งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 Business Intelligence (BI) ธุรกิจอัจฉริยะ. 2 BI คือ ความสามารถในการนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชาญฉลาด ใน การตัดสินใจ เกี่ยวกับปัญหาทางด้าน ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 Business Intelligence (BI) ธุรกิจอัจฉริยะ. 2 BI คือ ความสามารถในการนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชาญฉลาด ใน การตัดสินใจ เกี่ยวกับปัญหาทางด้าน ธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 Business Intelligence (BI) ธุรกิจอัจฉริยะ

2 2 BI คือ ความสามารถในการนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชาญฉลาด ใน การตัดสินใจ เกี่ยวกับปัญหาทางด้าน ธุรกิจ BI เป็นแนวคิดที่ทำให้องค์กรอยู่ เหนือคู่แข่ง เพราะเป็นหลักการในการ เพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และรักษาระดับ ของความสามารถในการทำกำไรของ องค์กร (Intelligent enterprise) การนำหลักของ BI ไปประยุกต์ใช้ ทำ ให้สามารถทำนายภาวะทางธุรกิจและ ตลาดในอนาคตว่าจะมีผลกระทบต่อ ธุรกิจอย่างไร และองค์กรจะปรับตัว อย่างไรเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ในองค์กร

3 3  ระบบ BI คือ software ที่ นำมาใช้เป็น เครื่องมือช่วย รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล และ นำเสนอรายงานต่อผู้บริหาร  Present ในรูป Dashboards  ระบบ BI ที่เป็นที่รู้จักได้แก่ SAS, SAP, PANORAMA NECTO, AVITAS,

4 4 Chapters 1 Introduction to BI, BICC, มาตรฐานสำหรับ BI 2 Planning a Business Intelligence Competency Center 3 ต้นทุนทางด้านทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ บุคคลที่มีหน้าที่นำหลักการของ BI ไปสู่ธุรกิจ และผู้ประกอบธุรกิจ คือผู้ใช้ BI 4 กระบวนการด้านความรู้ คือ กระบวนการที่ต้องการข้อมูลที่สามารถ นำไปใช้ได้ในองค์กรอย่างถูกวิธี 5 วัฒนธรรม คือ การพิจารณาว่า วัฒนธรรมองค์กรมีผลต่อการใช้ หลักการของ BI และมันถูกกระทบโดย BI อย่างไร 6 โครงสร้างพื้นฐาน คือ เทคโนโลยีที่ใช้ กับแนวคิดของ BI

5 5 แนวคิดเกี่ยวกับ Business Intelligence Competency Center (BICC) BICC เป็นทีมงานที่สร้างขึ้นระหว่าง แผนกในองค์กรโดยมีงาน บทบาท และหน้าที่ในการส่งเสริมการ ประยุกต์ใช้หลักการ BI ในองค์กร BICC ทำให้องค์กรเกิดความร่วมมือ ลดความซ้ำซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพ ในองค์กร นอกจากนั้น BICC ช่วยให้ ข้อมูลถูกแบ่งปันอย่างทั่งถึงตลอด องค์กร เพื่อที่จะทำให้ทุกคนในองค์กร ประสบความสำเร็จ BICC ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ ความรู้ในองค์กร และช่วยเพิ่มความ ชำนาญในการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งทำให้ ธุรกิจดำเนินไปตามเป้าหมาย

6 6 มาตรฐานสำหรับ Business Intelligence มาตรฐานในการพิจารณาว่าเป็นระบบ BI อย่างแท้จริงมีดังต่อไปนี้ Breadth ความกว้าง Depth ความลึก Completeness ความสมบูรณ์ Advanced analytics การวิเคราะห์ ล่วงหน้า Data quality คุณภาพข้อมูล Intelligence storage การเก็บ ข้อมูลอย่างฉลาด

7 7 ความท้าทาย 6 ประการ ใน การใช้ BI Data challenges หรือ ความท้าทาย ด้านข้อมูล Technology Challenges ความท้า ทายทางด้านเทคโนโลยี Process Challenges ความท้าทาย ทางด้านกระบวนการ Strategy Challenges ความท้าทาย ทางด้านกลยุทธ์ Users Challenges ความท้าทาย ด้านผู้ใช้ Cultural Challenges ความท้าทาย ด้านวัฒนธรรม

8 8 Chapter 2: Planning a Business Intelligence Competency Center : Using the Information Evolution Model

9 9 เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ความ ต้องการ BI ภายในองค์กร ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต ซึ่งการ วิเคราะห์ไม่ควรที่จะมุ่งเฉพาะแต่ ระบบและเทคโนโลยีเท่านั้น โดย ควรที่จะพิจารณาถึงผู้ที่ใช้ข้อมูล กระบวนการที่ใช้ในการสนับสนุน และวัฒนธรรมข้อมูลภายในองค์กร ด้วย ความผันผวนทางธุรกิจเป็นตัว ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ความต้องการ BI ในองค์กร ดังนั้น องค์กรควรมีการประเมินและ วิเคราะห์ความต้องการ BI เป็น ระยะๆ

10 10 รูปแบบการวิวัฒนาการทางข้อมูล Information Evolution Model Model นี้อธิบายถึงแนวทางในการใช้ ข้อมูลขององค์กรในการทำให้ธุรกิจ เกิดความก้าวหน้า Model นี้สามารถช่วยให้เราระบุและวัด ระดับการเจริญเติบโตของ BI ใน ปัจจุบันขององค์กร ซึ่งจะทำให้เรา สามารถกำหนดขอบเขตขั้นตอนที่ จำเป็นเพื่อวางแนวทาง BI และกลยุทธ์ ทางธุรกิจ ใน Model นั้นประกอบไปด้วย 4 มิติที่ สำคัญที่ต้องพิจารณา Model มี 5 ระดับ

11 11 4 มิติ ที่สำคัญของ Model วิวัฒนาการทางข้อมูล มิติที่ 1: ทุนมนุษย์ ( คน ) (Human Capital (people)) มิติที่ 2 : กระบวนการทางความรู้ (Knowledge Processes) มิติที่ 3 : วัฒนธรรม (Culture) มิติที่ 4 : โครงสร้างพื้นฐาน ภายในองค์กร

12 12 รูปแบบวิวัฒนาการข้อมูล 5 ระดับ ระดับที่ 1: ระดับปฏิบัติการ (operate) ระดับที่ 2: การรวบรวม (Consolidate) ระดับที่ 3: การผสมผสาน (Integrate) ระดับ 4: การทำให้มีผลดีที่สุด (Optimize) ระดับ 5: สิ่งใหม่ / ปรับปรุง (Innovate)


ดาวน์โหลด ppt 1 Business Intelligence (BI) ธุรกิจอัจฉริยะ. 2 BI คือ ความสามารถในการนำข้อมูล ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างชาญฉลาด ใน การตัดสินใจ เกี่ยวกับปัญหาทางด้าน ธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google