งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 เรื่อง ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 เรื่อง ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 เรื่อง ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ การประหยัดพลังงาน ( ฉบับที่ 1) พ. ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 มกราคม 2553

2 2 สรุปสาระสำคัญ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึง ออกประกาศกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ของทรัพย์สินประเภท วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน เพื่อสนับสนุนการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ ที่ได้ จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภท วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามพระราช กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ ยกเว้นรัษฎากร ( ฉบับที่ 487) พ. ศ. 2552 และประกาศ อธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ( ฉบับที่ 180) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงิน ได้ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่ง ทรัพย์สินประเภท วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ การประหยัดพลังงาน ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ. ศ. 2552 อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึง ออกประกาศกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ของทรัพย์สินประเภท วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน

3 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ทรัพย์สินประเภท วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานจะต้องมี คุณสมบัติ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตามรายละเอียด เอกสารแนบท้าย 1 2. ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานที่ ผ่านหลักเกณฑ์ ( ตามข้อ 1 ของประกาศฯ ฉบับนี้ ) ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2

4 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 3. หลักเกณฑ์การพิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานในประกาศฉบับนี้ ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้  ตู้เย็น ที่มีจำนวน 1 ประตูและ จำนวน 2 ประตูขึ้นไป จำนวน 17 ยี่ห้อ 580 รุ่น โดยดูรายละเอียดจากแนบท้าย ของประกาศฉบับนี้  เครื่องปรับอากาศ จำนวน 66 ยี่ห้อ 1052 รุ่น โดยมี ประสิทธิภาพ EER 11.0 ขึ้นไป ดูรายละเอียดจากแนบท้าย ประกาศของฉบับนี้  หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 16 ยี่ห้อ 149 รุ่น ดูรายละเอียดจากแนบท้ายประกาศของฉบับนี้

5 5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  หลอดฟลูออเรสเซนซ์ T5 จำนวน 5 ยี่ห้อ 7 รุ่น ดู รายละเอียดจากแนบท้ายของประกาศฉบับนี้  บัลลาสต์แกนเหล็กนิรภัย จำนวน 4 ยี่ห้อ 10 รุ่น ดู รายละเอียดจากแนบท้ายของประกาศฉบับนี้  บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 จำนวน 7 ยี่ห้อ 20 รุ่น ดู รายละเอียดจากแนบท้ายของประกาศฉบับนี้  พัดลมไฟฟ้าตั้งโต๊ะ ตั้งพื้นและติดผนัง จำนวน 45 ยี่ห้อ 252 รุ่น ดูรายละเอียดตามแนบท้ายของประกาศฉบับนี้  พัดลมไฟฟ้าแบบส่ายรอบตัว จำนวน 4 ยี่ห้อ 6 รุ่น ดู รายละเอียดตามแนบท้ายของประกาศฉบับนี้

6 6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า จำนวน 4 ยี่ห้อ 10 รุ่น ดูรายละเอียดตาม แนบท้ายประกาศของประกาศฉบับนี้  โคมไฟฟ้า จำนวน 4 ยี่ห้อ 10 รุ่น ดูรายละเอียดตามแนบ ท้ายของประกาศฉบับนี้  เตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือน ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผ่าน การรับรองเป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อการ ประหยัดพลังงาน มี 8 ยี่ห้อ 55 รุ่น และมีออกมาเพิ่มเติม อีก 14 ยี่ห้อ 88 รุ่น ดูรายละเอียดตามแนบท้ายของ ประกาศฉบับนี้  อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง เป็นวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัด พลังงาน มีจำนวน 5 ยี่ห้อ 137 รุ่น ดูรายละเอียดตามแนบ ท้ายของประกาศฉบับนี้

7 7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  กระจกที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง เป็นวัสดุอุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน มี 8 ยี่ห้อ 66 รุ่น ดูรายละเอียดตามประกาศของฉบับนี้  ฉนวนใยแก้วที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง เป็นวัสดุอุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน มี 5 ยี่ห้อ 55 รุ่น *** ให้สำรวจองค์กรว่ามี วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรตามที่ ประกาศในแนบท้ายประกาศฉบับนี้ว่าตัวไหนเข้าข่าย ประหยัดพลังงาน ถ้ามีการติดตั้งใหม่ให้พิจารณาตามยี่ห้อ / รุ่น ที่ประกาศในแนบท้ายของกฎหมายฉบับนี้

8 8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt 1 เรื่อง ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google