งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคอาหารเป็นพิษ วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคอาหารเป็นพิษ วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคอาหารเป็นพิษ วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป

2 โรคอาหารเป็นพิษ สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ ค่าเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย/เครือข่ายดำเนินการ มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน แนวทางการติดตาม / ประเมินผล

3 สรุปสถานการณ์เหตุการณ์อาหารเป็นพิษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 2 พฤศจิกายน 2557
สถานการณ์เหตุการณ์ ทั้งหมด 76 เหตุการณ์ แบ่งเป็น สถานการณ์เหตุการณ์ Verified (วันที่ 1 ม.ค. – 30 ก.ย. 57) 72 เหตุการณ์ สถานการณ์เหตุการณ์ ที่ยังไม่ Verified (วันที่ 1 ต.ค. – 2 พ.ย. 57) 4 เหตุการณ์

4 สรุปสถานการณ์เหตุการณ์อาหารเป็นพิษ (วันที่ 1 ม. ค. – 2 พ. ย
สรุปสถานการณ์เหตุการณ์อาหารเป็นพิษ (วันที่ 1 ม.ค. – 2 พ.ย. 57) ทั้งหมด 76 เหตุการณ์ สคร 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 มัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 20 15 จำนวนเหตุการณ์ 39 เขตบริการสุขภาพ

5 สรุปสถานการณ์เหตุการณ์อาหารเป็นพิษ (วันที่ 1 ม. ค. – 2 พ. ย
สรุปสถานการณ์เหตุการณ์อาหารเป็นพิษ (วันที่ 1 ม.ค. – 2 พ.ย. 57) ทั้งหมด 75 เหตุการณ์ แบ่งตามเขตบริการสุขภาพ 75 เหตุการณ์ ไม่รวม 3 เหตุการณ์ที่ไม่มีข้อมูล รร 41 นร เข้าค่าย 4 งานเลี้ยง/งานศพ 7 อบรม 1 ท่องเที่ยว 1

6 ระดับสำนักฯ/ระดับเขต
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ระดับกรมฯ เหตุการณ์ระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนไม่เกิน ร้อยละ 70 ของค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี ระดับสำนักฯ/ระดับเขต ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของเหตุการณ์ระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนไม่เกินร้อยละ 70 ของค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี

7 กลุ่มเป้าหมาย/ เครือข่ายดำเนินการ
กลุ่มเป้าหมาย/ เครือข่ายดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ พื้นที่เสี่ยง เครือข่ายดำเนินการ สคร. /สสจ. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. กรมอนามัย/ศูนย์อนามัย สำนักตรวจและประเมินผล/เขตบริการสุขภาพ อปท.

8 มาตรการและแนวทางสำคัญ
สคร. ถ่ายทอดเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการ 6 มาตรการ ตามแนวทางสำหรับครู เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคอาหาร เป็นพิษในโรงเรียน โดยเน้น เรื่อง อาหารโรงเรียน / นมโรงเรียนมีคุณภาพ / อาหารบริจาคที่ปลอดภัย / อาหารปลอดภัยในกรณีเข้าค่าย หรือทัศนศึกษา

9 มาตรการและแนวทางสำคัญ
แนวทางการดำเนินงาน การจัดทำ MOU กับหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง การถ่ายทอดความรู้ มาตรการให้แก่ครู/ผู้เกี่ยวข้อง การร่วมสอบสวนเมื่อเกิดเหตุการณ์เพื่อทราบสาเหตุในการป้องกันครั้งต่อไป ดำเนินการในโรงเรียนบูรณาการร่วมกับโรคอื่นๆ เช่นไข้เลือดออก (จากข้อเสนอแนะรองอธิบดี : นพ.โอภาส ในการประชุมแผนกรมฯ เมื่อวันที่ 6 – 7 พย.57 ณ จ.นครนายก)

10 โรงเรียนดำเนินการได้ตามมาตรการ โรงเรียนดำเนินการได้ไม่ครบตามมาตรการ
ขั้นตอนการดำเนินงาน โรงเรียนดำเนินการได้ตามมาตรการ สำนักฯ สรุปบทเรียน สคร./สสจ.ถ่ายทอดลงสู่โรงเรียน สคร./สสจ. ติดตามการดำเนินงาน สำนักฯ สนับสนุนประสานงาน สคร.ติดตาม สนับสนุนให้โรงเรียนดำเนินการต่อเนื่อง สคร. ติดตาม สนับสนุนให้โรงเรียนปรับปรุง แก้ไข โรงเรียนดำเนินการได้ไม่ครบตามมาตรการ สำนักฯ แนะนำ ประสาน สนับสนุน ให้สคร.

11 แนวทางการติดตามประเมินผล
สคร.รายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่ไปยัง สำนักโรคติดต่อทั่วไป   สำนักโรคติดต่อทั่วไปติดตามจำนวนเหตุการณ์ การระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน จากสำนักระบาดวิทยา

12 กิจกรรมหลักและผังกำกับการดำเนินงาน
ปี 2557 ปี 2558 ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 1. ประสานแผน สคร. / 2. สคร.ถ่ายทอดมาตรการ 3. สคร. /สำนักฯ สนับสนุนและติดตาม ผลการดำเนินงานฯ 4. สรุป/รายงานผล

13 การสนับสนุนงบประมาณ งบประมาณในการดำเนินงาน 920,000 บาท
งบประมาณในการดำเนินงาน 920,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงานให้ สคร.ละประมาณ 76,000 บาท

14 ข้อพิจารณาในการดำเนินงานโรคอาหารเป็นพิษ
ร่าง template ปี 58 ร่าง แบบติดตามผลการดำเนินงานโรงเรียน

15 Thank You


ดาวน์โหลด ppt โรคอาหารเป็นพิษ วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google