งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกปฏิบัติงานนอก สถานที่ สำหรับ นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้น ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกปฏิบัติงานนอก สถานที่ สำหรับ นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้น ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกปฏิบัติงานนอก สถานที่ สำหรับ นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้น ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552

2 วัตถุประส งค์ # มีทักษะและประสบการณ์ในการ ทำงานด้าน กิจกรรมบำบัด # สามารถจัดการ บริหารงาน : แผนปฏิบัติงาน งบประมาณ บันทึก รายงาน # มีเจตคติที่ดี จรรยาบรรณ หน้าที่ ความรับผิดชอบ # มีมนุษยสัมพันธ์ : ผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน # เข้าใจระบบการบริการสาธารณสุข ขั้นมูลฐาน และปัญหาสาธารณสุขทั่วประเทศ

3 การฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ทั้งหมดเป็นเวลา 10 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ทั้งหมดเป็นเวลา 10 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2552 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2552

4 การฝึกปฏิบัติงาน การฝึกปฏิบัติงาน การสัมมนาระหว่างอาจารย์และ นักศึกษา การสัมมนาระหว่างอาจารย์และ นักศึกษา การประเมินผล

5 การให้คะแนนของกระบวนวิชา คะแนนจากแบบฟอร์มการให้คะแนน จากอาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึก ปฏิบัติงาน 50% คะแนนจากแบบฟอร์มการให้คะแนน จากอาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึก ปฏิบัติงาน 50% คะแนนจากแบบบันทึกผลการฝึก ปฏิบัติงานนอกสถานที่ case study และ port folio คะแนนจากแบบบันทึกผลการฝึก ปฏิบัติงานนอกสถานที่ case study และ port folio 15% 15% คะแนนจากการสอบความรู้รวบยอด 35% คะแนนจากการสอบความรู้รวบยอด 35% รวม 100%

6 การประเมินผลการ เรียน โดยวิธีอิงเกณฑ์ โดยวิธีอิงเกณฑ์ เกรด A = 80% ขึ้นไป เกรด C = % เกรด B+ = % เกรด D+ = % เกรด B = % เกรด D = % เกรด C+ = % เกรด F = ต่ำกว่า 50%

7 บรรยาย บรรยาย ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ อภิปรายร่วม อภิปรายร่วม กิจกรรมอื่น ๆ กิจกรรมอื่น ๆ แนวทางการจัดการเรียนการ สอน

8 การนิเทศการฝึก ปฏิบัติงาน ช่วงปลายสัปดาห์ที่ 2 และต้นสัปดาห์ที่ 3 ของ การฝึกปฏิบัติงานทั้งสองช่วง ช่วงปลายสัปดาห์ที่ 2 และต้นสัปดาห์ที่ 3 ของ การฝึกปฏิบัติงานทั้งสองช่วง ความเป็นอยู่ ความเป็นอยู่ การปรับตัว การปรับตัว ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถของนักศึกษา ความสามารถของนักศึกษา ปัญหาที่พบ ปัญหาที่พบ

9 อาจารย์ผู้ประสานงานกระบวนวิชา อาจารย์ปิยะ ตรีวิทยา โทร อาจารย์ปิยะ ตรีวิทยา โทร ผศ. ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ โทร ผศ. ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ โทร อาจารย์พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์ โทร อาจารย์พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์ โทร ผศ. ดร. เพื่อนใจ รัตตากร โทร ผศ. ดร. เพื่อนใจ รัตตากร โทร

10 กำหนดการ ส่งงาน แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน และ Port folio แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน และ Port folio วันพุธที่ 7 มกราคม 2553 เวลา น. ที่ อ. ดร. ปิยะ ตรีวิทยา ที่ อ. ดร. ปิยะ ตรีวิทยา ห้องพักอาจารย์ ชั้น 10 ห้องพักอาจารย์ ชั้น 10 หากเลยกำหนดนักศึกษาจะไม่ได้ รับการพิจารณาให้คะแนน 15%


ดาวน์โหลด ppt การฝึกปฏิบัติงานนอก สถานที่ สำหรับ นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้น ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google