งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ. ศ.2542. 2 หมวด 2 การกำกับและ ส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนที่ 2 นายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา 16 ให้นายทะเบียน สหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ. ศ.2542. 2 หมวด 2 การกำกับและ ส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนที่ 2 นายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา 16 ให้นายทะเบียน สหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ. ศ.2542

2 2 หมวด 2 การกำกับและ ส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนที่ 2 นายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา 16 ให้นายทะเบียน สหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับ ดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบท แห่งพระราชบัญญัตินี้และ กฎหมายอื่น

3 3 การกำกับและส่งเสริม สหกรณ์ ( ต่อ ) (3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชำระบัญชี (4) ออกคำสั่งให้มีการ ตรวจสอบ หรือไต่สวน เกี่ยวกับการจัดตั้ง การ ดำเนินงาน หรือ ฐานะการเงินของสหกรณ์

4 4 (5) สั่งให้ระงับการดำเนินงาน ทั้งหมดหรือ บางส่วนของสหกรณ์ หรือให้ เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทำการ หรืองดเว้น กระทำการอันอาจจะก่อให้เกิด ความ เสียหายแก่สหกรณ์หรือ สมาชิก การกำกับและส่งเสริม สหกรณ์ ( ต่อ )

5 5 บรรดาอำนาจของนายทะเบียน สหกรณ์ในการสั่ง การอนุญาต การ อนุมัติ หรือการดำเนินการอื่นใดตาม พระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียน สหกรณ์อาจมอบอำนาจให้.. ผู้ตรวจการสหกรณ์.. ซึ่งนาย ทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้ ปฏิบัติการแทนได้ การมอบอำนาจในวรรคสองให้ ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา การกำกับและส่งเสริม สหกรณ์ ( ต่อ )

6 6 ส่วนที่ 3 การกำกับดูแล สหกรณ์ มาตรา 17... ผู้ตรวจการสหกรณ์... มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญ สมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของ สหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสาร เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือ รายงานการประชุมของสหกรณ์ ได้

7 7 หมวด 10 บทกำหนดโทษ มาตรา 130 ผู้ใดไม่มาชี้แจง ข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสาร เกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือ รายงาน การประชุมของ สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ตาม คำสั่งของ... ผู้ตรวจการสหกรณ์... ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ มอบหมาย ซึ่งสั่งการตามมาตรา 17... ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน หนึ่งหมื่นบาท

8 8 การกำกับดูแลสหกรณ์ มาตรา 18 เพื่อปฏิบัติการตาม พระราชบัญญัตินี้ ให้... ผู้ตรวจการสหกรณ์... ซึ่งนาย ทะเบียนสหกรณ์ มอบหมาย มีอำนาจเข้าไป ตรวจสอบในสำนักงานของ สหกรณ์ ในระหว่างเวลาทำงาน ของสหกรณ์ได้ และให้ผู้ซึ่ง เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก หรือช่วยเหลือหรือให้คำชี้แจงแก่ ผู้ปฏิบัติการ ตามสมควร

9 9 การกำกับดูแลสหกรณ์ ( ต่อ ) ผู้ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ซึ่ง เกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรี กำหนด

10 10 บทกำหนดโทษ มาตรา 131 ผู้ใดขัดขวางหรือ ไม่ให้คำชี้แจง แก่... ผู้ตรวจการสหกรณ์... ซึ่ง นายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ตามมาตรา 18... ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

11 11 การกำกับดูแลสหกรณ์ มาตรา 19 ให้ผู้ตรวจการ สหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบ กิจการและฐานะการเงินของ สหกรณ์ตามที่นายทะเบียน สหกรณ์กำหนด เมื่อตรวจ สอบ แล้ว ให้เสนอรายงานการ ตรวจสอบต่อ นาย ทะเบียนสหกรณ์

12 12 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 379/2546 เรื่อง กำหนดอำนาจ หน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ. ศ. 2546 โดย ผู้อำนวยการสำนักจัดตั้งและ ส่งเสริมสหกรณ์ รองนายทะเบียน สหกรณ์ ปฏิบัติการแทน นายทะเบียนสหกรณ์

13 13 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ( ต่อ ) คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 827/2546 เรื่อง มอบ อำนาจให้รองนายทะเบียน สหกรณ์ปฏิบัติการแทนนาย ทะเบียนสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ. ศ.2546 โดย อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt 1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ. ศ.2542. 2 หมวด 2 การกำกับและ ส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนที่ 2 นายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา 16 ให้นายทะเบียน สหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google