งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นายธัญญเทพ แสวงกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การมาสาย ระหว่างการมอบหมายใบงานท้ายคาบ เรียนกับต้นคาบเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นายธัญญเทพ แสวงกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การมาสาย ระหว่างการมอบหมายใบงานท้ายคาบ เรียนกับต้นคาบเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นายธัญญเทพ แสวงกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การมาสาย ระหว่างการมอบหมายใบงานท้ายคาบ เรียนกับต้นคาบเรียน วิชา การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ของ นักเรียน ระดับชั้น ปวช. 3 สาขางาน เครื่องมือกล ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

2 ความสำคัญความเป็นมาของ ปัญหา ในรายวิชาการเขียนแบบด้วย คอมพิวเตอร์ ในเทอม 1 ปีการศึกษา 2555 นักเรียนมีพฤติกรรมการมาเรียนสายเป็น จำนวนมาก ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะเปรียบเทียบ พฤติกรรมการมาสายของนักเรียน ด้วย วิธีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลาในการทำใบงาน จากการทำใบงานช่วงท้ายคาบเรียน เป็น การทำใบงานช่วงต้นคาบเรียน จะทำให้ พฤติกรรมการมาสายของนักเรียนลดลง

3 วัตถุประสงค์การวิจัย 1. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการมาสาย ของนักเรียน ระหว่างการทำใบงานช่วงท้ายคาบกับ ช่วงต้นคาบในรายวิชา การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 2. เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการมาสายของ นักเรียนในรายวิชา การเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 3. เพื่อนำผลการวิจัยที่ได้ไปปรับใช้ใน รายวิชาอื่นต่อไป

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนระดับ ปวช.3 จำนวน 19 คน ในภาค เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แบบบันทึกเวลาเรียน ( 1 ใบ ต่อ 1 สัปดาห์ ) การรวบรวมข้อมูล 1. บันทึกสถิติการมาสายของนักเรียน ระหว่าง ใบงานที่ 1 ถึง 3 2. บันทึกสถิติการมาสายของนักเรียน ระหว่าง ใบงานที่ 4 ถึง 6 3. เปรียบเทียบสถิติการมาสายของนักเรียน ระหว่างใบงานที่ 1 ถึง 3 กับ ระหว่างใบงานที่ 4 ถึง 6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย ค่าคะแนนเฉลี่ย และ ค่าร้อยละ

5 การรวบรวมข้อมูล เลขที่ จำนวนคาบที่มา รวม คาบ ที่มา ร้อยละ จำนวนคาบที่มา รวม คาบ ที่มา ร้อยละ ใบ งาน 1 ใบ งาน 2 ใบ งาน 3 ใบ งาน 4 ใบ งาน 5 ใบ งาน รวม รวม

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เลข ที่ รวม คาบ ร้อย ละ รวม คาบ ร้อย ละ ลดล ง ร้อย ละ

7 สรุปผล การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปได้ว่า จากจำนวน นักเรียน 19 คน นักเรียน 13 คน มีร้อยละการมาสาย ลดลง รวมร้อยละ หลังจากการปรับช่วงเวลา การทำใบงานเป็นต้นคาบ โดยการทำใบงาน ในช่วงท้ายคาบผู้เรียนทั้งห้องมีสถิติการมา เรียนรวมที่ 168 คาบ คิดเป็นร้อยละ เมื่อปรับการทำใบงานเป็นช่วงต้นคาบ ผู้เรียน ทั้งห้องมีสถิติการมาเรียนรวมที่ 201 คาบ คิด เป็นร้อยละ จำนวนคาบการมาเรียนเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.47

8 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นายธัญญเทพ แสวงกาญจน์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี การวิจัย เรื่อง การศึกษาผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การมาสาย ระหว่างการมอบหมายใบงานท้ายคาบ เรียนกับต้นคาบเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google