งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3. Business Plan BTL. Potential of WOODiesel TM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3. Business Plan BTL. Potential of WOODiesel TM."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3. Business Plan BTL

2 Potential of WOODiesel TM

3

4 Thai Pararubber BIOMASS GASIFICATION&PRODUCTION SYSTEM

5 Thai Rice Husk

6 4. การขับเคลื่อนสู่ภาค ปฎิบัติ 1. ภาครัฐสร้างแรงจูงใจให้ ภาคเอกชนตั้งโรงงานผลิต Bio-Oil / BTL ขึ้น 2. สนับสนุนให้จัดตั้งโรงงานต้นแบบ ขึ้นเพื่อการวิจัย / พัฒนาสร้างองค์ ความรู้และพัฒนาบุคลากร สนับสนุนอุตสาหกรรมพลังงาน Bio-Oil / BTL และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีความ พร้อมด้านนี้ 3. ร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดัน ยุทธศาสตร์ข้อ 1-4 ในเรื้องไม้ เศรษฐกิจ : พืชพลังงาน

7 5. สรุป / เสนอแนะ 1. การใช้ Bio-Oil / BTL เป็นการ ผลักดันสู้เป้าหมายพลังงาน ทดแทนร้อยละ 8 เนื่องจาก เป็น Non-food จึงมีโอกาสขยายได้ อีกมากในระยะต่อไป 2. เทคโนโลยีเชิงพานิชย์ใน ต่างประเทศได้เกิดขึ้นแล้ว อาจ ต้องนำเข้าเทคโนโลยีและทำ Reverse Engineering ตาม ด้วยเทคโนโลยีเพิ่มมูลค่าใน อุตสหกรรมปลายน้ำ

8 ขอบคุณ ครับ ผศ. ดร. นิคม แหลมสัก รองคณบดีฝ่ายวิจัย และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยป่าไม้ ศูนย์วิจัยป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2561-4761 โทรสาร 0-2579-1977 E-mail : ffornil@ku.ac.thffornil@ku.ac.th http://frc.forest.ku.ac.th


ดาวน์โหลด ppt 3. Business Plan BTL. Potential of WOODiesel TM.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google