งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางดวงพร อินทจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางดวงพร อินทจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางดวงพร อินทจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน
พฤติกรรมและความต้องการใช้ทรัพยากร สารสนเทศและการบริการของผู้ใช้บริการ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ นางดวงพร อินทจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน

2 ปัญหาการวิจัย ห้องสมุด เป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำหน้าที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนถึงเทคโนโลยีทางการศึกษา อีกทั้งยังมี เครื่องมือในการค้นหาและการให้บริการสื่อต่างๆเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ จึงทำการศึกษาวิจัย เพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรมและความต้องการผู้ใช้บริการห้องสมุด นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ว่ามีพฤติกรรมการใช้และมีความต้องการใช้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอย่างไร เพื่อจะสามารถดำเนินการจัดให้การบริการได้สอดคล้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ อันเป็นการสนับสนุนกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้อง กับ ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของห้องสมุด ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการห้องสมุด ของผู้ใช้ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ 2.เพื่อศึกษาความต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของผู้ใช้ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

4 สรุปผลการวิจัย ผู้ใช้บริการห้องสมุด เป็นเพศชาย ร้อยละ 51 เพศหญิง ร้อยละ 49 นักศึกษามาใช้บริการทั้งหมดร้อยละ  ระดับชั้นปวช. มาใช้บริการมากที่สุด ร้อยละ 70.7 สถานภาพครู /อาจารย์ ร้อยละ บุคลากรทางการศึกษา 9.6 ความถี่ของการมาใช้บริการคือ ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ ระยะเวลาในการใช้บริการแต่ละครั้งของผู้ใช้บริการ นาที ร้อยละ 49.8 ช่วงเวลาในการใช้บริการ น. มีผู้ใช้บริการมากที่สุด ร้อยละ 40.4 นักศึกษาส่วนใหญ่มาใช้บริการห้องสมุดเพื่อใช้บริการอินเตอร์เน็ต บริการอ่าน บริการยืม-คืน เป็นลำดับ

5 สรุปความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด ทั้ง 5 ด้าน
สรุปความพึงพอใจการใช้บริการห้องสมุด ทั้ง 5 ด้าน ความพึงพอใจ S.D ระดับความพึงพอใจ ความพึงพอใจด้านทรัพยากร 3.76 1.37 ปานกลาง ความพึงพอใจด้านบริการ 3.36 1.03 ความพึงพอใจผู้ให้บริการ 3.04 0.76 ความพึงพอใจด้านสถานที่ฯ 3.05 1.05 ความพึงพอใจ ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ 3.33 1.16 ค่าเฉลี่ยรวม 3.31 1.27

6 ข้อสรุปที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง
1. ด้านทรัพยากร ควรเพิ่มหนังสือ โสตทัศนวัสดุ ที่ทันสมัย และ วารสาร- หนังสือพิมพ์ที่หลากหลาย ไว้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 2. ด้านบริการ ควรเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอต่อการ ให้บริการและ เพิ่มสัญญาน wifi ในห้องสมุด เนื่องจากมีผู้ใช้บริการห้องสมุด บางส่วนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการค้นหา ข้อมูล 3. ด้านสถานที่ ควรเพิ่มจำนวนโต๊ะและเก้าอี้ให้มากขึ้น และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้มี บรรยากาศที่เย็นสบายเอื้อต่อการค้นคว้าหาความรู้ 4. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

7 ข้อเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยไปใช้
1. ควรมีการประเมินผลการให้บริการของห้องสมุดทุกปี เพื่อจะได้ ทราบปัญหาการให้บริการและและหาแนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้บริการงานห้องสมุด 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการให้บริการของห้องสมุด สถาบันอื่น หรือแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อมาปรับแนวทางในการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ

8 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย
ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการห้องสมุด ของผู้ใช้ห้องสมุด 2. ทำให้ทราบถึงความต้องการในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการห้องสมุด 3. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และปรับปรุงการให้บริการ ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุด 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา ในการกำหนดนโยบาย และการพัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ

9 ....สวัสดีค่ะ…..


ดาวน์โหลด ppt นางดวงพร อินทจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ จ.ลำพูน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google