งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
เรื่อง การจัดการประสบการณ์ในการตรวจการสหกรณ์

2 หมวด 2 การกำกับและส่งเสริมสหกรณ์
ส่วนที่ 2 นายทะเบียนสหกรณ์ มาตรา 16 ให้นายทะเบียนสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (1) รับจดทะเบียน ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ และกำกับดูแลสหกรณ์ให้เป็นไปตามบท แห่งพระราชบัญญัตินี้และกฎหมายอื่น

3 การกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ)
(3) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจการสหกรณ์ และผู้ชำระบัญชี (4) ออกคำสั่งให้มีการตรวจสอบ หรือไต่สวน เกี่ยวกับการจัดตั้ง การดำเนินงาน หรือ ฐานะการเงินของสหกรณ์

4 การกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ)
(5) สั่งให้ระงับการดำเนินงานทั้งหมดหรือ บางส่วนของสหกรณ์ หรือให้เลิกสหกรณ์ ถ้าเห็นว่าสหกรณ์กระทำการ หรืองดเว้น กระทำการอันอาจจะก่อให้เกิดความ เสียหายแก่สหกรณ์หรือสมาชิก

5 การกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ (ต่อ)
บรรดาอำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ หรือการดำเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัตินี้ นายทะเบียนสหกรณ์อาจมอบอำนาจให้..ผู้ตรวจการสหกรณ์..ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายให้ปฏิบัติการแทนได้ การมอบอำนาจในวรรคสองให้ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา

6 ส่วนที่ 3 การกำกับดูแลสหกรณ์
มาตรา ผู้ตรวจการสหกรณ์...มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ หรือเชิญสมาชิกของสหกรณ์มาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ หรือให้ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงานการประชุมของสหกรณ์ได้

7 หมวด 10 บทกำหนดโทษ มาตรา 130 ผู้ใดไม่มาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือไม่ส่งเอกสารเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือรายงาน การประชุมของสหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ตามคำสั่งของ...ผู้ตรวจการสหกรณ์...ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมาย ซึ่งสั่งการตามมาตรา ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

8 การกำกับดูแลสหกรณ์ มาตรา 18 เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้...ผู้ตรวจการสหกรณ์...ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์ มอบหมาย มีอำนาจเข้าไปตรวจสอบในสำนักงานของสหกรณ์ ในระหว่างเวลาทำงานของสหกรณ์ได้ และให้ผู้ซึ่งเกี่ยวข้องอำนวยความสะดวก หรือช่วยเหลือหรือให้คำชี้แจงแก่ผู้ปฏิบัติการ ตามสมควร

9 การกำกับดูแลสหกรณ์ (ต่อ)
ผู้ปฏิบัติการตามวรรคหนึ่ง แสดงบัตรประจำตัวต่อผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง บัตรประจำตัวตามวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด

10 บทกำหนดโทษ มาตรา 131 ผู้ใดขัดขวางหรือไม่ให้คำชี้แจง
แก่...ผู้ตรวจการสหกรณ์...ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ์มอบหมายตามมาตรา 18...ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

11 การกำกับดูแลสหกรณ์ มาตรา 19 ให้ผู้ตรวจการสหกรณ์มีอำนาจหน้าที่ตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ตามที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เมื่อตรวจ สอบแล้ว ให้เสนอรายงานการตรวจสอบต่อ นายทะเบียนสหกรณ์

12 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 379/2546 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ โดยผู้อำนวยการสำนักจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ รองนายทะเบียนสหกรณ์ ปฏิบัติการแทน นายทะเบียนสหกรณ์

13 คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ (ต่อ)
คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 827/2546 เรื่อง มอบอำนาจให้รองนายทะเบียนสหกรณ์ปฏิบัติการแทนนายทะเบียนสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2546 โดยอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายทะเบียนสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google