งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมและความต้องการใช้ ทรัพยากร สารสนเทศและการบริการของ ผู้ใช้บริการ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ นางดวงพร อินทจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมและความต้องการใช้ ทรัพยากร สารสนเทศและการบริการของ ผู้ใช้บริการ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ นางดวงพร อินทจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมและความต้องการใช้ ทรัพยากร สารสนเทศและการบริการของ ผู้ใช้บริการ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ นางดวงพร อินทจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ จ. ลำพูน

2 ปัญหาการวิจัย ห้องสมุด เ ป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศ ให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองและเกิด การเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำหน้าที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ ตลอดจนถึง เทคโนโลยีทางการศึกษา อีกทั้งยังมี เครื่องมือในการค้นหาและการให้บริการสื่อต่างๆเพื่อเกิด ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้บริการ จึงทำการศึกษาวิจัย เพื่อต้องการทราบถึงพฤติกรรม และความต้องการผู้ใช้บริการห้องสมุด นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ว่ามี พฤติกรรมการใช้และมีความต้องการใช้บริการ ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอย่างไร เพื่อจะสามารถ ดำเนินการจัดให้การบริการได้สอดคล้อง ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ อันเป็นการสนับสนุน กระบวนการเรียนการสอนให้สอดคล้อง กับ ปณิธาน วิสัยทัศน์ และวัตถุประสงค์ของห้องสมุด ได้ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

3 วัตถุประสงค์ของการ วิจัย 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ บริการห้องสมุด ของผู้ใช้ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ 2. เพื่อศึกษาความต้องการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศ ของผู้ใช้ห้องสมุดวิทยาลัย เทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

4 สรุปผลการวิจัย ผู้ใช้บริการห้องสมุด เป็นเพศชาย ร้อยละ 51 เพศ หญิง ร้อยละ 49 นักศึกษามาใช้บริการทั้งหมดร้อยละ 81.0  ระดับชั้นปวช. มาใช้บริการมากที่สุด ร้อยละ 70.7 สถานภาพครู / อาจารย์ ร้อยละ 9.4 บุคลากร ทางการศึกษา 9.6 ความถี่ของการมาใช้บริการคือ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ร้อยละ 58.7 ระยะเวลาในการใช้บริการแต่ละครั้งของผู้ใช้บริการ 30-60 นาที ร้อยละ 49.8 ช่วงเวลาในการใช้บริการ 12.00 -13.00 น. มี ผู้ใช้บริการมากที่สุด ร้อยละ 40.4 นักศึกษาส่วนใหญ่มาใช้บริการห้องสมุด เพื่อใช้บริการอินเตอร์เน็ต บริการอ่าน บริการ ยืม - คืน เป็นลำดับ

5 สรุปความพึงพอใจการใช้บริการ ห้องสมุด ทั้ง 5 ด้าน

6 ข้อสรุปที่ได้จากการแสดงความคิดเห็นหรือ ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง 1. ด้านทรัพยากร ควรเพิ่มหนังสือ โสตทัศนวัสดุ ที่ทันสมัย และ วารสาร - หนังสือพิมพ์ที่หลากหลาย ไว้ ให้บริการอย่างต่อเนื่อง 2. ด้านบริการ ควรเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ อินเทอร์เน็ตให้เพียงพอต่อการ ให้บริการและ เพิ่มสัญญาน wifi ในห้องสมุด เนื่องจากมีผู้ใช้บริการห้องสมุด บางส่วนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลในการค้นหา ข้อมูล 3. ด้านสถานที่ ควรเพิ่มจำนวนโต๊ะและเก้าอี้ให้มากขึ้น และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้มี บรรยากาศที่เย็นสบายเอื้อต่อการค้นคว้าหา ความรู้ 4. ด้านการสื่อสารกับผู้ใช้ ควรเพิ่มช่องทางการ ติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้น

7 ข้อเสนอแนะในการนำ ผลงานวิจัยไปใช้ 1. ควรมีการประเมินผลการให้บริการของ ห้องสมุดทุกปี เพื่อจะได้ ทราบปัญหาการให้บริการและและหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้บริการงานห้องสมุด 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการให้บริการ ของห้องสมุด สถาบันอื่น หรือแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อมาปรับ แนวทางในการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ 1. ควรมีการประเมินผลการให้บริการของ ห้องสมุดทุกปี เพื่อจะได้ ทราบปัญหาการให้บริการและและหา แนวทางการแก้ไขปัญหา และพัฒนาให้บริการงานห้องสมุด 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบผลการให้บริการ ของห้องสมุด สถาบันอื่น หรือแหล่งการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อมาปรับ แนวทางในการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพ

8 ประโยชน์ที่ได้รับจาก งานวิจัย 1. ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ ห้องสมุด ของผู้ใช้ห้องสมุด 2. ทำให้ทราบถึงความต้องการในการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ ห้องสมุด 3. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ และปรับปรุงการให้บริการ ให้ตรง ตามความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุด 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางสำหรับผู้บริหาร สถานศึกษา ในการกำหนดนโยบาย และการ พัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 1. ทำให้ทราบถึงพฤติกรรมและความคิดเห็นต่อ การใช้ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ ห้องสมุด ของผู้ใช้ห้องสมุด 2. ทำให้ทราบถึงความต้องการในการใช้ ทรัพยากรสารสนเทศและการบริการ ห้องสมุด 3. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดหาทรัพยากร สารสนเทศ และปรับปรุงการให้บริการ ให้ตรง ตามความต้องการของผู้ใช้ห้องสมุด 4. เพื่อเสนอแนะแนวทางสำหรับผู้บริหาร สถานศึกษา ในการกำหนดนโยบาย และการ พัฒนาห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ

9 .... สวัสดีค่ะ …..


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมและความต้องการใช้ ทรัพยากร สารสนเทศและการบริการของ ผู้ใช้บริการ ห้องสมุดวิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครูภาคเหนือ นางดวงพร อินทจักร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google