งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์ อัลคิลไนไตรท์ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์ อัลคิลไนไตรท์ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์ อัลคิลไนไตรท์ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามา ในราชอาณาจักร พ. ศ. 2557 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 ธันวาคม 2557

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 30 วันนับ แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ 1. ให้สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์ (Volatile alkyl nitrite) ตามพิกัดอัตราศุลกากร ประเภทย่อย 2920.90.90 จำนวน 6 รายการ ดังต่อไปนี้ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการ นำเข้ามาในราชอาณาจักร

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ (1) เอมิลไนไตรท์ (Amyl nitrite) ชื่อทางเคมี 3 - methylbutyl nitrite สูตรทางเคมี (CH3)2CHCH2CH2ONO [CAS Number 110 - 46 - 3] (2) ไซโคลเฮ็กซิลไนไตรท์ (Cyclohexyl nitrite) ชื่อทาง เคมี cyclohexyl nitrite สูตรทางเคมี C6H11ONO [CAS Number 5156 - 40 - 1] (3) เอทิลไนไตรท์ (Ethyl nitrite) ชื่อทางเคมี ethyl nitrite สูตรทางเคมี CH3CH2ONO [CAS Number 109 - 95 - 5] (4) ไอโซบิวทิลไนไตรท์ (Isobutyl nitrite) ชื่อทางเคมี 2 - methylpropyl nitrite สูตรทางเคมี (CH3)2CHCH2ONO [CAS Number 542 - 56 - 3] (5) ไอโซโพรพิลไนไตรท์ (Isopropyl nitrite) ชื่อทาง เคมี propan - 2 - yl nitrite สูตรทางเคมี (CH3)2CHONO [CAS Number 541 - 42 - 4] (6) นอร์มาลบิวทิลไนไตรท์ (n - Butyl nitrite) ชื่อทาง เคมี butyl nitrite สูตรทางเคมี CH3CH2CH2CH2ONO [CAS Number 544 - 16 - 1]

5 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์ อัลคิลไนไตรท์ เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการนำเข้ามา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google