งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการความรู้ของกรม ส่งเสริมการเกษตร “ จัดการความรู้ สู่การ พัฒนา องค์กร ก้าวหน้า ชาติ - ประชา ก้าวไกล ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการความรู้ของกรม ส่งเสริมการเกษตร “ จัดการความรู้ สู่การ พัฒนา องค์กร ก้าวหน้า ชาติ - ประชา ก้าวไกล ”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการความรู้ของกรม ส่งเสริมการเกษตร “ จัดการความรู้ สู่การ พัฒนา องค์กร ก้าวหน้า ชาติ - ประชา ก้าวไกล ”

2 การจัดการ KM : กสก พศ. 2550 1 ให้นโยบาย KM 2 ขยายผลสู่ LO 3 KM Extension4 สนับสนุน KM 5 สร้าง Best Practice 6 ใช้ KM กับ เวที Extension 7 มี KPI KM 8 เสริมแรง KM 9 ติดตามผล KM10 รายงานผล การปฏิบัติงาน KM

3 ผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ที่หน่วยงาน ย่อยที่เกี่ยวข้องต้องมีประจักษ์พยาน แสดงเพื่อการวัดผลตามคำรับรองในการปฏิบัติราชการ ในปี 2550 ศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง / Food Safety ประเด็นความรู้ที่จำเป็น 1. การบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเกษตรพอเพียง 2. การส่งเสริมการควบคุมคุณภาพผลิตผลการเกษตร Output 1. การแต่งตั้งคณะทำงาน KM ( คำสั่ง ) 2. การสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิด KS ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ ( อย่างน้อย 3 สื่อ / ช่องทาง / วิธีการ ) 3. ประชุมระดมความคิดเห็นตรวจสอบองค์ความรู้ที่ จำเป็นในการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์ ( รายงานองค์ความรู้ที่วิเคราะห์ ) 4. สำรวจผู้รู้ภายในและภายนอกองค์กร ( ทะเบียน ผู้รู้ด้านการบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์ ) 5. สำรวจแหล่งข้อมูลความรู้ภายในและ ภายนอกองค์กร ( ทะเบียนแหล่งข้อมูล )

4 ผลผลิตที่เกิดจากกระบวนการจัดการความรู้ที่หน่วยงาน ย่อยที่เกี่ยวข้องต้องมีประจักษ์พยาน แสดงเพื่อการวัดผลตามคำรับรองในการปฏิบัติราชการ ในปี 2550 ( ต่อ ) 6. ระดับเจ้าหน้าที่จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการบริหาร จัดการและพัฒนาศูนย์ ( จังหวัดถอดองค์ความรู้อย่างน้อย 2 เรื่อง / จังหวัด ) 7. ระดับเกษตรกรนำความรู้ที่ได้จากกระบวนการไป ปฏิบัติ สำนักงานเกษตรอำเภอ ถอดองค์ความรู้อย่างน้อย 1 เรื่อง / อำเภอ ) 8. จังหวัดนำความรู้จากข้อ 6 และ 7 มาจัดระบบ หมวดหมู่ กลั่นกรองและพัฒนาปรับปรุง นำเข้าระบบฐานข้อมูลระบบสารสนเทศองค์ความรู้ ด้านการส่งเสริมการเกษตร ( อย่างน้อย 1 เรื่อง / จังหวัด ) เป็น Best Practices 9. การประมวลกลั่นกรองความรู้ในการบริหารจัดการ และพัฒนาศูนย์ ( องค์ความรู้ อย่างน้อย 1 เรื่อง / เขต ) เป็น Best Practices 10. การจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ DM ระดับอำเภอ เดือนละครั้ง DW ระดับจังหวัด อย่างน้อย 2 เดือน / ครั้ง RW ระดับเขตอย่างน้อย 3 ครั้ง ( สรุปเรื่องเล่า / สรุปแต่ละครั้ง ) 11. ระบบเพื่อนช่วยเพื่อนศูนย์เรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างจุด เรียนรู้ภายในจังหวัด ( จังหวัดละศูนย์ )

5 KM Knowledge KM. Philosoph y KM. Manageme nt KM. Model KM. Function KM. Application KM. & Assets & Management CKO Function KM. Team What to do… How to work….

6 KM Philosophy ทำโดยไม่รู้มีความ เสี่ยง รู้แล้วไม่ทำ ไร้ ความหมาย ไม่รู้และไม่ทำ ไร้ ประโยชน์ รู้แล้วทำทำอย่าง ผู้รู้ KM คือทำในสิ่งที่รู้ และ ไม่รู้ในสิ่งที่ทำ ทุกสรรพสิ่งคือการเรียนรู้ แล้ว เรียนรู้ในทุกสรรพสิ่ง ทุกสรรพสิ่งคือการเรียนรู้ แล้ว เรียนรู้ในทุกสรรพสิ่ง

7 ปรัชญา ” คนไทย ” เสียสิบ สงวนศักดิ์ ไว้ วงศ์หงส์ เสียศักดิ์ศรี สู้ประสงค์ สิ่งรู้ เสียรู้ เร่งดำรง ความสัตย์ไว้นา ฉะนั้น ความสัตย์ > ความรู้ > ศักดิ์ศรี > ทรัพย์สิน

8 ฝูงชน.........KM ฝูงชน กำเหนิดคล้าย คลึงกัน ใหญ่ย่อม เพศผิวพรรณ แผก บ้าง ความรู้ อาจเรียนทันกันหมด ผิดแต่ชั่วดีกระด้างอ่อนแก้ฤา ไหว การจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนา เพื่อการเรียนรู้ เพื่อการจัดการความ ดีงาม

9 KM Model: 4*3 มิติการจัดการ KM เพื่อ ผลลัพท์ต่อ การ บริหาร การ บริหารคน การ บริหารงา น การ บริหาร องค์กร การ พัฒนา การ พัฒนาคน การ พัฒนา งาน การ พัฒนา องค์กร การเรียนรู้ การเรียนรู้ ของคน การเรียนรู้ งาน การเรียนรู้ องค์กร สร้าง มูลค่าเพิ่ม มูลค่าเพิ่ม คน มูลค่าเพิ่ม งาน มูลค่าเพิ่ม องค์กร

10 KM Function Development Working Learning Value Added Management Human Organizing 4 เป้าหมาย 3 ผลลัพท์ 12 หน้าที่การจัดการความรู้

11 เป้าหมาย กระบวนการ ผลลัพท์ ของ KM 1 MH 2 MW 3 MO 4 DH 5 DW 6 DO 7 LH 8 LW 9 LO 10 V H 11 VW 12 VO

12 KM Application คุณค่า 12 หน้าที่การจัดการความรู้ CKO KM Team 12 มิติ การจัดการความรู้ KM Culture KNOWLED GE KNOW HOW

13 KM Management: การบริหารจัดการ ความรู้ KM Planning Organnizing Publishing Staffing Controlling

14 KM Team : ทำอะไร วิเคราะห์ ความ ต้องการ / จำเป็น วิเคราะห์ ความรู้ จำแนก ความรู้ ออกแบบ กำหนด ความรู้ สร้าง ความรู้ พัฒนา ความรู้ ใช้ความรู้ ประเมิน ความรู้ KM. Team

15 KM Assets & Management KM. คน KM. ความรู้ ทรัพยากร / สินทรัพย์ มูลค่าเ พิ่ม วางแผ น บริหาร พัฒนา เรียนรู้ วางแผ น บริหาร พัฒนา เรียนรู้ วางแผ น บริหาร พัฒนา เรียนรู้

16 ความรู้ : สินทรัพย์ / ทรัพยากร 1 วางแผนดี มี มูลค่าเพิ่ม วางแผนไม่ดี ไม่มี มูลค่าเพิ่ม 2 บริหารดี มี มูลค่าเพิ่ม 3 พัฒนาดี มี มูลค่าเพิ่ม 4 เรียนรู้ดี มี มูลค่าเพิ่ม ความรู้ เป็นทรัพยากร / สินทรัพย์ ที่ยิ่งใช้ยิ่งมาก มีมูลค่าเพิ่ม ยิ่งไม่ใช้ยิ่งลด ไม่มีมูลค่าเพิ่ม

17 CKO:Function:UTAPCAR Model 1 Understanding: KM Knowledge 2 Team building :KM Team 3Assignment :KM Function 4 Practical :KM Action 5 Controling :KM Monitoring 6 Assessment:KM Evaluation 7Reinforcement & Reporting:KM Motivation & Report

18 * * ทำ KM หัว KM KM MAN ตา KM ปาก KM มือ KM ใจ KM “Araya. KM. Model 2007” หู KM KM


ดาวน์โหลด ppt การจัดการความรู้ของกรม ส่งเสริมการเกษตร “ จัดการความรู้ สู่การ พัฒนา องค์กร ก้าวหน้า ชาติ - ประชา ก้าวไกล ”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google