งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.company.com. ปัญหาการวิจัย วิชาการผลิตเอกสารเพื่อการ สื่อสารเป็นกลุ่มวิชาที่เน้นการฝึก ทักษะให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจนเกิด ความชำนาญ และเป็น องค์ประกอบในการนำไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.company.com. ปัญหาการวิจัย วิชาการผลิตเอกสารเพื่อการ สื่อสารเป็นกลุ่มวิชาที่เน้นการฝึก ทักษะให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจนเกิด ความชำนาญ และเป็น องค์ประกอบในการนำไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 www.company.com

2 ปัญหาการวิจัย วิชาการผลิตเอกสารเพื่อการ สื่อสารเป็นกลุ่มวิชาที่เน้นการฝึก ทักษะให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจนเกิด ความชำนาญ และเป็น องค์ประกอบในการนำไป ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวัน ตลอดจนนำไปใช้ในงานอาชีพ ต่อไป จากผลการจัดการเรียนการ สอนที่ผ่านมา พบว่าผู้เรียนยัง ขาดทักษะในการพิมพ์งานทำให้ การปฏิบัติการพิมพ์ดีดเพื่อความ รวดเร็วและแม่นยำ ต่ำกว่า มาตรฐาน

3 www.company.com ปัญหาการวิจัย ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง แก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยการให้ ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการ พิมพ์ดีดให้เกิดความชำนาญมี ความแม่นยำและพัฒนาความเร็ว ให้สูงกว่ามาตรฐานขั้นต่ำ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่ จะพัฒนาทักษะการพิมพ์ชิ้นงาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพิมพ์งาน ได้รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยำ โดยนำกระบวนการฝึกทักษะมา ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

4 www.company.com วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาทักษะการพิมพ์งาน ให้มีความรวดเร็วและแม่นยำ ถูกต้อง

5 www.company.com การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการ วิจัย 1. ศึกษาค้นคว้าเอกสาร แนวคิด หลักการ ที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำเอกสารแบบฝึกทักษะการพิมพ์ 5 ชุด 3. สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 4. นำแบบทดสอบและเอกสารประกอบการสอน ไปใช้ ในการวิจัย

6 www.company.com ผลการทดลอง เลข ที่ คะแนนเลขที่คะแนน 116818 214917 3161015 4141117 5151217 6121317 7161418 ตารางแสดงคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. 2/4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ จำนวน 14 คน คะแนนเต็ม 20 คะแนน

7 www.company.com ผลการทดลอง ประช ากร ( คน ) คะแ นน เต็ม คะแ นน เฉลี่ ย ร้อย ละ ผลการทำ แบบทดส อบวัดผล สัมฤทธิ์ การเรียนรู้ 14142015. 86 79. 30 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยและร้อยละจากการทำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวส. 2/4 ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2555 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการเชียงใหม่

8 www.company.com สรุปผลการวิจัย 1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ ฝึกทักษะการพิมพ์งานจำนวน 5 ครั้ง พบว่าคะแนนจากการวัดผล งานการฝึกทักษะการพิมพ์งาน จำนวน 5 ครั้ง ของนักศึกษาแต่ละ คนส่วนใหญ่ ครั้งที่ 1 สูงกว่า ครั้งที่ 2-5 2. ผลการหาค่าเฉลี่ยและร้อยละ จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้พบว่าคะแนนจากการทำ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การ เรียนรู้ ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 15.86 หรือร้อยละ 79.30

9 www.company.com อภิปรายผลการวิจัย 1. จากการที่ผู้เรียนฝึกทักษะ การพิมพ์งานจำนวน 5 ครั้ง ของ นักศึกษาแต่ละคนส่วนใหญ่ ครั้งที่ 1 สูงกว่า ครั้งที่ 2-5 อาจ เนื่องมาจากการที่ผู้เรียนมีความ กระตือ รือร้นที่จะฝึกทักษะและ จากความสามารถของตนเอง 2. จากการที่ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนได้คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 15.86 หรือร้อยละ 79.30 มีผลมา จากการที่ผู้เรียนขาด ความเชื่อมั่นในตนเอง และขาด การวางแผนที่ดีขาดความพร้อม ในการฝึกทักษะ

10 www.company.com จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Www.company.com. ปัญหาการวิจัย วิชาการผลิตเอกสารเพื่อการ สื่อสารเป็นกลุ่มวิชาที่เน้นการฝึก ทักษะให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจนเกิด ความชำนาญ และเป็น องค์ประกอบในการนำไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google