งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน้าที่ 1 วิสัยทัศน์ สถาบันอุดมศึกษาด้าน สุขภาพชั้นนำของอาเซียน ที่เน้นชุมชน แผนกลยุทธ์สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน้าที่ 1 วิสัยทัศน์ สถาบันอุดมศึกษาด้าน สุขภาพชั้นนำของอาเซียน ที่เน้นชุมชน แผนกลยุทธ์สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน้าที่ 1 วิสัยทัศน์ สถาบันอุดมศึกษาด้าน สุขภาพชั้นนำของอาเซียน ที่เน้นชุมชน แผนกลยุทธ์สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2553

2 หน้าที่ 2 คำนิยามศัพท์ ชั้นนำของอาเซียนที่เน้นชุมชน หมายถึง ผลงานวิชาการด้านสุขภาพที่เน้นชุมชน เป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน การจัดการศึกษาที่เน้นชุมชน หมายถึง การ บริหารจัดการศึกษา โดย 1. การคัดเลือกคนจากชุมชน, มีงบ สนับสนุนจากชุมชน, การจัดการเรียนการ สอนเพื่อชุมชน, ทำงานในชุมชน 2. การจัดการเรียนการสอนเน้นการมีส่วน ร่วมของชุมชนและมีวิธีจัดการเรียนการ สอนโดยหลัก Community based และ Community oriented โดยมีรูปแบบการ เรียนรู้อิงสภาพจริง (Authentic learning) เพื่อให้เกิดความเข้าใจบุคคล, ครอบครัว และชุมชนอย่างแท้จริง แผนกลยุทธ์สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2553

3 หน้าที่ 3 อำนาจหน้าที่สถาบันพระบรมราชชนก - เสนอความเห็นในการกำหนดนโยบาย และแผน ยุทธศาสตร์ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคน ด้านสุขภาพของประเทศ - จัดทำแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ ให้ สอดคล้องและตอบสนองนโยบาย และความต้องการด้านกำลังคนของกระทรวง - บริหารจัดการการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ โดย วิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก เป็นสถาบันการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสุขภาพ รวมทั้งเป็นหน่วยบริการสุขภาพ แหล่ง เรียนรู้ ศึกษาวิจัย ฝึกภาคปฏิบัติของอาจารย์และนักศึกษา - พัฒนาระบบข้อมูลและงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ เกี่ยวกับการผลิตและพัฒนากำลังคนด้าน สุขภาพ - พัฒนามาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการพัฒนา บุคลากรด้านสุขภาพ - ปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย แผนกลยุทธ์สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2553

4 หน้าที่ 4 พันธกิจ 1. ผลิตและพัฒนาบุคลากร สาธารณสุข 2. วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ 3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ที่มา : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันพระบรมราชชนก พ. ศ. 2549-2553 แผนกลยุทธ์สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2553

5 หน้าที่ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการผลิต บุคลากรให้ตอบสนอง ความต้องการของ ระบบบริการสุขภาพ และมีคุณภาพได้ มาตรฐานเป็นที่ ยอมรับในระดับชาติ และอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการพัฒนา บุคลากรและการ บริการวิชาการให้ ได้มาตรฐานและ ตอบสนองกับความ ต้องการของชุมชน, ระบบบริการ สุขภาพและประเทศ พัฒนาการผลิตผล งานวิชาการที่มี คุณภาพเป็นที่ ยอมรับในระดับชาติ และอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2553 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

6 หน้าที่ 6 สถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำ ของอาเซียนที่เน้นชุมชน วิสัยทัศน์ : สถาบันอุดมศึกษาด้านสุขภาพชั้นนำ ของอาเซียนที่เน้นชุมชน การพัฒนา องค์กร ประสิทธิภาพของ การปฏิบัติราชการ คุณภาพ การให้บริการ ประสิทธิผล ตามแผนยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 4 การจัดการศึกษามี คุณภาพเป็นที่ยอมรับ ในระดับชาติ 7 การพัฒนา ศักยภาพของ บุคลากร พัฒนาการผลิตให้มี คุณภาพได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับใน ระดับชาติและอาเซียน 1 การผลิตบุคลากรด้าน สาธารณสุขมีจำนวน ตอบสนองความต้องการ ระบบสุขภาพ ของประเทศ และมีคุณภาพได้ มาตรฐานเป็นที่ยอมรับใน ระดับชาติ แผนที่กลยุทธ์สถาบันพระบรมราชชนกปี 2553 6 การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการองค์กร มีประสิทธิภาพ 8 การพัฒนา ระบบการ จัดการ ความรู้ 9 การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของ สถาบันพระบรมราชชนก 10 การบริหาร จัดการองค์กรโดย ใช้หลักธรรมาภิบาล 3 ผลงานวิชาการที่เน้น ชุมชนได้รับการเผยแพร่ ในระดับชาติหรืออาเซียน พัฒนาการพัฒนาบุคลากรและการ บริการวิชาการให้ได้มาตรฐานและ ตอบสนองกับความต้องการชอง ชุมชน, ระบบบริการสุขภาพและ ประเทศ 5 การพัฒนาบุคลากรและการ ให้บริการวิชาการให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 2 บุคลากรสาธารณสุขได้รับการ พัฒนามีจำนวนและศักยภาพที่ สอดคล้องกับความต้องการของ ชุมชนและประเทศ พัฒนาการผลิตผลงาน วิชาการให้ได้มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และอาเซียน


ดาวน์โหลด ppt หน้าที่ 1 วิสัยทัศน์ สถาบันอุดมศึกษาด้าน สุขภาพชั้นนำของอาเซียน ที่เน้นชุมชน แผนกลยุทธ์สถาบันพระบรมราชชนก ประจำปี 2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google