งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนการ การออกแบบการเรียนการสอน แนวคิดสำคัญ เริ่มจากการคิดทุกอย่างให้จบสิ้น จึงเริ่มต้นจากปลายทางที่ ผลผลิตที่ต้องการ เป็นหลักฐาน พยานแห่งการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนการ การออกแบบการเรียนการสอน แนวคิดสำคัญ เริ่มจากการคิดทุกอย่างให้จบสิ้น จึงเริ่มต้นจากปลายทางที่ ผลผลิตที่ต้องการ เป็นหลักฐาน พยานแห่งการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนการ การออกแบบการเรียนการสอน แนวคิดสำคัญ เริ่มจากการคิดทุกอย่างให้จบสิ้น จึงเริ่มต้นจากปลายทางที่ ผลผลิตที่ต้องการ เป็นหลักฐาน พยานแห่งการเรียนรู้ แล้วจึงวาง แผนการเรียนการสอนในสิ่งที่ จำเป็นแก่ผู้เรียน เพื่อนำไปสู่ ผลงานหลักฐานการเรียนรู้นั้นได้

2

3

4

5

6

7

8 รู้ เข้าใจเข้าใจ ปฏิบัติปฏิบัติ

9 กรุณาวาดภาพ “ ถ้วยกาแฟ ” คนละ 1 ใบ

10 กระบวนการวางแผนการเรียนการ สอน แบบดั้งเดิม แบบปฏิบัติการ อิงมาตรฐาน

11 กระบวนการวางแผนการเรียนการสอน  เลือกหัวข้อจาก หลักสูตร  ออกแบบกิจกรรม การเรียนการสอน  ออกแบบและทำ การประเมินผล  ให้เกรดหรือให้ ข้อมูลย้อนกลับ  สอนในหัวข้อใหม่ ต่อไป  กำหนดมาตรฐานที่ จะเรียนรู้  ออกแบบการ ประเมินผล  วางแผนการเรียน การสอนที่มี ประสิทธิภาพ  ทำการประเมินผล  นำข้อมูลเป็นข้อมูล ย้อนกลับ  สอนซ้ำ หรือไปสู่ การเรียนต่อไป แบบดั้งเดิม แบบดั้งเดิม แบบปฏิบัติการอิง มาตรฐาน แบบปฏิบัติการอิง มาตรฐาน

12 ฉันต้องการให้นักเรียนของ ฉันรู้อะไร และสามารถทำ อะไรได้ ขั้นที่ 1 ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า นักเรียนของฉันรู้ และสามารถทำในสิ่งนั้น ได้ ขั้นที่ 2 อะไรที่จำเป็นต้องทำ เพื่อให้นักเรียน ของ ฉันเรียนรู้ได้ตามที่ ต้องการ ขั้นที่ 3 อะไรที่ฉันควรทำ เมื่อมี นักเรียนไม่รู้ หรือไม่ สามารถทำสิ่งนั้นๆได้ ขั้นที่ 4

13 ฉันต้องการให้นักเรียน ของฉันรู้อะไร และ สามารถทำอะไรได้ มาตรฐานและรายละเอียด ต่างๆ การคลี่ขยายมาตรฐาน - ระบุแนวคิดที่สำคัญๆ - ความเข้าใจ / ชุดคำถามที่สำคัญ และจำเป็น - ลำดับก่อนหลังของความเข้าใจ และชุดคำถามที่จำเป็น - องค์ความรู้และทักษะต่างๆ ขั้นที่ 1

14 ร่องรอยหลักฐานแห่งการเรียนรู้และความ เข้าใจ รายละเอียดเกี่ยวกับความสามารถปฏิบัติ ของนักเรียน ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ระหว่างการ ประเมินผลกับจุดประสงค์ต่างๆ ความหลากหลายของการประเมินผล – การตรวจสอบรายการ – การสังเกตและการซักถาม – การทดสอบและการให้ตอบปัญหาช่วง สั้นๆ – การแสดงการมีองค์ความรู้ทันทีทันใด – ภาระงานที่บ่งบอกถึงการมีความรู้ ความสามารถ – การประเมินผลด้วยตนเองของนักเรียน ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่า นักเรียน ของฉันรู้ และสามารถทำ ในสิ่งนั้นได้ ขั้นที่ 2


ดาวน์โหลด ppt กระบวนการ การออกแบบการเรียนการสอน แนวคิดสำคัญ เริ่มจากการคิดทุกอย่างให้จบสิ้น จึงเริ่มต้นจากปลายทางที่ ผลผลิตที่ต้องการ เป็นหลักฐาน พยานแห่งการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google