งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดระเบียบทาง สังคม ในสังคมอยุธยา. ระบบ ไพร่ ศักดิ นา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดระเบียบทาง สังคม ในสังคมอยุธยา. ระบบ ไพร่ ศักดิ นา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดระเบียบทาง สังคม ในสังคมอยุธยา

2 ระบบ ไพร่ ศักดิ นา

3 ระบบ ไพร่ ควบคุมกำลังคน / แรงงาน ฐานการผลิต การทหาร

4 ศักดิ นา ฐานะทางสังคม หน้าที่ ยศ ตำแหน่ง ความรับผิดชอบ สิทธิ พึงมี

5 ลาลูแบร์ ประเมินว่าอยุธยามีพลเมือง 1,900,000 คน สังคมอยุธยา

6 สงครามกับรัฐอาณาจักร เพื่อนบ้าน การกวาดต้อนผู้คน เพื่อใช้ประโยชน์ด้าน แรงงาน ความจำเป็นในการจัดระเบียบ สังคม เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7 กฎหมายตราสามดวง แหล่งรวบรวมข้อมูลด้าน กฎหมายที่ใช้ ในสมัยอยุธยาจนถึงการชำระ สุดท้ายในสมัยรัชกาลที่ 1 แต่กฎหมายที่ปรากฏอยู่ได้มีการ ชำระตัดทอน แก้ไขเพิ่มเติม หลายครั้ง

8 มีระบุการจัดหมวดหมู่ไพร่ เป็นหมวดหมู่ตามจำนวน สิบ ร้อย พัน หมื่น แสน กฎหมายตราสามดวง ในพระอัยการอาญาหลวง ระบุตำแหน่งหัวหมื่น หัวพัน หัวปาก หัวสิบ

9 ไพร่หลวง ไพร่สม ไพร่ของพระมหากษัตริย์ สังกัดกองของเมืองหลวง ไพร่ของมูลนาย เจ้าเมืองที่อยู่ห่างออกไป อำนาจที่รวม ศูนย์ อำนาจกระจาย ตัว

10 มูลนายหรือเจ้าเมือง ขึ้นสังกัดกรมกอง มีขุนนางจากส่วนกลาง ( เมืองหลวง ) เข้ามาบริหาร จัดการ อำนาจที่รวม ศูนย์ ไพร่ถูกเกณท์แรงงานเพิ่มขึ้น คือจากมูลนายภายในเมืองและทำงานให้กับกรมใน เมืองหลวง ตามหมายเกณท์ของพระมหากษัตริย์

11 กฎหมายเรื่องไพร่ ระบุใน " พระอัยการลักษณะทาษ " ว่า ไพร่ฟ้าทาสไทหลบหนี ไม่ว่าช้านานเพียงไร กฏหมายก็ยังรับรองสิทธิเหนือไพร่ทาสของเจ้า ไพร่

12 ศักดิ นา ฐานะทางสังคม หน้าที่ ยศ ตำแหน่ง ความรับผิดชอบ สิทธิ พึงมี

13 ศักดิ นา เชื่อว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ สมัยต้นอยุธยา แต่มี ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ แน่นอนในสมัยของ สมเด็จพระบรมไตร โลกนาถ

14 ศักดินา มีพื้นที่วิธีคิดจากชาติ กำเนิด และตำแหน่งทาง ราชการ เพื่อแบ่งชนชั้นปกครอง ออกจากไพร่สามัญชน

15 ศักดินา มีกลไกด้านวัฒนธรรมที่ แสดงออกมาด้าน ขนบประเพณี พิธีกรรม การใช้ภาษา ที่ทำให้ เกิดความแตกต่าง และ ความห่างด้านชนชั้น ระหว่างนชั้นปกครอง กับไพร่

16 ความสัมพันธ์ระหว่างมูลนายกับ ไพร่ กฎ เกณฑ์แรงงานปีละ 6 เดือน เสียเป็นส่วยที่เป็นผลผลิตของ ท้องถิ่นนั้น

17 ค่าฤชา เงินค่าธรรมเนียมและค่าปรับ ทางการศาล อากร ภาษีผลผลิต เช่น อากรค่านา อากร สวน อากรสุรา จังกอบ ภาษีศุลกากร ค่าผ่านด่าน สินค้าเข้า / ออก

18 การหลีกเลี่ยงหรือหลบหนี มีโทษทั้งทางทรัพย์สินและ ร่างกาย ประโยชน์ที่ไพร่ได้รับคืิอ รัฐจะให้การคุ้มครองชีวิตและ ทรัพย์

19 ระบบ ไพร่ ศักดิ นา คงอยู่ในสังคมสยามกว่า 500 ปี


ดาวน์โหลด ppt การจัดระเบียบทาง สังคม ในสังคมอยุธยา. ระบบ ไพร่ ศักดิ นา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google