให้มีแผน แม่บทด้านสาธารณภัย ครอบคลุมภัยทุกประเภทและ ส่งเสริมการใช้แผนแม่บทให้มี ประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม สร้าง วัฒนธรรม ความ ปลอดภัย กระตุ้นให้ ประชาชนมี ความรู้ด้านการ ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัยและ การรับรู้ข่าวสาร ด้านการป้องกัน และบรรเทาสา ธารณภัย สร้างเครือข่าย ทุกระดับทั้งใน ประเทศและ นอกประเทศ เพิ่มศักยภาพ ของ หน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน ป้องกันและ บรรเทาสา ธารณภัยทุก ภาคส่วน พัฒนา ศักยภาพ ชุมชนด้าน การป้องกัน และบรรเทา สาธารณภัย พัฒนา ระบบ สื่อ สาร เพื่อ การ จัดการ สา ธารณ ภัย พัฒนาระบบบัญชาการ และอำนวยการที่มี เอกภาพและ ประสิทธิภาพ ผลักดันให้มี การนำแผน ป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย แห่งชาติ / จังหวัด / องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น จัดตั้ง หน่วย ประเมิน ความ เสียหาย และ ความ เสี่ยง เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติ การประสาน การสนับสนุนการ ช่วยเหลือทุกภาคส่วน ในการช่วยเหลือ สงเคราะห์และฟื้นฟู ผู้ประสบภัย พัฒนาและเชื่อมโยง ข้อมูลด้านการ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู ความ เสียหายจาก สาธารณภัยอย่างเป็น ระบบ กองทุนเพื่อ ความ ปลอดภัยด้าน สาธารณภัย สร้างหน่วยกู้ชีพ / กู้ภัย ที่มีประสิทธิภาพทุก ระดับ บริหารงา นกองทุน เพื่อการ ฟื้นฟู ผู้ประสบภั ยที่มี ประสิทธิภ าพ โครงสร้าง พื้นฐานที่ เสียหาย ได้รับการ ปรับปรุง และซ่อม บำรุงให้ สามารถ ใช้งานได้


ดาวน์โหลด ppt แผนที่ยุทธศาสตร์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ. ศ. 2552-2554 เป้าหมาย : เพื่อให้ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและของรัฐมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย พัฒนาองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google