งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระดับ กระทรวง / กรม เป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง (PSAM) เป้าหมายการให้บริการระดับกรม (PSA) ระดับ หน่วยงาน ตัวชี้วัดผลผลิตตามเอกสาร สงป. (SDA) ตัวชี้วัดคำรับรองกรมฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระดับ กระทรวง / กรม เป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง (PSAM) เป้าหมายการให้บริการระดับกรม (PSA) ระดับ หน่วยงาน ตัวชี้วัดผลผลิตตามเอกสาร สงป. (SDA) ตัวชี้วัดคำรับรองกรมฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระดับ กระทรวง / กรม เป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง (PSAM) เป้าหมายการให้บริการระดับกรม (PSA) ระดับ หน่วยงาน ตัวชี้วัดผลผลิตตามเอกสาร สงป. (SDA) ตัวชี้วัดคำรับรองกรมฯ ของกลุ่มภารกิจ (DSCCW) ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ กรม คร. (SM) ตัวชี้วัดตามภารกิจหลักของหน่วยงาน ระดับ บุคคล PMS ISMART

3 เมนูรายงานตัวชี้วัด ผู้ใช้งาน 1. ผู้ดูแลแผนและหรือผู้กำกับ ตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน : สร้างและ รายงานตัวชี้วัดหน่วยงาน 2. ผู้กำกับตัวชี้วัดระดับกรม : download ข้อมูล/รายงาน สรุปและ วิเคราะห์ในภาพรวมกรมฯ โดยไม่สามารถแก้ไขข้อมูลของ หน่วยงานได้ 3

4 บทบาทผู้กำกับตัวชี้วัด กรมควบคุมโรค ประจำปี 2554 1. ประสาน/จัดทำคำอธิบายตัวชี้วัด เป้าหมายและหลักเกณฑ์การวัดให้สอดคล้อง กับ Template กรมฯ 2. รวบรวมโครงการที่สนับสนุนให้ดำเนินงานตามตัวชี้วัดบรรลุเป้าหมาย 3. สื่อสารถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัด โครงการให้ผู้รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ 4. จัดทำแผน ติดตาม กำกับ ให้เป็นไปตามแผนงาน 5. ติดตาม รวบรวม ประเมินรายงานความก้าวหน้าของโครงการ (จากระบบ Estimate/รายงานอื่น ๆ ) และจัดทำภาพรวมตามแบบรายงาน SAR หลังสิ้นไตร มาสในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ - ผลการดำเนินงานเทียบกับเกณฑ์ / เป้าหมาย - มาตรการที่ดำเนินการ - ปัจจัยสนับสนุนการดำเนินการ - ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขโดยเฉพาะกรณีที่ผลงานไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (กรณีผลการดำเนินงานต่ำกว่าหรือมากกว่าแผน 10% ต้องมีคำ ชี้แจง) - รวบรวมหลักฐานอ้างอิง - บันทึกรายงานในระบบ Estimates

5 เอกสารและไฟล์ข้อมูลที่ต้องใช้ในการจัดทำ รายงานในเมนูรายงานตัวชี้วัด 1. รายชื่อและรหัสตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรค 2. รหัสหน่วยงาน ซึ่งเป็นตัวเลขที่ใช้ในระบบ Estimates เช่น กองแผนงาน รหัส 04 (ดูในภาคผนวก) 3. รายชื่อและรหัสตัวชี้วัดของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคำรับรอง การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และไม่ใช่คำรับรองฯ - ตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดจากกรมฯ ให้ใช้รหัสเดียวกัน กับกรมฯ 4. คำอธิบายตัวชี้วัด : เพื่อให้ทราบขั้นตอนการดำเนินงาน/ สูตรการคำนวณ/น้ำหนักคะแนน 5. ข้อมูลเพื่อเตรียมรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพหรือขั้นตอน พร้อมไฟล์เอกสาร สำหรับแนบประกอบ

6 คำรับรอง การปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (บางส่วน) คำรับรองกรมฯ ตาม กลุ่มภารกิจ / SDA ตัวชี้วัดภารกิจหลัก ของหน่วยงาน ตัวชี้วัด ที่ไม่ใช่คำรับรอง ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ (บางส่วนที่เหลือ) ตัวชี้วัดบางตัวที่ต้อง รายงานเพื่อสนับสนุน ข้อมูลให้กับสำนัก ส่วนกลาง ตัวชี้วัดอื่น ๆ ของ หน่วยงาน

7 องค์ประกอบ ของเมนูรายงานตัวชี้วัด 1. การสร้างตัวชี้วัด 2. ฟอร์มบันทึกรายงาน : แบบฟอร์มสำหรับรายงาน SAR * บันทึกตัวชี้วัดที่วัดผลเชิงคุณภาพ / ขั้นตอนการ ดำเนินงาน * บันทึกตัวชี้วัดที่วัดผลเชิงปริมาณ 3. รายการแสดงตัวชี้วัดที่รายงานแล้ว * รายการตัวชี้วัดที่วัดผลเชิงคุณภาพ / ขั้นตอนการ ดำเนินงาน * รายการตัวชี้วัดที่วัดผลเชิงปริมาณ 4. รายงานสรุปผล SAR Card 5. บันทึกสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง 6. รายการสรุปผลการประเมินการปฏิบัติราชการตนเอง

8

9 1.การสร้างชื่อ ตัวชี้วัด 2.การรายงานผลการ ดำเนินงาน (บันทึกในรายงาน SAR ) 3.การแสดงชื่อตัวชี้วัด ที่มีการบันทึกรายงาน ผลการดำเนินงานแล้ว 4.รายงานสรุปผล SAR Card 5.บันทึกสรุปผลการประเมิน การปฏิบัติราชการตนเอง

10 ขั้นตอนการสร้างชื่อตัวชี้วัด 1.ระบุ/กำหนดรหัสตัวชี้วัดทุกตัวของหน่วยงาน ทั้งที่เป็นคำรับรอง และไม่ใช่คำรับรอง โดย ระบุรหัส 2 ตัวแรกเป็นรหัสของหน่วยงาน 1.1ตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดจากกรมฯ ให้ใช้ รหัสเดียวกันกับกรม เช่น คำรับรองกรมฯ / ตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์ เช่น22DSCCW113, 04SM512_D, 19SM512_B, 06SM512_I, 11SM512_R 1.2ตัวชี้วัดอื่นของหน่วยงาน ให้กำหนดรหัสเป็น BuSC แล้วตามด้วยลำดับที่ของตัวชี้วัดหน่วยงาน เช่น 04BuSC12

11 การสร้างชื่อตัวชี้วัด (ต่อ) 2.สร้างรายการตัวชี้วัดของหน่วยงานในระบบฯ 2.1 คลิกเลือกหัวข้อสร้างตัวชี้วัด กรอกข้อมูลรหัสตัวชี้วัด และชื่อตัวชี้วัด (นำเครื่องหมายที่มีอยู่ในชื่อตัวชี้วัดออก หากชื่อ ยาวเกินไปปรับให้สั้นได้ใจความ) 2.2 คลิกเลือกปีงบประมาณ และมิติตัวชี้วัด (ประสิทธิผล / คุณภาพ / ประสิทธิภาพ / พัฒนาองค์กร) 2.3 คลิกเลือกประเภทตัวชี้วัด เป็น BuSC แล้วกดบันทึก ระบบจะแสดงรายการตัวชี้วัดของหน่วยงานที่สร้างในระบบ 2.4 สามารถตรวจสอบรายการตัวชี้วัด โดยกรอกข้อมูลที่ ต้องการให้ระบบแสดง แล้วคลิกค้นหา

12 1. กรอกข้อมูลรหัสและชื่อตัวชี้วัด ตามที่กำหนดไว้ 2. เลือกปีงบประมาณ มิติตัวชี้วัด (ประสิทธิผล/คุณภาพ/ ประสิทธิภาพ/พัฒนาองค์กร) 3. เลือกประเภทตัวชี้วัด เป็น BuSC แล้วกดบันทึก

13 3. ระบบแสดงรายการตัวชี้วัดของหน่วยงานที่บันทึกในระบบ 13

14 1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ เลือกหัวข้อ “บันทึกตัวชี้วัดที่วัดผลเชิง คุณภาพ / ขั้นตอนการดำเนินงาน” และกรอกข้อมูลในหัวข้อต่าง ๆ โดยอิงกับข้อมูลตาม Template และมีจุดที่ควรให้ความสนใจเป็น พิเศษ ดังนี้ - การเลือกเดือนที่จะทำรายงานในระบบ ให้เลือกเดือน สุดท้ายของแต่ละไตรมาส คือ เดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และ กันยายน - หัวข้อ “ระดับตัวชี้วัด” ให้เลือกที่ “หน่วยงาน (คำรับรอง)” หรือ “หน่วยงาน (ไม่ใช่คำรับรอง)” - กรอกข้อมูลผลการดำเนินงานของหน่วยงานและค่าคะแนน ที่ได้ เพื่อให้ระบบคำนวณคะแนนอัตโนมัติ และควรแนบไฟล์เอกสาร ประกอบผลการดำเนินงานแต่ละขั้นตอน พร้อมทั้งตั้งชื่อไฟล์ให้ชัดเจน ขั้นตอนการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด (การรายงานในแบบฟอร์ม SAR)

15 “ ระดับตัวชี้วัด ” O กรมควบคุมโรค ( คำ รับรอง ) O กรมควบคุมโรค ( ไม่ใช่คำรับรอง ) O หน่วยงาน ( คำ รับรอง ) O หน่วยงาน ( ไม่ใช่คำ รับรอง ) เลือก ข้อมูลจาก ระบบ กรอกข้อมูลโดยอิง กับ Template กรอกข้อมูลผล ดำเนินงาน 15

16 คำนวณคะแนน อัตโนมัติ 16

17 เลือกประเภท แล้วกด “ค้นหา” กดแว่นขยาย เพื่อระบุชื่อ นามสกุล แล้วกด “ค้นหา”

18 การรายงานผลการดำเนินงานตาม ตัวชี้วัด (เชิงปริมาณ) 2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ เลือกหัวข้อ “บันทึก ตัวชี้วัดที่วัดผลเชิงปริมาณ” และกรอกข้อมูลใน หัวข้อต่าง ๆ โดยอิงกับข้อมูลตาม Template และมีจุดที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ มี การกำหนดรายละเอียดตัวแปรและค่าของตัว แปร รวมทั้งสูตรการคำนวณให้ถูกต้องและ ชัดเจน เพื่อที่ระบบจะได้คำนวณค่าคะแนน อัตโนมัติ

19 กำหนดรายละเอียด ตัวแปรและค่า ระบุสูตร คำนวณ คำนวณ ค่า อัตโนมัติ ส่งออกเป็น รายงาน SAR 19

20 ผลเกิดจาก การคำนวณ ตัวเลขต้องไม่มีจุดทศนิยม หรือเครื่องหมายอื่นๆ

21 ตัวแปร : ข้อมูลที่เกี่ยวข้องใช้ในการคำนวณค่า คะแนนเพื่อวัดผลงาน กำหนดชื่อตัวแปรเป็น ตัวอักษร A, B, C, D, E ให้หน่วยงานระบุข้อมูล ให้ครบถ้วน 21 ตัวอย่าง : ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายรวม = งบประมาณที่เบิกจ่ายสะสม x 100 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งหมด ตัวแปรตัวที่ 1 (A) คำอธิบาย คือ งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง สะสม ค่าตัวแปร คือ 5,000,000 หน่วยนับ คือ บาท ตัวแปรตัวที่ 2 (B) คำอธิบาย คือ ตัวคูณคืน 100 ค่าตัวแปร คือ 100 หน่วยนับ คือ ไม่มี ( ถ้าไม่มีให้เว้นว่างไว้ไม่ต้องระบุ ข้อความใด ๆ ) ตัวแปรตัวที่ 3 (C) คำอธิบาย คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ทั้งหมด ค่าตัวแปร คือ 15,000,000 หน่วยนับ คือ บาท การรายงานผลการดำเนินงาน ตามตัวชี้วัด ( ต่อ ) บันทึกตัวชี้วัดที่วัดผล เชิงปริมาณ ( ต่อ ) สูตรที่ระบุในระบบ = A x B /C

22 แสดงชื่อตัวชี้วัดที่มีการบันทึกรายงาน ผลการดำเนินงานแล้ว 22  รายการตัวชี้วัดที่วัดผลเชิงคุณภาพ / ขั้นตอนการดำเนินงาน 1.คลิกเลือกรายการตัวชี้วัดที่วัดผลเชิงคุณภาพ 2.คลิกเลือกเงื่อนไขที่ต้องการให้ระบบแสดง คลิกตกลง

23 แสดงชื่อตัวชี้วัดที่มีการบันทึกรายงาน ผลการดำเนินงานแล้ว 23  รายการตัวชี้วัดที่วัดผล เชิงปริมาณ 1.คลิกเลือกรายการตัวชี้วัดที่วัดผลเชิงปริมาณ 2.คลิกเลือกเงื่อนไขที่ต้องการให้ระบบแสดง คลิกตกลง

24 รายงานสรุปผล SAR Card 1. คลิกเลือกเมนูรายงานตัวชี้วัด แล้วเลือก รายการสรุปผล SAR Card 2. คลิกเลือกเงื่อนไขที่ต้องการให้ระบบแสดง คลิกตกลง ตัวชี้วัดคำรับรองต้องเท่ากับ 100

25 สำหรับจัดทำ สรุปผลการ ประเมินการ ปฏิบัติราชการ ตนเองของ หน่วยงาน ใน ภาพรวม และ สามารถพิมพ์ รายงานได้ โดย กดปุ่ม Export รายงาน บันทึกสรุปผลการประเมินการปฏิบัติ ราชการตนเอง 25 ส่งออกรายงาน

26 ผู้ใช้งานสามารถดู และแก้ไขข้อมูลของหน่วยงานตนเอง ได้ โดยเลือก หัวข้อที่ต้องการ  เลือกเงื่อนไขหาก ต้องการแก้ไข / หรือลบ ให้กดปุ่ม ” แก้ไข ” หรือ ” ลบ ” การแก้ไข และการลบข้อมูลที่ทำการ บันทึก 26 ปุ่มสำหรับลบข้อมูล ปุ่มสำหรับแก้ไข

27 เทคนิคเพิ่มเติมสำหรับการรายงานตัวชี้วัด 1. หน่วยงานทำความตกลงกันภายในว่าตัวชี้วัดแต่ละตัว มีผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้สร้างตัวชี้วัดในระบบ และใครเป็นผู้รายงาน 2. ก่อนการดำเนินการใด ๆ ควรเตรียมไฟล์เอกสาร ประกอบการรายงานให้พร้อม เพื่อความสะดวก 3. การสร้างชื่อตัวชี้วัดของหน่วยงาน ควรสร้างเพียง ครั้งเดียวให้ครบถ้วนตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ แล้วทำ การรายงานผลการดำเนินงานตามระยะเวลาที่กำหนดใน แต่ละไตรมาส (ไม่ควรมีการสร้างตัวชี้วัดเพิ่มเติมอีกใน ภายหลัง)

28 4. กรณีที่มีการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในไตรมาสที่ 1 ไปแล้วนั้น ขั้นตอนวิธีการที่จะรายงานผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 2 – 4 ให้หน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้ 4.1 เลือกหัวข้อ รายการตัวชี้วัดที่วัดผลเชิงคุณภาพ หรือ เชิงปริมาณ ที่ หน่วยงานต้องการ 4.2 เลือกประเภทตัวชี้วัด เป็น BuSC / เลือกเดือน ที่เก็บผลงาน / เลือก ระดับตัวชี้วัด เป็น หน่วยงาน (คำรับรอง) หรือ หน่วยงาน (ไม่ใช่คำรับรอง) แล้ว คลิกตกลง * ข้อควรจำ : ก่อนทำการบันทึกขอให้ตรวจสอบให้ดีว่าเป็นรายการ ตัวชี้วัดที่ตนเองต้องรายงานถูกต้องหรือไม่ เช่น เป็นคำรับรอง หรือ ไม่ใช่คำรับรอง เนื่องจากที่ผ่านมา มีปัญหาการบันทึกทับซ้ำรายการ เดิม ทำให้ข้อมูลที่รายงานไว้เดิมสูญหาย * 4.3 เมื่อระบบแสดงรายการตัวชี้วัดแล้ว ให้กดปุ่ม ”แก้ไข” โดยคลิกเลือก ให้ตรงกับชื่อตัวชี้วัดที่ต้องการ ระบบจะแสดงหน้าจอของบันทึกรายงานผลการ ดำเนินงาน ให้ดำเนินการแก้ไขโดยเลือกเดือนที่ต้องการรายงานใหม่ และ ตรวจสอบรายละเอียดของหัวข้อต่าง ๆ พร้อมทั้งแก้ไขให้ถูกต้อง วิธีการที่จะ บันทึก ให้ใส่เครื่องหมาย ที่หัวข้อ “บันทึกเป็นรายการใหม่” แล้วจึงกด บันทึก ระบบจะบันทึกเป็นรายการใหม่ให้ หากต้องการแก้ไขเพิ่มเติมก็ให้ใช้ วิธีการเดียวกัน

29 ขอบคุณกรั๊บ


ดาวน์โหลด ppt ระดับ กระทรวง / กรม เป้าหมายการให้บริการระดับกระทรวง (PSAM) เป้าหมายการให้บริการระดับกรม (PSA) ระดับ หน่วยงาน ตัวชี้วัดผลผลิตตามเอกสาร สงป. (SDA) ตัวชี้วัดคำรับรองกรมฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google