งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. What it is? ………………………………………………………… 2. Beautiful my is sister…………………………………………….. ……………………………………………………………………. 3. in I may come ? …………………………………………………..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. What it is? ………………………………………………………… 2. Beautiful my is sister…………………………………………….. ……………………………………………………………………. 3. in I may come ? ………………………………………………….."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. What it is? ………………………………………………………… 2. Beautiful my is sister…………………………………………….. ……………………………………………………………………. 3. in I may come ? ………………………………………………….. 4. go out I may ? …………………………………………………... 5. morning good……………………………………………………. 6. name is my Cindy. ……………………………………………… 7. up stand please………………………………………………….. 8. sit please down………………………………………………….. 9. is this pen a. ……………………………………………………... 10. like I banana. …………………………………………………….. ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน ) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียน ………...………………………………… จังหวัด ………...……………… วันที่ …………….. เดือน ……………………….. พ. ศ. ………………... คำชี้แจง จงเรียงลำดับคำต่อไปนี้ให้เป็นประโยค ที่ถูกต้อง ชื่อ ( ด. ช., ด. ญ.)………………………… นามสกุล ………………….. เลขที่...……...

2 1. B…………………………………………………………… 2. D…………………………………………………………….. 3. F…………………………………………………………… 4. H…………………………………………………………… 5. K…………………………………………………………… คำชี้แจง จงเขียนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นภาษาอังกฤษ 1. กรุณายืนขึ้น ………………………………………………………………………… ……………………… 2. ขออนุญาติเข้าห้องเรียน ………………………………………………………………………… ……………………… 3. สวัสดีตอนเช้า ………………………………………………………………………… ……………………… 4. สวัสดีตอนเย็น ………………………………………………………………………… ……………………… 5. ลาก่อน ………………………………………………………………………… ………...................... คำชี้แจง จงเขียนคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยอักษรต่อไปนี้ มาตัว ละ 2 คำพร้อมแปลความหมาย ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน ) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียน ………...………………………………… จังหวัด ………...……………… วันที่ …………….. เดือน ……………………….. พ. ศ. ………………... ชื่อ ( ด. ช., ด. ญ.)………………………… นามสกุล ………………….. เลขที่...……...

3 1. What is your name? ……………………………………………………………… 2. How old are you? …………………………………………………………… 3. Where do you live? …………………………………………………………… 4. Are you a teacher? …………………………………………………………… 5. What is your father? …………………………………………………………… ขอให้เพื่อนๆ ได้ คะแนนดีๆนะคะ คำชี้แจง ตอบคำถามต่อไปนี้ตามความจริง ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน ) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียน ………...………………………………… จังหวัด ………...……………… วันที่ …………….. เดือน ……………………….. พ. ศ. ………………... ชื่อ ( ด. ช., ด. ญ.)………………………… นามสกุล ………………….. เลขที่...……...

4 คำชี้แจง จงโยงเส้นรูปภาพและคำศัพท์ที่มี ความหมายตรงกัน apple horse hamburger elephant cake banana lion bird fish Ice cream ข้อสอบปลายปี วิชาภาษาอังกฤษ (10 คะแนน ) ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 โรงเรียน ………...………………………………… จังหวัด ………...……………… วันที่ …………….. เดือน ……………………….. พ. ศ. ………………... ชื่อ ( ด. ช., ด. ญ.)………………………… นามสกุล ………………….. เลขที่...……...


ดาวน์โหลด ppt 1. What it is? ………………………………………………………… 2. Beautiful my is sister…………………………………………….. ……………………………………………………………………. 3. in I may come ? …………………………………………………..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google