งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นายธัญญเทพ แสวงกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การมาสาย ระหว่างการมอบหมายใบงานท้ายคาบ เรียนกับต้นคาบเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นายธัญญเทพ แสวงกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การมาสาย ระหว่างการมอบหมายใบงานท้ายคาบ เรียนกับต้นคาบเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นายธัญญเทพ แสวงกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การมาสาย ระหว่างการมอบหมายใบงานท้ายคาบ เรียนกับต้นคาบเรียน วิชา การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ของ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางาน เครื่องมือกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

2 ความสำคัญความเป็นมาของ ปัญหา ในรายวิชาการเขียนแบบด้วย คอมพิวเตอร์ ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2555 นักเรียนมีพฤติกรรมการมาเรียนสายเป็น จำนวนมาก ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะเปรียบเทียบ พฤติกรรมการมาสายของนักเรียน ด้วย วิธีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการทำใบงาน จากการทำใบงานช่วงท้ายคาบเรียน เป็น การทำใบงานช่วงต้นคาบเรียน จะทำให้ พฤติกรรมการมาสายของนักเรียนลดลง

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการมาสาย ของนักเรียน ระหว่างการทำใบงานช่วงท้ายคาบกับ ช่วงต้นคาบในรายวิชา การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการมาสายของ นักเรียนในรายวิชา การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ไปปรับใช้ใน รายวิชาอื่นต่อไป

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับ ปวช.3 จำนวน 19 คน ในภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แบบบันทึกเวลาเรียน ( 1 ใบ ต่อ 1 สัปดาห์ ) การรวบรวมข้อมูล 1. บันทึกสถิติการมาสายของนักเรียน ระหว่าง ใบงานที่ 1 ถึง 3 2. บันทึกสถิติการมาสายของนักเรียน ระหว่าง ใบงานที่ 4 ถึง 6 3. เปรียบเทียบสถิติการมาสายของนักเรียน ระหว่างใบงานที่ 1 ถึง 3 กับ ระหว่างใบงานที่ 4 ถึง 6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าคะแนนเฉลี่ย และ ค่าร้อยละ

5 การรวบรวมข้อมูล เลขที่ จำนวนคาบที่มา รวม คาบ ที่มา ร้อยละ จำนวนคาบที่มา รวม คาบ ที่มา ร้อยละ ใบ งาน 1 ใบ งาน 2 ใบ งาน 3 ใบ งาน 4 ใบ งาน 5 ใบ งาน 6 14 431191.66444 12100 22 33866.66344 1191.66 32 33866.66334 1083.33 44 4412100444 12100 54 4412100444 12100 62 22650244 1083.33 74 4412100444 12100 84 4412100444 12100 94 331083.33334 1083.33 103 32866.66343 1083.33 113 32866.66343 1083.33 124 331083.33444 12100 132 21541.66234 975 142 22650343 1083.33 152 22650343 1083.33 164 341191.66444 12100 172 24866.66334 1083.33 184 431191.66344 1191.66 19192 11433.33222 650 รวม 16873.68 รวม 20188.15

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เลข ที่ 123456789 10101 1212 1313 1414 1515 1616 1717 1818 1919 รวม คาบ1 88 1212 1212 6 1212 1212 1010 88 1010 5661 81 4 ร้อย ละ 9292 6767 6767 100100 100100 5050 100100 100100 8383 6767 6767 8383 4242 5050 5050 9292 6767 92923 รวม คาบ 12121 1010 1212 1212 1010 1212 1212 1010 1010 1010 1212 9 1010 1010 1212 10101 6 ร้อย ละ 100100 9292 8383 100100 100100 8383 100100 100100 8383 8383 8383 100100 7575 8383 8383 100100 8383 9292 5050 ลดล ง ร้อย ละ 8 2525 1616 --3 --- 1616 1616 1717333 8 1616 - 1717

7 สรุปผล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า จากจำนวน นักเรียน 19 คน นักเรียน 13 คน มีร้อยละการมาสาย ลดลง รวมร้อยละ 20.84 หลังจากการปรับช่วงเวลา การทำใบงานเป็นต้นคาบ โดยการทำใบงาน ในช่วงท้ายคาบผู้เรียนทั้งห้องมีสถิติการมา เรียนรวมที่ 168 คาบ คิดเป็นร้อยละ 73.68 เมื่อปรับการทำใบงานเป็นช่วงต้นคาบ ผู้เรียน ทั้งห้องมีสถิติการมาเรียนรวมที่ 201 คาบ คิด เป็นร้อยละ 88.15 จำนวนคาบการมาเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.47

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นายธัญญเทพ แสวงกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การมาสาย ระหว่างการมอบหมายใบงานท้ายคาบ เรียนกับต้นคาบเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google