งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคอาหารเป็นพิษ วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคอาหารเป็นพิษ วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคอาหารเป็นพิษ วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป

2 โรคอาหารเป็นพิษ สถานการณ์โรคและภัย สุขภาพ ค่าเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย / เครือข่าย ดำเนินการ มาตรการ / แนวทางการ ดำเนินงาน แนวทางการติดตาม / ประเมินผล

3 สรุปสถานการณ์เหตุการณ์อาหาร เป็นพิษ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 2 พฤศจิกายน 2557 สถานการณ์เหตุการณ์ ทั้งหมด 76 เหตุการณ์ แบ่งเป็น สถานการณ์เหตุการณ์ VERIFIED ( วันที่ 1 ม. ค. – 30 ก. ย. 57) 72 เหตุการณ์ สถานการณ์เหตุการณ์ ที่ยังไม่ VERIFIED ( วันที่ 1 ต. ค. – 2 พ. ย. 57) 4 เหตุการณ์

4 สรุปสถานการณ์เหตุการณ์อาหารเป็นพิษ ( วันที่ 1 ม. ค. – 2 พ. ย. 57) ทั้งหมด 76 เหตุการณ์ สคร 123456789 10101 1212 มัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 645421032420153 จำนวนเหตุการณ์ 352617327 3939 12 เขตบริการสุขภาพ 123456789 10101 1212 มัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 20424456723153 จำนวนเหตุการณ์ 3939 72862431312

5 สรุปสถานการณ์เหตุการณ์อาหารเป็นพิษ ( วันที่ 1 ม. ค. – 2 พ. ย. 57) ทั้งหมด 75 เหตุการณ์ แบ่งตามเขตบริการสุขภาพ

6 เป้าหมาย / ตัวชี้วัด ระดับกรมฯ เหตุการณ์ระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษใน โรงเรียนไม่เกิน ร้อยละ 70 ของค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี ระดับสำนักฯ / ระดับเขต ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานของ เหตุการณ์ระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษใน โรงเรียนไม่เกินร้อยละ 70 ของค่า Median ย้อนหลัง 5 ปี

7 กลุ่มเป้าหมาย / เครือข่ายดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ พื้นที่เสี่ยง เครือข่ายดำเนินการ สคร. / สสจ. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. กรมอนามัย / ศูนย์อนามัย สำนักตรวจและประเมินผล / เขตบริการสุขภาพ อปท.

8 มาตรการและแนวทางสำคัญ มาตรการ สคร. ถ่ายทอดเพื่อให้โรงเรียนดำเนินการ 6 มาตรการ ตามแนวทางสำหรับครู เรื่อง การป้องกัน ควบคุมโรคอาหาร เป็นพิษในโรงเรียน โดยเน้น เรื่อง อาหาร โรงเรียน / นมโรงเรียนมีคุณภาพ / อาหาร บริจาคที่ปลอดภัย / อาหารปลอดภัยใน กรณีเข้าค่าย หรือทัศนศึกษา

9 แนวทางการดำเนินงาน - การจัดทำ MOU กับหน่วยงานเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง - การถ่ายทอดความรู้ มาตรการให้แก่ครู / ผู้เกี่ยวข้อง - การร่วมสอบสวนเมื่อเกิดเหตุการณ์เพื่อ ทราบสาเหตุในการป้องกันครั้งต่อไป - ดำเนินการในโรงเรียนบูรณาการร่วมกับโรค อื่นๆ เช่นไข้เลือดออก ( จากข้อเสนอแนะรองอธิบดี : นพ. โอภาส ใน การประชุมแผนกรมฯ เมื่อวันที่ 6 – 7 พย.57 ณ จ. นครนายก ) มาตรการและแนวทางสำคัญ

10 ขั้นตอนการดำเนินงาน สำนักฯ สนับสนุน ประสานงาน สคร./ สสจ. ถ่ายทอด ลงสู่ โรงเรียน สคร./ สสจ. ติดตามการ ดำเนินงาน โรงเรีย น ดำเนิน การได้ ตาม มาตรก าร โรงเรียน ดำเนินการ ได้ไม่ครบ ตาม มาตรการ สำนักฯ สรุป บทเรียน สคร. ติดตาม สนับสนุนให้ โรงเรียน ดำเนินการ ต่อเนื่อง สคร. ติดตาม สนับสนุนให้ โรงเรียนปรับปรุง แก้ไข สำนักฯ แนะนำ ประสาน สนับสนุน ให้สคร. 10

11 แนวทางการติดตามประเมินผล สคร. รายงานผลการดำเนินงานใน พื้นที่ไปยัง สำนักโรคติดต่อทั่วไป สำนักโรคติดต่อทั่วไปติดตาม จำนวนเหตุการณ์ การระบาดด้วยโรคอาหารเป็นพิษ ในโรงเรียน จากสำนักระบาดวิทยา

12 กิจกรรมหลักและผังกำกับการ ดำเนินงาน กิจกรรม ปี 2557 ปี 2558 ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. 1. ประสานแผน สคร. / 2. สคร. ถ่ายทอด มาตรการ //// 3. สคร. / สำนัก ฯ สนับสนุนและ ติดตาม ผลการ ดำเนินงานฯ ////////// 4. สรุป / รายงาน ผล //////////

13 การสนับสนุนงบประมาณ งบประมาณในการดำเนินงาน 920,000 บาท สนับสนุนการดำเนินงานให้ สคร. ละ ประมาณ 76,000 บาท

14 ข้อพิจารณาในการดำเนินงานโรค อาหารเป็นพิษ ร่าง template ปี 58 ร่าง แบบติดตามผลการ ดำเนินงานโรงเรียน

15 Thank You


ดาวน์โหลด ppt โรคอาหารเป็นพิษ วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2557 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำนักโรคติดต่อทั่วไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google