งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ. ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รถราชการ หมายถึง รถประจำตำแหน่ง, รถยนต์และ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง, รถรับรอง การขอใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ. ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รถราชการ หมายถึง รถประจำตำแหน่ง, รถยนต์และ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง, รถรับรอง การขอใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ. ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รถราชการ หมายถึง รถประจำตำแหน่ง, รถยนต์และ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง, รถรับรอง การขอใช้ ต้องมีใบขออนุญาตใช้รถ และได้รับอนุมัติ จากผู้มีอำนาจ รถราชการ ต้องมีสมุดบันทึกการใช้รถแต่ละคัน พนักงานขับรถให้บันทึกการใช้รถตามความเป็นจริง การเก็บรักษาและการซ่อมบำรุง จะต้องเก็บรักษาไว้ ในที่ปลอดภัยและมีรายละเอียดประวัติการซ่อม คู่มือการจดทะเบียน ต้องมีการต่อทะเบียนทุกคัน ทุกปี การทำประกันภัยรถราชการ ต้องมีการประกันภัยภาค บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ. ศ. 2535 ( พรบ ) กรณีการประกันภัยภาคสมัครใจ หน่วยงานพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม 1

2 แบบบันทึกประเภท รถ 2

3 (6) สภาพการใช้รถ ปีที่ 1 จำนวนระยะทางที่ใช้........... กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง............ ลิตร ค่าซ่อมบำรุง............... บาท ปีที่ 2 จำนวนระยะทางที่ใช้........... กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง............ ลิตร ค่าซ่อมบำรุง............... บาท ปีที่ 3 จำนวนระยะทางที่ใช้........... กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง............ ลิตร ค่าซ่อมบำรุง............... บาท ปีที่ 4 จำนวนระยะทางที่ใช้........... กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง............ ลิตร ค่าซ่อมบำรุง............... บาท ปีที่ 5 จำนวนระยะทางที่ใช้........... กม. การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง............ ลิตร ค่าซ่อมบำรุง............... บาท แบบบันทึก ประวัติ ยานพาหนะ ที่มาของข้อมูล = สมุดคู่มือจด ทะเบียนรถ แบบบันทึก ประวัติ ยานพาหนะ ที่มาของข้อมูล = สมุดคู่มือจด ทะเบียนรถ 3

4 สมุดบันทึกการใช้รถสมุดบันทึกการใช้รถ 4

5 ใบขออนุญาตใช้ รถ 5

6 รายละเอียดการซ่อม บำรุง 6

7 รายการตรวจสอบ สภาพรถก่อนใช้ งาน 7

8 การรายงาน อุบัติเหตุ 8


ดาวน์โหลด ppt ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย รถราชการ พ. ศ.2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รถราชการ หมายถึง รถประจำตำแหน่ง, รถยนต์และ รถจักรยานยนต์ส่วนกลาง, รถรับรอง การขอใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google