งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 มีระบบการบริหารจัดการตาม พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 การพัฒนาระบบ บริหารจัดการ องค์กร ระบบการประเมินผลระดับ องค์กร สู่ระดับ บุคคล มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ 1. เสนอแนะให้คำปรึกษาแก่อธิบดีกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัยเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ ราชการภายในกรม 2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการ พัฒนาระบบราชการในกรม 3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบ ราชการร่วมกับหน่วยงานกลาง ต่าง ๆ และหน่วยงาน ภายในกรม 4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบหมาย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประสิทธิภาพของการใช้ พลังงาน คุณภาพ การให้บริการ การให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการ พัฒนาระบบราชการ

2 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 1) มีระบบการบริหารจัดการ ตาม พระราช กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 1) ผลคะแนนจากคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการในปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 4.5 คะแนน 25 2) เพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานตาม คำ รับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 2) ร้อยละความสำเร็จในการ บรรลุ เป้าหมาย ตัวชี้วัดของกรมป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 80 25 3) การให้ความรู้ คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการพัฒนา ระบบราชการ 3) ระดับความสำเร็จในการ จัดทำคำรับรองการปฏิบัติ ราชการประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ระดับ 5 10

3 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 4) ประสิทธิภาพของการใช้ พลังงาน 4) ระดับความสำเร็จของร้อย ละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการ บรรลุเป้าหมายในการลดการ ใช้พลังงาน 5 1) ระดับความสำเร็จของ การดำเนินการตามมาตรการ ประหยัดพลังงาน ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ระดับ 5 2) ร้อยละของ เครื่องปรับอากาศที่ได้ทำ ความสะอาดประจำปี (2 ครั้ง / ปี ) ร้อยละ 100 3) ใช้หลอดไฟฟ้าแสง สว่างแบบประหยัดพลังงาน ร้อยละ 100

4 เป้าประสงค์และตัวชี้วัด กลุ่มพัฒนาระบบ บริหาร เป้าประสงค์ตัวชี้วัดเป้าหมา ย น้ำหนั ก ( ร้อย ละ ) 5) การพัฒนาระบบบริหาร จัดการองค์กร 5.1) การสรุปรายงานการ ประเมินองค์กรด้วยตนเอง ตามระยะเวลาที่กำหนด 31 ต. ค. 51 5 5.2) ระดับความสำเร็จของ การจัดทำรายงานการ ประเมินองค์กรด้วยตนเอง ระดับ 5 15 6) ระบบการประเมินผล ระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล 6) ร้อยละความสำเร็จของ การนำแผนการจัดระบบการ ถ่ายทอดตัวชี้วัดและ เป้าหมายระดับกรมสู่ระดับ สำนัก / กองไปปฏิบัติ ร้อยละ 80 15


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ ประสิทธิผล ตามยุทธศาสตร์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามคำรับรอง การปฏิบัติ ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google