งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิเปรียบเทียบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก อำเภอ กำแพงแสน ปี 56 กับค่ามัธยฐาน และ ปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิเปรียบเทียบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก อำเภอ กำแพงแสน ปี 56 กับค่ามัธยฐาน และ ปี 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4 แผนภูมิเปรียบเทียบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก อำเภอ กำแพงแสน ปี 56 กับค่ามัธยฐาน และ ปี 2555

5 แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนผู้ป่วยโรค ไข้เลือดออก ปี 2551 - 2556

6 รายงานผล สสอ. กำแพงแสน ดำเนินการ ประสานงาน / สอบสวน / สนับสนุน และอื่นๆ กิจกรรมเชิงรุก - ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ - ให้ความรู้ / ประชาสัมพันธ์ - นำชุมชนมีส่วน ร่วม พัฒนาศักยภาพ - อสม. เชี่ยวชาญ - จนท./ อปท. - นักเรียน การป้องกัน รับทราบนโยบาย / วางแผนการ ดำเนินงาน MOU ทุกภาคส่วน ( มหาดไทย, สาธารณสุข, ศึกษาธิการ ) ควบคุม ป้องกันพื้นที่ เกิดโรคครั้ง ทื่ 1 ควบคุม ป้องกันพื้นที่ เกิดโรคครั้ง ทื่ 2 ตรวจรักษา / ปฐม พยาบาลเบื้องต้น / สุขศึกษา เตรียมความพร้อม ของบุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ รักษาพยาบาล Refer รายงาน Case เฝ้าระวัง / ควบคุม กรณีการ เกิดโรค เฝ้าระวัง / ติดตามสถานการณ์ / รณรงค์ 4 ไตรมาส ชุมชนแจ้ง รับรายงาน ค้นหา / สอบสวน ความรู้ / สุข ศึกษา บันทึกการ รับรายงาน

7 มาตรการที่ดำเนินการของเจ้าหน้าที่ 1. แจ้งข่าวให้พื้นที่ทราบเร็วที่สุดเมื่อพบผู้ป่วย ใน โรงพยาบาลหรือได้รับแจ้งจาก สสจ. SRRT อำเภอ จะแจ้ง SRRT ตำบล และประสานองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ทางโทรศัพท์และโทรสาร 2.SRRT ตำบลเข้าถึงพื้นที่ทันทีที่ได้รับแจ้ง พร้อมสเปรย์พ่นทำลายยุงตัวแก่ในบ้านผู้ป่วยและยา ทากันยุงแก่ผู้ป่วยและญาติในบ้าน 3. ประสาน อสม. ในพื้นที่ ทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในละแวกใกล้เคียงทั้งหมด ในรัศมี 200 เมตร อาจมากกว่าหากมีความเสี่ยง 4.SRRT ตำบล ทำรายงานสอบสวนโรค เบื้องต้น ส่ง สสอ ภายใน 24 ชั่วโมง และ ฉบับ สมบูรณ์ภายใน 2 สัปดาห์หลังได้รับแจ้ง

8 มาตรการที่ดำเนินการในโรงเรียน 1. กิจกรรมให้ความรู้หน้าเสาธงกับนักเรียนทุก โรงเรียนโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 2. กิจกรรมให้ความรู้แก่แกนนำนักเรียน ทุก โรงเรียนในการควบคุมป้องกันโรคและสำรวจแหล่ง เพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและพื้นที่เสี่ยงในโรงเรียน และบ้านของตนเอง โดยใช้หลัก 5 ป 1 ข 3. ทุกโรงเรียนสำรวจลูกน้ำยุงลายพร้อมทำลาย แหล่งเพาะพันธุ์ทุก 7 วัน พร้อมส่งรายงานผลการ สำรวจให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข 4. โรงเรียนเป็นหน่วยเฝ้าระวังหากมีนักเรียน ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ต้องแจ้งให้โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ไม่ได้รับ การรักษาจากสถานพยาบาลของรัฐ

9 มาตรการที่ดำเนินการในชุมชน 1. ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อชี้แจงแนวทางการ ดำเนินการที่เข้มข้นโดยมีท่านนายอำเภอเป็น ประธาน เน้นย้ำเรื่องมาตรการต่างๆ โดยเฉพาะการควบคุม โรคอย่างเร่งด่วนเมื่อมีผู้ป่วยในพื้นที่ 2. ดำเนินการลดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ขนาดใหญ่ในชุมชนหรือบริเวณที่เป็นพื้นที่สาธารณะ และ ท้องถิ่น ส่งเสริม กิจกรรมจัดการสิ่งแวดล้อมใน บ้านเรือน โดยเน้นหลัก 5 ส 3. อบรม อสม. เชี่ยวชาญการควบคุมป้องกัน โรคไข้เลือดออก ทุกหมู่บ้านพร้อมกำชับเรื่องการ ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ในชุมชน

10

11

12

13

14

15

16

17 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก อำเภอกำแพงแสน ปี 2556 แยก รายเดือน

18 แผนภูมิแสดงจำนวนผู้ป่วยโรค มือ เท้า ปาก อำเภอกำแพงแสน ปี 2556 แยก รายตำบล

19 แจ้งผู้ปกครอง รับกลับ ตรวจรักษา รพ. สต./ รพ. แจ้งเจ้าหน้าที่ รพ. สต. กรณีมีเด็กป่วย / เกิดการระบาด - ให้สุขศึกษากลุ่มเสี่ยง / กลุ่มป่วย - บริการเบื้องต้น - refer - ค้นหา / สอบสวน แจ้งทีม SRRT สสอ. กำแพงแสน ดำเนินการประสานงาน / สอบสวน / ควบคุม / สนับสนุน และอื่นๆ ตรวจรักษา รพ. สต./ รพ. คัดกรอง / แยกเด็ก แยกเด็ก ในสถานศึกษาในชุมชน ในสถาน บริการ แนะนำ / สุขศึกษา / สังเกตอาการ ผิดปกติ / ทำลายเชื้อ - บริการเบื้องต้น - ให้สุขศึกษา - refer - ค้นหา / สอบสวน / เฝ้า ระวัง รับทราบนโยบาย / เฝ้าระวัง พัฒนาศักยภาพ ( อสม. / จนท. สธ./ ศพด.) ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ( รพ. สต./ อปท./ ชุมชน / รพ. / รร./ ศพด./ สสจ. นฐ.)

20

21

22

23

24


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิเปรียบเทียบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก อำเภอ กำแพงแสน ปี 56 กับค่ามัธยฐาน และ ปี 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google