งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบและสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อม ผศ. สมสกุล จีระศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบและสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อม ผศ. สมสกุล จีระศิลป์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบและสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อม ผศ. สมสกุล จีระศิลป์

2 คำอธิบายรายวิชา หลักการ และทฤษฎีการออกแบบการ ออกแบบเพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี และเหมาะสม การบูรณาการสหวิทยาการ การออกแบบในสาขาวิชาต่างๆ การ ออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน การ ออกแบบกราฟิก การออกแบบแสงสว่าง กายวิภาคเชิงกล เพื่อการออกแบบ สร้างสรรค์หรือจัดสภาพแวดล้อมที่ดีส่งเสริม ผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์องค์กรและสถานที่ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมและ ปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชน และผู้ ด้อยโอกาศ

3 จุดมุ่งหมายของรายวิชา ๑. ๑ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่อง หลักการ และ ทฤษฎีการออกแบบการออกแบบเพื่อสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม ๑. ๒ เพื่อสามารถการบูรณาการสหวิทยาการการ ออกแบบในสาขาวิชาต่างๆ การออกแบบ ผลิตภัณฑ์ การออกแบบภายใน การออกแบบ กราฟิก การออกแบบแสงสว่าง กายวิภาค เชิงกล มาใช้ในการออกแบบ ๑. ๓ เพื่อสามารถออกแบบหรือจัดสภาพแวดล้อมที่ ดีส่งเสริมผลิตภัณฑ์ ภาพลักษณ์องค์กร และ สถานที่ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเหมาะสมและปลอดภัย

4 การออกแบบและสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อม การออกแบบและสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมล้อม คือ การออกแบบ หรือการจัดสภาพแวดล้อมที่เป็นการนำ ความรู้จากการออกแบบในสาขาใด สาขาหนึ่งหรือในหลายสาขาต่างๆ รวมถึงการนำความรู้ในลักษณะของสห วิทยาการมาใช้เพื่อออกแบบหรือจัด สภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิดคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น หรือ การสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อมองค์กรให้เกิดดีขึ้นหรือ น่าสนใจยิ่งขึ้น

5 การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และกราฟิก เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม

6

7

8 แนวคิดผลิตภัณฑ์และกราฟิก เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม จากการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และกราฟิกดัง ตัวอย่างที่กล่าวถึงแล้วเราจะทราบถึงจุดดี และจุดเสียในแต่ละส่วน จากนั้นจึงนำผล การวิเคราะห์ดังกล่าวนำมาประมวลเพื่อ กำหนดเป็นแนวคิดเพื่อการออกแบบและ สร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่ดี ในกรณีนี้ นอกจากเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และ สภาพแวดล้อมที่ดี ยังเป็นการช่วยในด้าน การสื่อสารเพื่อให้เกิดการเข้าใจที่ง่าย และ การบอกทิศทางหรือไดเร็กชั่นที่ดี จุดเด่น ของแนวคิดเป็นการนำเทคนิคการ เชื่อมโยงและประสานมิติในระนาบต่างๆ เข้าด้วยกันในแบบบูรณาการอย่างน่าสนใจ

9 แนวคิดผลิตภัณฑ์และกราฟิก เพื่อสร้างสรรค์สภาพแวดล้อม

10

11

12


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบและสร้างสรรค์ สภาพแวดล้อม ผศ. สมสกุล จีระศิลป์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google