งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมการบริหาร จัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมการบริหาร จัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมการบริหาร จัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา

2 รู้จัก / เคยใช้หรือไม่ ได้ผลประการใด Strategic Planning Scenario Planning TQM PETS Benchmarking

3 รู้จัก / เคยใช้หรือไม่ ได้ผลประการใด Risk Management Logic Model Six Sigma Meta SWOT BSC : Balance Scorecard

4 รู้จัก / เคยใช้หรือไม่ ได้ผลประการใด PERT : Program Evaluation and Review Technique CPM : Critical Path Method PART : Performance Assessment Rating Tool DEA : Data Envelopment Analysis PPMGO : Project Planning and Management for the Governmental Organization

5 Public Expenditure Tracking Survey : PETS Diagnosis – Delay – Leakage – Decentralization – Weakness Analytical Evaluation

6 6 6. การจัดการ กระบวนการ 5. การมุ่งเน้น ทรัพยากรบุคคล 4. การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 3. การให้ความสำคัญ กับผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 1. การนำ องค์กร 2. การวางแผน เชิงยุทธศาสตร์ ลักษณะสำคัญขององค์กร สภาพแวดล้อม ความสัมพันธ์ และ ความท้าทาย PMQA Model 7. ผลลัพธ์ การดำเนินการ

7 Resource Cost Resource Cost Inputs Process Outputs Outcomes Economy Efficiency Effectiveness Value for money/Cost-Effectiveness Corporate- Level Achievement Logic Model

8 F1F1 A5A5 D 2 A5A5 d5d5 A5A5 B 3 C7C7 G 2 PERT : Program Evaluation and Review Technique CPM : Critical Path Method

9 PART - Thailand จุดมุ่งหมาย และรูปแบบ การวาง แผนกลยุทธ์ ความเชื่อมโยง งบประมาณ การบริหารจัดการ การประเมินผลผลิต และผลลัพธ์ Rationa le or Releva nce

10 PPMGO : Project Planning and Management for the Governmental Organization 1. ทบทวนผลงานเดิม 2. ริเริ่มโครงการใหม่ 3. วิเคราะห์ / วางแผน 4. จัดทำคำของบประมาณ 5. ติดตามความก้าวหน้า 6. ประเมินผล

11 การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา วิเคราะห์ ปัญหา หาสาเหตุ สร้าง / เลือก ทางเลือก ดำเนินการ ติดตาม / ประเมิน

12 วิเคราะห์ปัญหา ปัญหาขัดข้อง ปัญหา ป้องกัน ปัญหาเชิง พัฒนา Meta SWOT อริยสัจ 4

13 หาสาเหตุ อริยสัจ 4 Logic Model LISREL Regression

14 สร้าง / เลือกทางเลือก อริยสัจ 4 PART PPMGO Strategic Map Benchmarking

15 ดำเนินการ อริยสัจ 4 Internal control Risk management Six sigma PPMGO

16 ติดตามและประเมินผล DEA PETS PART PPMGO PERT/CPM


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมการบริหาร จัดการ เพื่อพัฒนาคุณภาพ การศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google