งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูจงกล กลาง ชล 1. วิเคราะห์แนวคิด เกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่ ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในแต่ ละช่วงสมัย ที่มีผลต่อ พัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์ ไทยได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูจงกล กลาง ชล 1. วิเคราะห์แนวคิด เกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่ ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในแต่ ละช่วงสมัย ที่มีผลต่อ พัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์ ไทยได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูจงกล กลาง ชล 1

2 วิเคราะห์แนวคิด เกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่ ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในแต่ ละช่วงสมัย ที่มีผลต่อ พัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์ ไทยได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 2

3 ครูจงกล กลาง ชล สาระการ เรียนรู้ เหตุการณ์สำคัญที่มี ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ในด้านต่างๆ ในประเทศไทย 3

4 ครูจงกล กลาง ชล เหตุการณ์สำคัญที่มีผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลง 1. ความขัดแย้ง ทางการเมือง สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา 2. กรุงศรีอยุธยา เสียแก่ พม่าพ. ศ.2310 4

5 ครูจงกล กลาง ชล สมัยรัตนโกสินทร์ 3. กรณี ร. ศ. 112( พ. ศ.2436) ( กรณีพิพาทไทยกับฝรั่งเศส ) 4. การเปลี่ยนแปลงการปกครอง โดยคณะราษฎร์ พ. ศ.2475 5

6 ครูจงกล กลาง ชล 5. เหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ. ศ.2516 6. เหตุการณ์ 6 ตุลาคม พ. ศ.2519 6

7 ครูจงกล กลาง ชล 7. เหตุการณ์พฤษภาทมิฬ พ. ศ.2535 7

8 ครูจงกล กลาง ชล จากเหตุการณ์สำคัญตาม ประเด็นที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด ให้นักเรียนวิเคราะห์ถึงผลดีและ ผลเสียที่เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ว่ามีมากน้อยแค่ไหนอย่างไร 8

9 ครูจงกล กลาง ชล ตอบ คำถาม 1. การเสียกรุงศรีอยุธยาแก่พม่า ครั้งที่ 2 พ. ศ.2310 ทำให้เกิด ผลเช่นใด ก. ศิลปวัฒนธรรมถูกทำลาย ไม่สามารถฟื้นฟูได้ 9

10 ครูจงกล กลาง ชล ข. ระบบการปกครองเดิมถูก ทำลายฟื้นฟูไม่ได้ ค. ไทยและพม่าเป็นศัตรูกัน ถาวรเพราะไม่สามารถ เป็นมิตรกันได้ 10

11 ครูจงกล กลาง ชล ง. ไทยต้องย้ายราชธานีมายัง ธนบุรี เพราะไม่สามารถ ฟื้นฟูอยุธยาได้ 11

12 ครูจงกล กลาง ชล 2. บทเรียนสำคัญที่ได้รับจาก กรณี ร. ศ.112 คือข้อใด 1212 ก. คนไทยต้อง สามัคคีกัน ข. คนคนเดียวไม่ สามารถ บริหารประเทศได้

13 ครูจงกล กลาง ชล ค. ชาติมหาอำนาจ ล้วนต้อง การผลประโยชน์ ง. ความประมาท เป็นหนทาง แห่งความตาย 1313

14 ครูจงกล กลาง ชล 3. คุณูปการที่สำคัญยิ่งของ พระมหากษัตริย์ไทยข้อใดที่ยัง คงเป็นข้อกล่าวขวัญถึงอยู่เสมอ ก. ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ข. ทรงทำให้บ้านเมืองเจริญยิ่งขึ้น 1414

15 ครูจงกล กลาง ชล ค. ทรงทำให้ระบบการเมือง การปกครองของไทยมั่นคง ง. ทรงป้องกันมิให้ประเทศไทย ตกเป็นเมืองขึ้นของชาติ ตะวันตก 1515

16 ครูจงกล กลาง ชล 4. เพราะเหตุใดจึงต้องมีการออก ประกาศคณะปฏิวัติมาใช้ใน การปกครองประเทศ ก. ขณะนั้นมีการจัดร่าง รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ 1616

17 ครูจงกล กลาง ชล ข. ประกาศคณะปฏิวัติมีความ ยุติธรรมมากกว่ากฎหมาย ประเภทอื่น ค. เพราะประชาชนไม่ส่งเสริม ประชาธิปไตยและไม่เคารพ กฎหมาย 1717

18 ครูจงกล กลาง ชล ง. ขณะเกิดการปฏิวัติจะไม่มี รัฐสภามาทำหน้าที่ นิติบัญญัติ 1818

19 ครูจงกล กลาง ชล 5. ผลดีจากการเข้าร่วมกับ สัมพันธมิตรในสงครามโลก ครั้งที่ 1 คือ 1…………………………………………… 2…………………………………………….. 3……………………………………………... 1919

20 ครูจงกล กลาง ชล 1919 พบกันใหม่ เรื่อง ภูมิปัญญา ไทย


ดาวน์โหลด ppt ครูจงกล กลาง ชล 1. วิเคราะห์แนวคิด เกี่ยวกับ เหตุการณ์ที่ ก่อให้เกิดการ เปลี่ยนแปลงในแต่ ละช่วงสมัย ที่มีผลต่อ พัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์ ไทยได้ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google