งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของการเสริมแรงทางบวกโดยใช้เบี้ย อรรถกรเพื่อลดพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของการเสริมแรงทางบวกโดยใช้เบี้ย อรรถกรเพื่อลดพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของการเสริมแรงทางบวกโดยใช้เบี้ย อรรถกรเพื่อลดพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 2 แผนกช่างอุตสาหกรรม สาขางาน ยานยนต์ ไฟฟ้ากำลัง และ อิเล็กทรอนิกส์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 วิทยาลัยเทคโนโลยี ชลบุรี ผู้เสนอ นางทัศนีย์ จันทร์ดีอนุภัทร หมวดสามัญ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา ผู้วิจัยได้พบพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของนักเรียนในรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร ดังนี้ ขาดเรียนโดย ไม่มีใบรับรอง แพทย์ ไม่สนใจ เรียน ไม่ส่ง งาน นอน หลับใน ห้องเรีย น ไม่ร่วมมือทำ กิจกรรมที่ครู มอบหมาย ลอก งาน เพื่อน มาส่ง หนี เรียน เข้า ห้อง ช้า ใช้เครื่องมือ สื่อสารใน เวลาเรียน ขอ อนุญาต ออกนอก ห้องเป็น เวลานาน

3 ปัจจัยที่เกิดลักษณะที่ไม่พึง ประสงค์ของนักเรียน ผู้วิจัยมอง 3 ด้าน ดังนี้ ค รู ผู้เรีย น บริบทอื่นๆ ขาดทักษะการ สอนที่จูงใจ ไม่ได้เตรียมการ สอนหรือไม่มี จิตวิทยาในการ สอน ไม่ชอบวิชาภาษาไทย ไม่ชอบ อ่านหรืออ่านหนังสือไม่ออก ไม่กล้าแสดงออกเวลาให้ทำ กิจกรรม สื่อหรือสิ่งที่ผู้วิจัย นำมาประกอบการ สอนไม่เป็นที่น่าสนใจ สภาพในห้องไม่ เอื้ออำนวย

4 วัตถุประสงค์งาน การวิจัย 1. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของการ เสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร เพื่อลด พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 2. เพื่อพัฒนาความสามารถทางการเรียน ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารของ นักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ให้มี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น

5 ตาราง - ผังสรุป สำคัญ ระดับ ชั้น ยอด เต็ม กลุ่ม พฤติกรรม พึงประสงค์ กลุ่มพฤติกรรม ไม่พึงประสงค์ ชย. 2/1 44346 ชย. 2/2 41365 ชฟ. 2/1 45396 ชฟ. 2/2 42348 ชอ.244422 5 ห้อง 21618927 ประชากร เป้าหมาย

6 นวัตกรรมที่นำมาใช้ 1. เบี้ยอรรถกร ( = 10 คะแนน ) 2. แบบสังเกตพฤติกรรมของ นักเรียนก่อนและหลังการ เสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 3. แบบบันทึกสะสมแต้ม เพื่อนำไป แลกสิ่งที่ตนต้องการ 4. แบบสำรวจตนเองเกี่ยวกับ พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์

7 สรุปผล 1. นักเรียนมีพฤติกรรม ที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง หลังจากที่ได้รับการ เสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนในรายวิชา ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร พัฒนาการดีขึ้น

8 สรุปผล Input Process Output ผู้วิจัยพบ พฤติกรรมที่ ไม่พึง ประสงค์ ของ นักเรียน ใน รายวิชา ภาษาไทย เพื่อการ สื่อสาร นำพฤติกรรมมา ปรับแก้โดยใช้ เบี้ยอรรถกร เสริมแรง ( = 10 คะแนน ) และบันทึกใน 1. นักเรียนมี พฤติกรรมที่ไม่ พึงประสงค์ลด น้อยลง สนใจ การเรียนมาก ขึ้น แบบบันทึกสะสม แต้ม แบบสังเกตพฤติกรรม ก่อนและหลัง แบบสำรวจ ตนเอง 2. นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน ในรายวิชา ภาษาไทยเพื่อ การสื่อสาร อยู่ ในเกณฑ์ระดับ ดี

9 ภาพประก อบ แบบสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน โดยใช้เบี้ยอรรถกร ระหว่าง สัปดาห์ที่ 1-5

10 ภาพประก อบ ภาพประกอบกิจกรรมใน การทำวิจัย

11 สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน 2 ครั้ง ต่อเนื่อง ระดับอาชีวศึกษาขนาดใหญ่ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา เอกชน กระทรวงศึกษาธิการ วิสัยทัศน์ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ และความเป็นสากล ปรัชญา มาตรฐานดี กิจกรรมเด่น เน้นวินัย ผู้สนับสนุนการวิจัย ผู้อำนวยการวรรณา ตันประภัสร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี


ดาวน์โหลด ppt รายงานการวิจัย เรื่อง ผลของการเสริมแรงทางบวกโดยใช้เบี้ย อรรถกรเพื่อลดพฤติกรรมที่ ไม่พึงประสงค์ในรายวิชาภาษาไทยเพื่อการ สื่อสาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google