งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม 2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในกรม 3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง ต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีระบบการบริหารจัดการตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ตามยุทธศาสตร์ ประสิทธิผล การให้บริการ คุณภาพ การให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร ระบบการประเมินผลระดับองค์กร สู่ระดับบุคคล การพัฒนา องค์กร

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เป้าหมาย น้ำหนัก (ร้อยละ) 1) มีระบบการบริหารจัดการตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 1) ผลคะแนนจากคำรับรองการปฏิบัติ ราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 4.5 คะแนน 25 2) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตาม คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 2) ร้อยละความสำเร็จในการบรรลุ เป้าหมายตัวชี้วัดของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 80 3) การให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 3) ระดับความสำเร็จในการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ระดับ 5 10

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เป้าหมาย น้ำหนัก (ร้อยละ) 4) ประสิทธิภาพของการใช้พลังงาน 4) ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมายในการลดการใช้พลังงาน 5 1) ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 ระดับ 5 2) ร้อยละของเครื่องปรับอากาศที่ได้ทำความสะอาดประจำปี (2 ครั้ง/ปี) ร้อยละ 100 3) ใช้หลอดไฟฟ้าแสงสว่างแบบประหยัดพลังงาน

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
เป้าหมาย น้ำหนัก (ร้อยละ) 5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 5.1) การสรุปรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเองตามระยะเวลาที่กำหนด 31 ต.ค. 51 5 5.2) ระดับความสำเร็จของการจัดทำรายงานการประเมินองค์กรด้วยตนเอง ระดับ 5 15 6) ระบบการประเมินผลระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 6) ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนการจัดระบบการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมสู่ระดับสำนัก/กองไปปฏิบัติ ร้อยละ 80


ดาวน์โหลด ppt มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google