งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ชื่อตัวชี้วัด 8 : ร้อยละของอัตราการเบิก จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน หน่วยงานผู้กำกับ : กองคลัง เป้าหมาย : ร้อยละ 74 สถานการณ์ปัจจุบัน : ร้อยละ 18.32.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ชื่อตัวชี้วัด 8 : ร้อยละของอัตราการเบิก จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน หน่วยงานผู้กำกับ : กองคลัง เป้าหมาย : ร้อยละ 74 สถานการณ์ปัจจุบัน : ร้อยละ 18.32."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ชื่อตัวชี้วัด 8 : ร้อยละของอัตราการเบิก จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน หน่วยงานผู้กำกับ : กองคลัง เป้าหมาย : ร้อยละ 74 สถานการณ์ปัจจุบัน : ร้อยละ 18.32 คาดการณ์เมื่อสิ้นปีงบประมาณ : ร้อย ละ 65 งบลงทุนสุทธิ 85,454,631 บาท หัก จำนวนเงินที่คาดว่าเบิกไม่ทันภายในปี ( ตึกกรม ฯ ) 29,740,000 บาท จำนวนเงินที่นำไปคำนวณการคาดการณ์ 55,714,631 บาท ผลงา น

2 2 ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ประเด็นปัญหาหน่วยงานแนวทางการแก้ไข รายการก่อสร้างอาคารกรมฯ พร้อมทางเชื่อม ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ เนื่องจากอยู่ระหว่าง การออกแบบระบบไฟฟ้าและ ประปา สลก. ผอ. กองแผนงาน ผู้ ประสานงาน แจ้งว่า กองแบบแผน จะสามารถออก แบบระบบไฟฟ้าและ ประปาพร้อมทั้ง กำหนดราคากลางได้ ภายในเดือน พฤษภาคม 2552 ซึ่ง ขณะนี้กองคลัง ได้เตรียมกำหนด คณะกรรมการชุด ต่าง ๆ เพื่อดำเนินการ จัดซื้อโดยวิธี ทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ แล้ว และจะ สามารถดำเนินการได้ ทันทีที่กอง แบบแผนดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

3 3 ความต้องการของผู้กำกับตัวชี้วัด ปัญหาหน่วยงาน สิ่งที่ต้องการให้หน่วยงาน แก้ไข การโอน เปลี่ยนแปลง เงิน งบประมาณไปเป็น งบลงทุน ทุกหน่วยงาน 1. รายการที่ดิน / สิ่งก่อสร้างที่อยู่ในแผน ควรมี แบบแปลนพร้อมราคา กลางให้เรียบร้อยก่อน 2. หน่วยงานที่ต้องการ โอนเปลี่ยนแปลงเงิน งบประมาณเหลือจ่ายไป เป็นงบลงทุนให้ ดำเนินการจัดหาตาม ระเบียบพัสดุจนได้ วงเงินก่อนแล้วจึงขอโอน เปลี่ยนแปลง 3. ให้โอนเปลี่ยนแปลงเงิน งบประมาณเหลือ จ่ายให้แล้วเสร็จภายใน เดือนมิถุนายน 2552 โดยให้แจ้งกองคลังภายใน วันที่ 30 มิถุนายน 2552 หากเกินกำหนด กองคลังจะตัดโอนเงิน งบประมาณของหน่วยงาน ไปตั้งจ่ายที่ ส่วนกลางกรมฯ


ดาวน์โหลด ppt 1 ชื่อตัวชี้วัด 8 : ร้อยละของอัตราการเบิก จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน หน่วยงานผู้กำกับ : กองคลัง เป้าหมาย : ร้อยละ 74 สถานการณ์ปัจจุบัน : ร้อยละ 18.32.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google