งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนคุณภาพ สพท.ชัยภูมิ เขต 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนคุณภาพ สพท.ชัยภูมิ เขต 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนคุณภาพ สพท.ชัยภูมิ เขต 3
โรงเรียนคุณภาพ สพท.ชัยภูมิ เขต 3 กระบวนงานสร้างคุณค่า(เบญจวิถี) กระบวนงานสนับสนุน(เบญจพัฒน์) พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา ร.ร.คุณภาพ คุณลักษณะเด็กชัยภูมิ เขต 3 (เบญจลักษณ์) เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและรักความเป็นไทย มีปัญญา มีทักษะการอ่านการเขียนและมีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี(ICT) มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและทำงานเป็น ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย

2 คุณลักษณะเด็กชัยภูมิ เขต 3 (เบญจลักษณ์)
เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและรักความเป็นไทย มีปัญญา มีทักษะการอ่านการเขียนและมีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษและมีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี(ICT) มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและทำงานเป็น ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย

3 กระบวนงานสร้างคุณค่า(เบญจวิถี)

4 กระบวนงานสนับสนุน(เบญจพัฒน์)
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่งเรียนรู้ พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลง พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนคุณภาพ สพท.ชัยภูมิ เขต 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google