งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (ฉบับที่1) พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 13 มกราคม 2553

2 สรุปสาระสำคัญ เพื่อสนับสนุนการขอรับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับเงินได้ ที่ได้จ่ายเพื่อเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภท วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 487) พ.ศ และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ 180) เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อการได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภท วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน ลงวันที่ 24มิถุนายน พ.ศ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จึงออกประกาศกำหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของทรัพย์สินประเภท วัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
ทรัพย์สินประเภท วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานจะต้องมีคุณสมบัติ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 1 2. ประเภท ยี่ห้อ รุ่น ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานที่ผ่านหลักเกณฑ์ (ตามข้อ 1 ของประกาศฯ ฉบับนี้) ตามรายละเอียดเอกสารแนบท้าย 2

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
หลักเกณฑ์การพิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักร ที่มีผลต่อการประหยัดพลังงานในประกาศฉบับนี้ประกอบด้วยวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ ตู้เย็น ที่มีจำนวน 1 ประตูและ จำนวน 2 ประตูขึ้นไป จำนวน 17 ยี่ห้อ 580 รุ่น โดยดูรายละเอียดจากแนบท้ายของประกาศฉบับนี้ เครื่องปรับอากาศ จำนวน 66 ยี่ห้อ 1052 รุ่น โดยมีประสิทธิภาพ EER 11.0 ขึ้นไป ดูรายละเอียดจากแนบท้ายประกาศของฉบับนี้ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ จำนวน 16 ยี่ห้อ 149 รุ่น ดูรายละเอียดจากแนบท้ายประกาศของฉบับนี้

5 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
หลอดฟลูออเรสเซนซ์ T5 จำนวน 5 ยี่ห้อ 7 รุ่น ดูรายละเอียดจากแนบท้ายของประกาศฉบับนี้ บัลลาสต์แกนเหล็กนิรภัย จำนวน 4 ยี่ห้อ 10 รุ่น ดูรายละเอียดจากแนบท้ายของประกาศฉบับนี้ บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ T5 จำนวน 7 ยี่ห้อ 20 รุ่น ดูรายละเอียดจากแนบท้ายของประกาศฉบับนี้ พัดลมไฟฟ้าตั้งโต๊ะ ตั้งพื้นและติดผนัง จำนวน 45 ยี่ห้อ 252 รุ่น ดูรายละเอียดตามแนบท้ายของประกาศฉบับนี้ พัดลมไฟฟ้าแบบส่ายรอบตัว จำนวน 4 ยี่ห้อ 6 รุ่น ดูรายละเอียดตามแนบท้ายของประกาศฉบับนี้

6 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
หม้อหุงข้าวไฟฟ้า จำนวน 4 ยี่ห้อ 10 รุ่น ดูรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศของประกาศฉบับนี้ โคมไฟฟ้า จำนวน 4 ยี่ห้อ 10 รุ่น ดูรายละเอียดตามแนบท้ายของประกาศฉบับนี้ เตาหุงต้มที่ใช้ในครัวเรือน ที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ผ่านการรับรองเป็นวัสดุ อุปกรณ์ หรือ เครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน มี 8 ยี่ห้อ 55 รุ่น และมีออกมาเพิ่มเติมอีก 14 ยี่ห้อ 88 รุ่น ดูรายละเอียดตามแนบท้ายของประกาศฉบับนี้ อุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง เป็นวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน มีจำนวน 5 ยี่ห้อ 137 รุ่น ดูรายละเอียดตามแนบท้ายของประกาศฉบับนี้

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
กระจกที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง เป็นวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน มี 8 ยี่ห้อ 66 รุ่น ดูรายละเอียดตามประกาศของฉบับนี้ ฉนวนใยแก้วที่ผ่านเกณฑ์การรับรอง เป็นวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน มี 5 ยี่ห้อ 55 รุ่น *** ให้สำรวจองค์กรว่ามี วัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรตามที่ประกาศในแนบท้ายประกาศฉบับนี้ว่าตัวไหนเข้าข่ายประหยัดพลังงาน ถ้ามีการติดตั้งใหม่ให้พิจารณาตามยี่ห้อ/รุ่น ที่ประกาศในแนบท้ายของกฎหมายฉบับนี้

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานเรื่อง กำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google