งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักเกณฑ์ การรับ - จ่าย - การจัดทำ บัญชี. 1. การรับและ เก็บรักษาเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักเกณฑ์ การรับ - จ่าย - การจัดทำ บัญชี. 1. การรับและ เก็บรักษาเงิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักเกณฑ์ การรับ - จ่าย - การจัดทำ บัญชี

2 1. การรับและ เก็บรักษาเงิน

3 กองทุนฯ เปิดบัญชี ธกส. พร้อม ขอสมุดเช็ค ใช้ชื่อว่า “ กองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต. โนนธาตุ ” หรือ “ ระบบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ อบต. โนนธาตุ ” ให้แยก ออกจากบัญชีทั่วไป ของ อบต. ให้ออก ใบเสร็จรับเงิน รับเงินสด หรือเช็ค ให้ออก ใบเสร็จรับเงิน ในนามกองทุนฯ นั้น ( ตามตัวอย่าง )

4 จ่ายเป็นเช็ค จ่ายเป็นเช็ค จ่ายทางธนาคาร ( ตามที่ คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ ) จ่ายทางธนาคาร ( ตามที่ คณะกรรมการกำหนดในระเบียบ ) กรณีมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินสด ให้จ่ายได้ครั้งหนึ่ง กรณีมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินสด ให้จ่ายได้ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน 5,000 บาท ไม่เกิน 5,000 บาท 2. การจ่าย เงินกองทุนฯ

5 กรณีหน่วยงานของรัฐ เปิดบัญชีฝากเป็นการเฉพาะ ชื่อ. “ เงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.................. รพ. สต................” กองทุน ฯเขียนเช็คสั่งจ่าย หน่วยบริการ นั้น เปิดบัญชีฝากเป็นการเฉพาะ ชื่อ. “ เงินสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.................. รพ. สต................” กองทุน ฯเขียนเช็คสั่งจ่าย หน่วยบริการ นั้น ให้ หน. หน่วยบริการ นั้น เป็นผู้ เซ็นต์รับเช็ค ให้ หน. หน่วยบริการ นั้น เป็นผู้ เซ็นต์รับเช็ค ให้ หน. หน่วยบริการ เป็นผู้อนุมัติ จัดซื้อ / จ้าง และจ่ายเงิน ( ใช้ ระเบียบพัสดุ พ. ศ.2535 และระเบียบ กระทรวงการคลัง และระเบียบกระทรวง สาธารณสุข ) ให้ หน. หน่วยบริการ เป็นผู้อนุมัติ จัดซื้อ / จ้าง และจ่ายเงิน ( ใช้ ระเบียบพัสดุ พ. ศ.2535 และระเบียบ กระทรวงการคลัง และระเบียบกระทรวง สาธารณสุข )

6 กรณีหน่วยงานของรัฐ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ส่งเอกสาร หลักฐานการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ส่งเอกสาร หลักฐานการ - สำเนาโครงการ - สำเนาโครงการ - สำเนาหลักฐาน ขออนุมัติจัดซื้อ - จ้าง - เบิกจ่ายเงิน ( สำเนา ) และ สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ให้กองทุนฯ 1 ชุด และเก็บไว้ที่ หน่วยงาน 1 ชุด เพื่อไว้ตรวจสอบ ต่อไป - สำเนาหลักฐาน ขออนุมัติจัดซื้อ - จ้าง - เบิกจ่ายเงิน ( สำเนา ) และ สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ให้กองทุนฯ 1 ชุด และเก็บไว้ที่ หน่วยงาน 1 ชุด เพื่อไว้ตรวจสอบ ต่อไป ( หน่วยงานของรัฐ ไม่มีสิทธิ ขอ - เขียน เบิกค่าตอบแทนผู้ดำเนินแผน / โครงการ )( หน่วยงานของรัฐ ไม่มีสิทธิ ขอ - เขียน เบิกค่าตอบแทนผู้ดำเนินแผน / โครงการ )

7 กรณีองค์กรภาคประชาชน กรณีจ่ายเงินสด ให้ กลุ่ม, องค์กรภาค ประชาชน ให้ผู้แทนจากกลุ่ม / องค์กร ไม่ น้อยกว่า 2 คนเป็นผู้มารับ พร้อมเซ็นต์ ใบสำคัญรับเงิน กรณีจ่ายเงินสด ให้ กลุ่ม, องค์กรภาค ประชาชน ให้ผู้แทนจากกลุ่ม / องค์กร ไม่ น้อยกว่า 2 คนเป็นผู้มารับ พร้อมเซ็นต์ ใบสำคัญรับเงิน กรณีจ่ายเป็นเช็คเงินสด ( ให้ขีดคร่อม ) ให้ผู้ มีชื่อตามเช็ค มาเซ็นต์รับเช็ค ที่กองทุน แล้วนำเช็คไปเข้าบัญชี ( เก็บสำเนาใบฝาก - ถอน เข้าบัญชี เพื่อส่งให้ กองทุน เมื่อเสร็จ สิ้นโครงการ กรณีจ่ายเป็นเช็คเงินสด ( ให้ขีดคร่อม ) ให้ผู้ มีชื่อตามเช็ค มาเซ็นต์รับเช็ค ที่กองทุน แล้วนำเช็คไปเข้าบัญชี ( เก็บสำเนาใบฝาก - ถอน เข้าบัญชี เพื่อส่งให้ กองทุน เมื่อเสร็จ สิ้นโครงการ ดำเนินงานตามโครงการ ส่ง หลักฐาน สำเนาใบฝาก - ถอน และ หลักฐานจ่ายเงิน พร้อมสรุปผล โครงการ ส่งให้ กองทุนฯ ดำเนินงานตามโครงการ ส่ง หลักฐาน สำเนาใบฝาก - ถอน และ หลักฐานจ่ายเงิน พร้อมสรุปผล โครงการ ส่งให้ กองทุนฯ เพิ่มเติม >> สามารถเขียนเบิกค่าตอบแทน ผู้ดำเนินงานตามแผน / โครงการ ( ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และได้รับอนุมัติ จาก กม.) เพิ่มเติม >> สามารถเขียนเบิกค่าตอบแทน ผู้ดำเนินงานตามแผน / โครงการ ( ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และได้รับอนุมัติ จาก กม.)

8 คณะกรรมการกองทุน หลักประกันสุขภาพทุกแห่ง ประชุมและพิจารณา เพื่อ ออกระเบียบจ่าย ค่าตอบแทนฯ ดังนี้

9 ค่าตอบแทนการประชุมคณะกรรมการ, หรือ ที่ปรึกษา ไม่เกินครั้งละ 400 บาท / คน ( ไม่เกิน 800 บาท / เดือน ) ค่าตอบแทนการประชุม อนุกรรมการ ไม่เกินครั้งละ 300 บาท / คน ( ไม่ เกิน 600 บาท / เดือน ) ค่าตอบแทนการประชุม คณะทำงาน ไม่เกินครั้งละ 200 บาท / คน ( ไม่ เกิน 400 บาท / เดือน ) ค่าตอบแทน คณะทำงานหรือ บุคคลภายนอก ที่ดำเนินตามแผนงาน / โครงการ ( ไม่เกิน อัตราดังกล่าว ข้างต้น )

10 ค่าเบี้ยเลี้ยง / ค่าพาหนะ / ค่าที่พัก - สำหรับคณะกรรมการ - ที่ปรึกษา - อนุกรรมการ - คณะทำงาน - พนักงานจ้างเหมา ( ชั่วคราว ) เบิกจ่ายในอัตราตามระเบียบ ของ อบต. หมายเหตุ : ค่าตอบแทน เบี้ยเลี้ยง พาหนะเดินทาง ค่าที่ พัก รวมแล้วต้องไม่เกิน งบบริหารจัดการ (15%)


ดาวน์โหลด ppt หลักเกณฑ์ การรับ - จ่าย - การจัดทำ บัญชี. 1. การรับและ เก็บรักษาเงิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google