งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง
ผลของการเสริมแรงทางบวกโดยใช้เบี้ยอรรถกรเพื่อลดพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกช่างอุตสาหกรรม สาขางาน ยานยนต์ ไฟฟ้ากำลัง และ อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ผู้เสนอ นางทัศนีย์ จันทร์ดีอนุภัทร หมวดสามัญ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ผู้วิจัยได้พบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียนในรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ดังนี้ ขาดเรียนโดยไม่มีใบรับรองแพทย์ ไม่สนใจเรียน ไม่ส่งงาน นอนหลับในห้องเรียน ไม่ร่วมมือทำกิจกรรมที่ครูมอบหมาย ลอกงานเพื่อนมาส่ง หนีเรียน เข้าห้องช้า ใช้เครื่องมือสื่อสารในเวลาเรียน ขออนุญาตออกนอกห้องเป็นเวลานาน

3 ครู ผู้เรียน บริบทอื่นๆ
ปัจจัยที่เกิดลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ของนักเรียน ผู้วิจัยมอง 3 ด้าน ดังนี้ ครู ผู้เรียน บริบทอื่นๆ ขาดทักษะการสอนที่จูงใจ ไม่ได้เตรียมการสอนหรือไม่มีจิตวิทยาในการสอน สื่อหรือสิ่งที่ผู้วิจัยนำมาประกอบการสอนไม่เป็นที่น่าสนใจ สภาพในห้องไม่เอื้ออำนวย ไม่ชอบวิชาภาษาไทย ไม่ชอบอ่านหรืออ่านหนังสือไม่ออก ไม่กล้าแสดงออกเวลาให้ทำกิจกรรม

4 วัตถุประสงค์งานการวิจัย
1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร เพื่อลด พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2. เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการ สื่อสารของนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนดีขึ้น

5 กลุ่มพฤติกรรมพึงประสงค์ กลุ่มพฤติกรรมไม่พึงประสงค์
ตาราง-ผังสรุปสำคัญ ประชากรเป้าหมาย ระดับชั้น ยอดเต็ม กลุ่มพฤติกรรมพึงประสงค์ กลุ่มพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ ชย. 2/1 44 34 6 ชย. 2/2 41 36 5 ชฟ. 2/1 45 39 ชฟ. 2/2 42 8 ชอ.2 2 5 ห้อง 216 189 27

6 นวัตกรรมที่นำมาใช้ เบี้ยอรรถกร ( = 10 คะแนน)
เบี้ยอรรถกร ( = 10 คะแนน) แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนก่อนและหลังการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร แบบบันทึกสะสมแต้ม เพื่อนำไปแลกสิ่งที่ตนต้องการ แบบสำรวจตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

7 สรุปผล 1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลงหลังจากที่ได้รับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารพัฒนาการดีขึ้น

8 นำพฤติกรรมมาปรับแก้โดยใช้เบี้ยอรรถกรเสริมแรง
สรุปผล Input Process Output ผู้วิจัยพบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียน ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร นำพฤติกรรมมาปรับแก้โดยใช้เบี้ยอรรถกรเสริมแรง ( = 10 คะแนน) และบันทึกใน 1. นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง สนใจการเรียนมากขึ้น 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร อยู่ในเกณฑ์ระดับดี แบบสังเกตพฤติกรรมก่อนและหลัง แบบบันทึกสะสมแต้ม แบบสำรวจตนเอง

9 แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน โดยใช้เบี้ยอรรถกร
ภาพประกอบ แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน โดยใช้เบี้ยอรรถกร ระหว่าง สัปดาห์ที่ 1-5

10 ภาพประกอบกิจกรรมในการทำวิจัย

11 ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี
ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้งต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google