งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดอัตรา เงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก. พ. รับรอง โดย นางสาวภาวนา เผือกผาสุข นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ พิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดอัตรา เงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก. พ. รับรอง โดย นางสาวภาวนา เผือกผาสุข นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ พิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การกำหนดอัตรา เงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก. พ. รับรอง โดย นางสาวภาวนา เผือกผาสุข นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ พิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 1

3 จาก หลักการ การ ปฏิบัติ 2

4 1. อำนา จ ผู้ว่า ราชการ จังหวัด ปลัดกระทรว ง 2. รูปแบบ คำสั่ง บัญชีแนบ ท้าย 3. ขั้นตอน / วิธีการ 3

5 อำนาจผู้ว่าฯ ประเภท วิชาการ ปฏิบัติงาน / ชำนาญการ ปฏิบัติการ / ชำนาญการ ประเภททั่วไป ตาม ม 57 (11) ที่ นร 1001/76 ลว. 23 มี. ค. 53 อาวุโส 4

6 ตัวอย่าง ที่ 1 5

7 6

8 ตัวอย่าง ที่ 2 7

9 8

10 ตัวอย่างการปรับเงิน เพิ่มตามคุณวุฒิฯ กรณีบรรจุฯ ก่อน 1 ต. ค. 53 ตัวอย่างการปรับเงิน เพิ่มตามคุณวุฒิฯ กรณีบรรจุฯ ก่อน 1 ต. ค. 53 วุฒิบรรจุ เมื่อ เงินเ ดือน เดิม จำนวน เงิน ที่ปรับ เพิ่ม เงินเดือ น ที่ได้รับ หลัง ปรับ ณ 1 ต. ค. 53 ปว ส. 21 มิ. ย. 53 7,1002007,300 ป. ตรี 9 ก. ย. 53 7,9407608,700 ป. โท 9 ก. ย. 53 9,7002,30012,000 9

11 ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มผู้ที่ ได้รับการปรับวุฒิ ก่อน 1 ต. ค. 53 (1) นางลลิตาฯ รพ. ตาก 8 ก. ค. 53 วุฒิบัตรฯอายุรศาสตร์ ปรับวุฒิ เงินเดือน 13,110 บาท 1 ต. ค. 53 เลื่อนเงินเดือน 3% เป็น 13,580 บาท ช่วง เงินเดือ น 13,110 - 13,900 3,09016,810 นางลลิตาฯ = 13,580 + 3,090 = 16,670 ปรับตาม ว 31/53 1 ต. ค. 53 10

12 ตัวอย่างการปรับเงินเพิ่มผู้ที่ ได้รับการปรับวุฒิ ก่อน 1 ต. ค. 53 (2) นางสาวผาณิต 9 ก. ค. 52 วุฒิบัตรฯอายุรศาสตร์ ปรับวุฒิ เงินเดือน 13,110 บาท 1 ต. ค. 53 เลื่อนเงินเดือน 3% เป็น 15,550 บาท ช่วง เงินเดือ น 15,510 – 16,300 2,40018,410 ปรับตาม ว 31/53 1 ต. ค. 53 นางสาวผาณิต = 15,550 + 2,400 = 17,950 11

13 เอกสารแนบ ท้าย 1 เอกสารแนบท้าย 1 ( ก ) อัตรา เงินเดือน ที่ ก. พ. รับรอง ( ในประเทศ ) 30 วุฒิ เอกสารแนบท้าย 1 ( ข ) อัตรา เงินเดือน ที่ ก. พ. รับรอง ( ต่างประเทศ ) 13 วุฒิ เอกสารแนบท้าย 1 ( ค ) ผู้ทำการใน เรือ ( สป. ไม่ต้องใช้ ) ใช้ในการบรรจุ / ปรับวุฒิ ตั้งแต่ 1 ต. ค. 2553 และต่อ ๆ ไป 12

14 เอกสารแน บท้าย 2 เอกสารแนบท้าย 2 ( ก ) ปัจจัยสาย งานประเภทวิชาการ ที่ ก. พ. กำหนด จำนวน 54 สายงาน เอกสารแนบท้าย 2 ( ข ) ปัจจัยสาย งานประเภททั่วไป ที่ ก. พ. กำหนด จำนวน 36 สายงาน ใช้ในการกำหนดอัตราเงินเดือน แบบช่วงจาก อ. ก. พ. กระทรวง เห็นชอบ จะเริ่มใช้ 1 เม. ย. 2554 13

15 เอกสารแน บท้าย 3 เอกสารแนบท้าย 3 ( ก ) วุฒิ ( ใน ประเทศ ) 30 วุฒิ เอกสารแนบท้าย 3 ( ข ) วุฒิ ( ต่างประเทศ ) 13 วุฒิ เอกสารแนบท้าย 3 ( ค ) วุฒิผู้ทำการ ในเรือ ( สป. ไม่ต้องใช้ ) ใช้สำหรับปรับเงินชดเชยสำหรับผู้ ที่เป็นข้าราชการอยู่ก่อนวันที่ 1 ต. ค. 2553 ( ปรับครั้งเดียวมีผล 1 ต. ค. 53) 14

16 ข้าราชการบรรจุก่อน 1 ต. ค. 53 ลำดั บที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้า รับราชการ ช่วงเงินเดือน 1 วุฒิบัตรแพทย์ 4 – 5 ปี 13,690 – 22,220 ( แบ่งเป็น 11 ช่วง ) 3 วุฒิบัตรแพทย์ 3 ปี 13,110 – 21,500 ( แบ่งเป็น 11 ช่วง ) 14 พบ + ใบอนุญาต ทพ + ใบอนุญาต 10,190 – 17,000 ( แบ่งเป็น 12 ช่วง ) เอกสารแนบ 3 ( ก ) 15

17 ข้าราชการบรรจุก่อน 1 ต. ค. 53 ลำดั บที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้า รับราชการ ช่วงเงินเดือน 13 ปริญญาโททั่วไป หรือ เทียบเท่า 9,700 – 16,300 ( แบ่งเป็น 11 ช่วง ) 15 พบ ทพ 16 เภสัช 6 ปี ไม่ได้รับ ใบอนุญาต เอกสารแนบ 3 ( ก ) 16

18 ข้าราชการบรรจุก่อน 1 ต. ค. 53 ลำดั บที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้ารับ ราชการ ช่วงเงินเดือน 19 ป. ตรี 5 ปี ( ที่ ก. พ. กำหนดให้ได้รับ เงินเดือนตามหลักสูตร 5 ปี ) ( เภสัช สถาปัตย ) 8,700 - 14,400 ( แบ่งเป็น 7 ช่วง ) 20 ป. ตรี 4 ปี 7,940 - 13,200 ( แบ่งเป็น 7 ช่วง ) เอกสารแนบ 3 ( ก ) 17

19 ข้าราชการบรรจุก่อน 1 ต. ค. 53 ลำดั บที่ คุณวุฒิที่บรรจุเข้า รับราชการ ช่วงเงินเดือน 22 ปวส. (3 ปี ต่อจาก มัธยมปลาย ) 7.100 – 11,600 ( แบ่งเป็น 3 ช่วง ) 23 ปวท.6,470 – 10,700 ( แบ่งเป็น 3 ช่วง ) 24 ปวช.5,760 – 9,600 ( แบ่งเป็น 3 ช่วง ) เอกสารแนบ 3 ( ก ) 18

20 ผู้ที่จะได้รับการปรับ เงินเดือน 1. มีผล 1 ต. ค. 53 สรุ ป ! 2. ต้องเป็นข้าราชการพล เรือนสามัญ ในวันที่ 1 ต. ค. 53 19

21 จังหวัดต้องทำ อะไร ??? 1. บรรจุขั้นใหม่ แต่ 1 ต. ค. 53 2. ปรับเงินเดือนคน ที่บรรจุก่อน / ปรับวุฒิก่อน 1 ต. ค. 53 20

22 สป. ต้องทำอะไร ??? 1. บรรจุขั้นใหม่ ( ส่วนกลาง ) แต่ 1 ต. ค. 53 2. ปรับเงินเดือนคนที่บรรจุก่อน / ปรับวุฒิ ก่อน ( ส่วนกลาง ) 1 ต. ค. 53 3. กำหนดเกณฑ์การบรรจุแบบ ช่วง เริ่มใช้ 1 เม. ย. 54 / 1 ต. ค. 54 / 1 เม. ย. 55 ฯลฯ จะประกาศให้ถือปฏิบัติเมื่อ อ. ก. พ. กระทรวง และ ก. พ. เห็นชอบแล้ว 21

23 แล้วพบกัน ใหม่.. นะคะ 22


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดอัตรา เงินเดือน สำหรับคุณวุฒิที่ ก. พ. รับรอง โดย นางสาวภาวนา เผือกผาสุข นักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการ พิเศษ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google