งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ กลุ่มนโยบายและ ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ กลุ่มนโยบายและ ยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ กลุ่มนโยบายและ ยุทธศาสตร์

2 กลุ่มนโยบายและ ยุทธศาสตร์ กลุ่มนโยบายและ ยุทธศาสตร์

3  เป็นนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ทุก หน่วยงานต้องทำตาม พระราชบัญญัติ บริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ. ศ. 2545 มาตรา 3/1  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 มาตรา 9, มาตรา 12, มาตรา 45

4 ทำแล้ว เอาไป ใช้อะไร ใช้ประกอบการพิจารณา ความดีความชอบ ใช้ประกอบการพิจารณา ความดีความชอบ ใช้ประกอบการพิจารณาเงิน รางวัล ( Bonus) ใช้ประกอบการพิจารณาเงิน รางวัล ( Bonus) สำหรับหน่วยงาน สำหรับหน่วยงาน

5 ตัวชี้วัดที่นำมาใช้ทำคำรับรอง การพิจารณาเลือกตัวชี้วัดเพื่อจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ระหว่าง สถาบัน พระบรมราชชนก : วิทยาลัยในสังกัด 6 - 7 ตัวชี้วัด บังคับ ( สบช. ทำกับ สป.) 6 - 7 ตัวชี้วัด บังคับ ( สบช. ทำกับ สป.) 3 - 4 ตัวชี้วัด เสนอจากวิทยาลัย 3 - 4 ตัวชี้วัด เสนอจากวิทยาลัย กลุ่มนโยบายและ ยุทธศาสตร์ กลุ่มนโยบายและ ยุทธศาสตร์

6 สิ่งที่วิทยาลัยต้องดำเนินการ  จัดทำรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) ที่จะทำคำรับรองฯ ส่ง สถาบันฯ  จัดทำตารางแสดงตัวชี้วัดและ เป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ และภารกิจหลัก ( ตามตารางที่ 1, ตารางแสดงตัวชี้วัด ) ตารางที่ 1 ตารางแสดงตัวชี้วัดตารางที่ 1 ตารางแสดงตัวชี้วัด  เจรจากรอบการประเมินผลตามคำ รับรองกับสถาบันฯ  จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรอง ( ตามตาราง ที่ 2) ตาราง ที่ 2ตาราง ที่ 2


ดาวน์โหลด ppt การจัดทำคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ กลุ่มนโยบายและ ยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google