งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.5 Gamma ray log gamma ray log เป็นการวัดค่า กัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้นในธรรมชาติใน ชั้นหิน ในหินตะกอน ค่าที่อ่านได้จะ สะท้อนถึงปริมาณของหินดินดานในชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.5 Gamma ray log gamma ray log เป็นการวัดค่า กัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้นในธรรมชาติใน ชั้นหิน ในหินตะกอน ค่าที่อ่านได้จะ สะท้อนถึงปริมาณของหินดินดานในชั้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4.5 Gamma ray log gamma ray log เป็นการวัดค่า กัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้นในธรรมชาติใน ชั้นหิน ในหินตะกอน ค่าที่อ่านได้จะ สะท้อนถึงปริมาณของหินดินดานในชั้น หิน ซึ่งเนื่องจากว่าธาตุกัมมันตรังสีมัก สะสมตัวอยู่ในดินเหนียวและชั้น หินดินดาน ชั้นหินที่ไม่มีดินเหนียวปนอยู่ จึงมีระดับของกัมมันตภาพรังสีต่ำ ยกเว้นหินที่มีธาตุกัมมันตรังสีเกิดร่วม ด้วย เช่น volcanic ash หรือ granite wash

2 เนื่องจากรังสีแกมมาสามารถผ่าน ท่อกรุ (casing) ได้ ดังนั้น gamma ray log จึง สามารถวัดได้ทั้งในหลุมแบบ open hole และ cased hole ในบางครั้ง gamma ray log ถูกใช้ทดแทน SP log ในหลุมที่เจาะด้วย salt mud, air หรือ oil-based mud

3 จุดประสงค์หลักที่ใช้ gamma ray log 1. หาความสัมพันธ์ของชั้นหิน (correlation) 2. ประเมินปริมาณของชั้นหินดินดานในชั้น หิน 3. วิเคราะห์ชนิดของแร่

4 4.5.1 Properties of Gamma rays ธาตุกัมมันตรังสีบางชนิดสามารถ ปลดปล่อยรังสีแกมมาออกมา รังสี แกมมาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ได้จากการธาตุ โปแตสเซียม (K40), ยูเรเนียม (U235, U238) และธอเรียม (Th232) ธาตุกัมมันตรังสีแต่ละชนิดจะ ปลดปล่อยรังสีแกมมาที่มีพลังงาน แตกต่างกันออกมา ทำให้สามารถ ตรวจสอบได้ว่ารังสีแกมมานั้นได้มาจาก ธาตุกัมมันตรังสีตัวใด

5 4.5.2 Equipment gamma sonde ประกอบด้วยตัววัดรังสี แกมมา ซึ่งจะวัดค่ารังสีแกมมาที่ ปลดปล่อยออกมาจากชั้นหินในบริเวณที่ ใกล้กับตัววัดรังสี ในปัจจุบันใช้ scintillation counters เป็นตัววัดรังสี แกมมา โดยใช้ sodium iodide crystal เป็นตัวจับรังสีแกมมา ซึ่งมีประสิทธิภาพ ดีกว่า Geiger-Mueller counters

6 รังสีแกมมาที่วัดได้จากเครื่องมือมีหน่วย เป็น API units โดยกำหนดให้ 1 API เท่ากับ 1/200 ของค่าความแตกต่าง ของรังสีแกมมาระหว่างชั้นหินสองชั้นที่ ทราบค่าการแผ่กัมมันตภาพรังสีในบ่อที่ สร้างขึ้นที่ University of Houston.

7 4.5.3 Application gamma ray log ใช้ในการหาชั้น หินดินดาน โดยเฉพาะเมื่อค่า SP ถูก รบกวนหรือในหลุมเจาะที่ไม่สามารถวัด ค่า SP ค่า gamma ray log บอกถึง สัดส่วนของชั้นหินดินดาน นอกจากนั้น ยังใช้ในการประเมินปริมาณของธาตุ กัมมันตรังสี หาความสัมพันธ์ระหว่าง หลุมเจาะ ประเมินค่าสัมประสิทธิ์ความ ซึมได้

8 4.5.4 Estimating shale content เนื่องจากธาตุกัมมันตรังสีมักมี ความสัมพันธ์กับแร่ดินซึ่งเป็น ส่วนประกอบหลักของชั้นหินดินดาน ดังนั้นจึงสามารถใช้รังสีแกมมาที่วัด ได้มาประเมินปริมารของ shale-volume indicotor โดยการกำหนดให้ค่า shale- volume indicotor มีค่าอยู่ในช่วง 0 ถึง 100 % shale

9 กำหนดค่า gamma ray index คำนวณ จากสมการ

10 4.5.4 Estimating shale content ได้มีการเสนอสมการในการคำนวณค่า volume of shale ไว้หลายสมการ ถ้าค่า gamma ray index มีค่าเท่ากับ X สมการเหล่านี้ได้แก่ Linear : Clavier : Steiber or Larionov:

11 Bateman : Dresser Atlas : (pre-Tertiary consolidated rocks) (Tertiary unconsolidated rocks)


ดาวน์โหลด ppt 4.5 Gamma ray log gamma ray log เป็นการวัดค่า กัมมันตภาพรังสีที่เกิดขึ้นในธรรมชาติใน ชั้นหิน ในหินตะกอน ค่าที่อ่านได้จะ สะท้อนถึงปริมาณของหินดินดานในชั้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google