งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนงานสร้างคุณค่า ( เบญจวิถี ) กระบวนงานสนับสนุน ( เบญจพัฒน์ ) คุณลักษณะเด็กชัยภูมิ เขต 3 ( เบญจลักษณ์ ) โรงเรียนคุณภาพ สพท. ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาอาคารสถานที่และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนงานสร้างคุณค่า ( เบญจวิถี ) กระบวนงานสนับสนุน ( เบญจพัฒน์ ) คุณลักษณะเด็กชัยภูมิ เขต 3 ( เบญจลักษณ์ ) โรงเรียนคุณภาพ สพท. ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาอาคารสถานที่และ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนงานสร้างคุณค่า ( เบญจวิถี ) กระบวนงานสนับสนุน ( เบญจพัฒน์ ) คุณลักษณะเด็กชัยภูมิ เขต 3 ( เบญจลักษณ์ ) โรงเรียนคุณภาพ สพท. ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อม ในโรงเรียน พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและ แหล่งเรียนรู้ พัฒนาระบบประกัน คุณภาพภายใน พัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษาเป็นผู้นำการ เปลี่ยนแปลง พัฒนาเครือข่ายความ ร่วมมือในการจัดการศึกษา เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและรักความเป็นไทย มีปัญญา มีทักษะการอ่านการเขียนและมีความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษและมีความสามารถ ในการใช้เทคโนโลยี (ICT) มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและทำงานเป็น ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย

2 คุณลักษณะเด็กชัยภูมิ เขต 3 ( เบญจลักษณ์ ) เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมและรัก ความเป็นไทย มีปัญญา มีทักษะการอ่านการเขียนและมี ความสามารถในการคิดและแก้ปัญหา มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตดี มีความสามารถในการสื่อสารด้วย ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและมี ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี (ICT) มีความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและทำงานเป็น ตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงและวิถีประชาธิปไตย

3 กระบวนงานสร้างคุณค่า ( เบญจวิถี )

4 กระบวนงานสนับสนุน ( เบญจพัฒน์ ) พัฒนาอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน พัฒนาสื่อ นวัตกรรมและแหล่ง เรียนรู้ พัฒนาระบบประกันคุณภาพ ภายใน พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษาเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลง พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือใน การจัดการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt กระบวนงานสร้างคุณค่า ( เบญจวิถี ) กระบวนงานสนับสนุน ( เบญจพัฒน์ ) คุณลักษณะเด็กชัยภูมิ เขต 3 ( เบญจลักษณ์ ) โรงเรียนคุณภาพ สพท. ชัยภูมิ เขต 3 พัฒนาอาคารสถานที่และ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google