งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกปฏิบัติงานนอก สถานที่ สำหรับ นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้น ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกปฏิบัติงานนอก สถานที่ สำหรับ นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้น ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกปฏิบัติงานนอก สถานที่ สำหรับ นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้น ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552

2 วัตถุประส งค์ # มีทักษะและประสบการณ์ในการ ทำงานด้าน กิจกรรมบำบัด # สามารถจัดการ บริหารงาน : แผนปฏิบัติงาน งบประมาณ บันทึก รายงาน # มีเจตคติที่ดี จรรยาบรรณ หน้าที่ ความรับผิดชอบ # มีมนุษยสัมพันธ์ : ผู้ป่วย ญาติ ผู้ร่วมงาน # เข้าใจระบบการบริการสาธารณสุข ขั้นมูลฐาน และปัญหาสาธารณสุขทั่วประเทศ

3 การฝึกปฏิบัติงานนอกสถานที่ ทั้งหมดเป็นเวลา 10 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ทั้งหมดเป็นเวลา 10 สัปดาห์ เริ่มตั้งแต่ วันที่ 19 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2552 แบ่งออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2552 ถึง วันที่ 20 พฤศจิกายน 2552 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2552 ช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันที่ 25 ธันวาคม 2552

4 การฝึกปฏิบัติงาน การฝึกปฏิบัติงาน การสัมมนาระหว่างอาจารย์และ นักศึกษา การสัมมนาระหว่างอาจารย์และ นักศึกษา การประเมินผล

5 การให้คะแนนของกระบวนวิชา 513444 คะแนนจากแบบฟอร์มการให้คะแนน จากอาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึก ปฏิบัติงาน 50% คะแนนจากแบบฟอร์มการให้คะแนน จากอาจารย์พิเศษผู้ควบคุมการฝึก ปฏิบัติงาน 50% คะแนนจากแบบบันทึกผลการฝึก ปฏิบัติงานนอกสถานที่ case study และ port folio คะแนนจากแบบบันทึกผลการฝึก ปฏิบัติงานนอกสถานที่ case study และ port folio 15% 15% คะแนนจากการสอบความรู้รวบยอด 35% คะแนนจากการสอบความรู้รวบยอด 35% รวม 100%

6 การประเมินผลการ เรียน โดยวิธีอิงเกณฑ์ โดยวิธีอิงเกณฑ์ เกรด A = 80% ขึ้นไป เกรด C =60- 64.99% เกรด B+ = 75- 79.99% เกรด D+ =55- 59.99% เกรด B = 70- 74.99% เกรด D =50- 54.99% เกรด C+ = 65- 69.99% เกรด F = ต่ำกว่า 50%

7 บรรยาย บรรยาย ปฏิบัติการ ปฏิบัติการ อภิปรายร่วม อภิปรายร่วม กิจกรรมอื่น ๆ กิจกรรมอื่น ๆ แนวทางการจัดการเรียนการ สอน

8 การนิเทศการฝึก ปฏิบัติงาน ช่วงปลายสัปดาห์ที่ 2 และต้นสัปดาห์ที่ 3 ของ การฝึกปฏิบัติงานทั้งสองช่วง ช่วงปลายสัปดาห์ที่ 2 และต้นสัปดาห์ที่ 3 ของ การฝึกปฏิบัติงานทั้งสองช่วง ความเป็นอยู่ ความเป็นอยู่ การปรับตัว การปรับตัว ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ลักษณะงานที่ได้รับมอบหมาย ความสามารถของนักศึกษา ความสามารถของนักศึกษา ปัญหาที่พบ ปัญหาที่พบ

9 อาจารย์ผู้ประสานงานกระบวนวิชา 513444 อาจารย์ปิยะ ตรีวิทยา โทร. 0-5394-9259 อาจารย์ปิยะ ตรีวิทยา โทร. 0-5394-9259 (p-trevit@chiangmai.ac.th) (p-trevit@chiangmai.ac.th)p-trevit@chiangmai.ac.th ผศ. ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ โทร. 0-5394-9257 (nuntanee@chiangmai.ac.th) ผศ. ดร. นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ์ โทร. 0-5394-9257 (nuntanee@chiangmai.ac.th)nuntanee@chiangmai.ac.th อาจารย์พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์ โทร. 0-5394-9256 (asipsrst@chiangmai.ac.th) อาจารย์พรเพ็ญ ศิริสัตยะวงศ์ โทร. 0-5394-9256 (asipsrst@chiangmai.ac.th)asipsrst@chiangmai.ac.th ผศ. ดร. เพื่อนใจ รัตตากร โทร. 08-1671-1625 (phuanjai@yahoo.com) ผศ. ดร. เพื่อนใจ รัตตากร โทร. 08-1671-1625 (phuanjai@yahoo.com)phuanjai@yahoo.com

10 กำหนดการ ส่งงาน แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน และ Port folio แบบบันทึกผลการปฏิบัติงาน และ Port folio วันพุธที่ 7 มกราคม 2553 เวลา 08.00-12.00 น. ที่ อ. ดร. ปิยะ ตรีวิทยา ที่ อ. ดร. ปิยะ ตรีวิทยา ห้องพักอาจารย์ ชั้น 10 ห้องพักอาจารย์ ชั้น 10 หากเลยกำหนดนักศึกษาจะไม่ได้ รับการพิจารณาให้คะแนน 15%


ดาวน์โหลด ppt การฝึกปฏิบัติงานนอก สถานที่ สำหรับ นักศึกษากิจกรรมบำบัดชั้น ปีที่ 4 ปีการศึกษา 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google