งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี วัฒนธรรมไทย ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี วัฒนธรรมไทย ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี วัฒนธรรมไทย ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 33101 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

2 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในภูมิ ปัญญาและ วัฒนธรรมไทย ของประเทศเพื่อน บ้านได้ วพ 113

3 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ลักษณะของ วัฒนธรรม 1. วัฒนธรรมเกิด จากการเรียนรู้ ร่วมกันของ สมาชิกในสังคม 2. วัฒนธรรมเป็น ระเบียบแบบ แผน 1. วัฒนธรรมเกิด จากการเรียนรู้ ร่วมกันของ สมาชิกในสังคม 2. วัฒนธรรมเป็น ระเบียบแบบ แผน

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 3. วัฒนธรรม เกิดขึ้นเพื่อสนอง ความต้องการร่วมกัน ของสมาชิกในสังคม 4. วัฒนธรรมมี การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ หยุดนิ่ง 5. วัฒนธรรม จัดเป็นมรดกของ สังคม 3. วัฒนธรรม เกิดขึ้นเพื่อสนอง ความต้องการร่วมกัน ของสมาชิกในสังคม 4. วัฒนธรรมมี การปรับปรุง เปลี่ยนแปลงได้ ไม่ หยุดนิ่ง 5. วัฒนธรรม จัดเป็นมรดกของ สังคม

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี วัฒนธรรมประเพณี และ ความแตกต่างใน ภาคต่างของไทย วัฒนธรรมประเพณี และ ความแตกต่างใน ภาคต่างของไทย 1. วัฒนธรรม ประเพณีภาคเหนือ 2.. วัฒนธรรม ประเพณีภาคกลาง

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 3. วัฒนธรรม ประเพณีของภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 4. วัฒนธรรม ประเพณีภาคใต้

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ของไทย วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน ของไทย - สาธารณรัฐสังคม นิยมเวียดนาม - สิงคโปร์ - ฟิลิปปินส์ - สิงคโปร์ - ฟิลิปปินส์

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี - วัฒนธรรมและ ความแตกต่างกรณี อื่น ๆของไทยกับ ประเทศเพื่อนบ้าน

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 2. - โครงสร้างพื้นฐาน - การสื่อสาร โทรคมนาคม - ข้อได้เปรียบในทำเล ที่ตั้ง

10 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี - ลักษณะของ วัฒนธรรมไทย - ความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน - ความร่วมมือทาง เศรษฐกิจ กับประเทศเพื่อนบ้าน

11 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 3. พัฒนาเป็นแกน ประสานการเจรจา เสริมสร้างสันติภาพ ในภูมิภาค 3. พัฒนาเป็นแกน ประสานการเจรจา เสริมสร้างสันติภาพ ในภูมิภาค - ประสานประโยชน์ ร่วมกัน - เชื่อมโยงชุมชนและ ภาคประชาชน กับประเทศเพื่อนบ้าน - เชื่อมโยงชุมชนและ ภาคประชาชน กับประเทศเพื่อนบ้าน

12 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี 4. พัฒนาเป็นสังคมและ ชุมชนที่ เข้มแข็งมีระบบ บริหารจัดการที่ดี 4. พัฒนาเป็นสังคมและ ชุมชนที่ เข้มแข็งมีระบบ บริหารจัดการที่ดี - การมีส่วนร่วมและ พลังท้องถิ่น - สื่อต่างๆ มีเสรีภาพ มาก - ค่านิยมด้านการพิทักษ์ สิทธิมนุษยชน - การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี วัฒนธรรมไทย ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน นางพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google