งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดแบบ ปากต่อปาก ที่มีผลต่อการดำเนินงาน ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้วิจัย : นางสาวพรรณภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดแบบ ปากต่อปาก ที่มีผลต่อการดำเนินงาน ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้วิจัย : นางสาวพรรณภา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดแบบ ปากต่อปาก ที่มีผลต่อการดำเนินงาน ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้วิจัย : นางสาวพรรณภา สรสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา

2 ปัญหาการวิจัย ในการบริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา เอกชน จำเป็นต้องใช้กลยุทธ์เพื่อวางแผน กลยุทธ์ทางการตลาด เพื่อที่จะได้สามารถ แข่งขันกับคู่แข่งขัน เพราะฉะนั้นการสร้าง ความน่าเชื่อถือของสถานศึกษาระดับ อาชีวศึกษาเอกชน จึงกลายเป็นปัจจัยหลัก ที่ทำให้ผู้ใช้บริการหรือผู้เรียน เมื่อผู้เรียนได้ ทราบว่าสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาเอกชน มีความสามารถมากเขาก็จะพูดต่อให้คนอื่น รับทราบ การกระทำแบบนี้เรียกว่า “ กลยุทธ์ ปากต่อปาก ” (Word of Mouth Marketing Strategy)

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษากลยุทธ์การตลาดแบบปากต่อ ปากของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน 2. เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานของ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน 3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์ การตลาดแบบปากต่อปากกับผลการดำเนินงา ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชน

4 3. เพื่อศึกษาผลกระทบของกลยุทธ์ การตลาดแบบปากต่อปากที่มีต่อผลการ ดำเนินงานของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน 4. เพื่อเปรียบเทียบกลยุทธ์การตลาดแบบ ปากต่อปากของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชนที่มีจำนวนนักเรียน ระยะเวลาดำเนินงาน สถานที่ตั้ง และ ลักษณะของสถาบันแตกต่างกัน 5. เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของ สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา เอกชนที่มีจำนวนนักเรียน ระยะเวลา ดำเนินงาน สถานที่ตั้ง และลักษณะของ สถาบันแตกต่างกัน วัตถุประสงค์ ( ต่อ )

5 ตารางหรือผังสรุปสำคัญ กรอบแนวคิดของกลยุทธ์การตลาด แบบปากต่อปาก และผลการดำเนินงาน ของสถานศึกษา กลยุทธ์การตลาดแบบ ปากต่อปาก 1. ด้านบริการที่มี คุณภาพ 2. ด้านการสร้างแรง บันดาลใจ 3. ด้านคนแพร่ข่าว 4. ด้านการสร้าง ความสัมพันธ์กับคน แพร่ข่าว ผลการดำเนินงานของ สถานศึกษา 1. ด้านจำนวนนักเรียน / นักศึกษาเพิ่มขึ้น 2. ด้านการเจริญเติบโตของ รายได้ 3. ด้านการบรรลุ วัตถุประสงค์ของ สถานศึกษา 4. ด้านลูกค้า

6 ผลการวิจัยและการอภิปรายผล กลยุทธ์การตลาด แบบ ปากต่อปาก ผลการดำเนินงาน โดยรวม t P- valu e สัมประสิท ธิ์การ ถดถอย ความ คาด เคลื่อน มาตรฐาน 1. ด้านบริการที่มี คุณภาพ 0.1290.0961.34 7 0.18 1 2. ด้านการสร้าง บันดาลใจ 0.1790.8902.01 9 0.04 6* 3. ด้านคนแพร่ข่าว 0.3050.0783.89 4 0.00 0* 4. ด้านการสร้าง ความสัมพันธ์กับคน แพร่ข่าว 0.0550.0710.77 7 0.43 9 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05

7 จากตารางข้างต้น พบว่า กลยุทธ์การตลาด แบบปากต่อปาก ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ และ ด้านคนแพร่ข่าว มีความสัมพันธ์และผลกระทบเชิง บวกกับผลการดำเนินงานของสถานศึกษาโดยรวม เนื่องจากสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนที่ได้ มาตรฐานและมีการรับรองจากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อนักเรียนเข้าศึกษา ต่อในสถานศึกษาก็จะเกิดความประทับใจ และมั่นใจใน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา ความรู้สึกเหล่านี้ก็จะถูกส่งต่อไปยังบุคคลภายนอกซึ่ง เรียกว่าคนแพร่ข่าว มีการแพร่กระจายข่าวหรือข้อมูล ต่อไปเรื่อยๆ บุคคลทั่วไปที่แสวงหาสถานศึกษาให้บุตร หลานศึกษาต่อ และเพื่อใช้ในการตัดสินใจเลือกเข้า ศึกษาต่อ ได้ทราบถึงชื่อเสียงและภาพพจน์ที่ดีก็จะ ตัดสินใจเลือกเรียนในสถานศึกษานั้น

8 ดังนั้นสถานศึกษาจึงต้องสร้างแรง บันดาลใจกับคนแพร่ข่าวด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การให้สวัสดิการ ให้ผลตอบแทน และการให้รางวัลแก่คนแพร่ข่าวเพื่อบุคคล ที่ให้ข่าวเกิดขวัญและกำลังใจในการนำข่าว ไปแจ้งหรือบอกต่อๆ กัน

9 สรุปผลการวิจัย กลยุทธ์การตลาดแบบปากต่อปาก ด้านการ สร้างแรงบันดาลใจ และด้านคนแพร่ข่าว มี ความสัมพันธ์และผลกระทบเชิงบวกกับผลการ ดำเนินงานของสถานศึกษา ผลลัพธ์ที่ได้จากการ วิจัยสามารถนำไปในการกำหนดกลยุทธ์ นโยบาย และการวางแผนการดำเนินงานขององค์กร และ การปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินงานของ สถานศึกษา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ แข่งขันกับสถานศึกษาอื่นได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ต่อไป

10 ขอบคุณ และสวัสดีคะ ผู้วิจัย : พรรณภา สรสิทธิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา จังหวัด ร้อยเอ็ด


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดแบบ ปากต่อปาก ที่มีผลต่อการดำเนินงาน ของสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้วิจัย : นางสาวพรรณภา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google