งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ มีระบบการบริหารจัดการตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ องค์กร ระบบการประเมินผลระดับ องค์กร สู่ระดับ บุคคล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ราชการภายในกรม 2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการ พัฒนาระบบราชการในกรม 3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง ต่าง ๆ และหน่วยงาน ภายในกรม 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประสิทธิภาพของการใช้ พลังงาน คุณภาพ การให้บริการ การให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการ พัฒนาระบบราชการ

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 1) มีระบบการบริหารจัดการ ตาม พระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ. ศ ) ผลคะแนนจากคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการในปีงบประมาณ พ. ศ คะแนน 25 2) เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตาม คำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ ) ร้อยละความสำเร็จในการ บรรลุ เป้าหมาย ตัวชี้วัดของกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ ) การให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนา ระบบราชการ 3) ระดับความสำเร็จในการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ ระดับ 5 10

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 4) ประสิทธิภาพของการใช้ พลังงาน 4) ระดับความสำเร็จของร้อย ละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายในการลดการ ใช้พลังงาน 5 1) ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ. ศ ระดับ 5 2) ร้อยละของ เครื่องปรับอากาศที่ได้ทำ ความสะอาดประจำปี (2 ครั้ง / ปี ) ร้อยละ 100 3) ใช้หลอดไฟฟ้าแสง สว่างแบบประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 5) การพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์กร 5.1) การสรุปรายงานการ ประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามระยะเวลาที่กำหนด 31 ต. ค ) ระดับความสำเร็จของ การจัดทำรายงานการ ประเมินองค์กรด้วยตนเอง ระดับ ) ระบบการประเมินผล ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 6) ร้อยละความสำเร็จของ การนำแผนการจัดระบบการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดและ เป้าหมายระดับกรมสู่ระดับ สำนัก / กองไปปฏิบัติ ร้อยละ 80 15


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google