งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

“การพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางสถิติเรื่องตารางแจก แจงความถี่ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ” ผลงานวิจัยเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "“การพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางสถิติเรื่องตารางแจก แจงความถี่ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ” ผลงานวิจัยเรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “การพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางสถิติเรื่องตารางแจก แจงความถี่ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ” ผลงานวิจัยเรื่อง โดย นางบังอร สุยะนา

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดทักษะการคิดวิเคราะห์ในการ แก้ปัญหาเกี่ยวกับโจทย์ทางสถิติ ผู้วิจัยได้ทดลองให้ผู้เรียนทำ แบบฝึกทักษะหลาย ๆ ครั้ง ซ้ำ ๆ จนเกิดการเรียนรู้ และเกิด ความชำนาญ ผู้วิจัยจึงทำการศึกษา และ พัฒนาแบบฝึก กระบวนการคิดเพื่อแก้โจทย์ปัญหา เพื่อเป็นแนวทางในการ พัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาทางสถิติต่อไป

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึก ทักษะแก้ปัญหาทางสถิติเรื่องการแจกแจงความถี่ให้มี ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางวิชา สถิติเรื่องการแจกแจงความถี่

4 กรอบแนวคิดการวิจัย แบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทาง สถิติ เรื่อง ตารางแจกแจง ความถี่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา สถิติ เรื่อง ตารางแจกแจง ความถี่ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

5 ตารางเปรียบเทียบ

6 สรุปผลการวิจัย พบว่า 1. แบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางสถิติ เรื่อง ตารางแจกแจงความถี่ จำนวน 3 ฉบับ มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.32/87.51 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 2. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางสถิติเรื่องตารางแจกแจง ความถี่เฉลี่ยหลังใช้แบบฝึกทักษะ 15.66 สูงกว่า คะแนนเฉลี่ยก่อน ใช้แบบฝึกทักษะ 5.80 ซึ่งต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ.01

7


ดาวน์โหลด ppt “การพัฒนาแบบฝึกทักษะแก้ปัญหาทางสถิติเรื่องตารางแจก แจงความถี่ สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ” ผลงานวิจัยเรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google