งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่
ชื่อเรื่องงานวิจัย การบริหารงานวิชาการระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) ของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยีเชียงใหม่ ผู้วิจัย ประภาพันธุ์ แก้วโชติ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่ Srithana Commercial Chiangmai Technological College

2 ปัญหาการวิจัย โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในระดับอาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ตามหลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ที่เล็งเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาและมีความตระหนักถึงความสำคัญของงานวิชาการ และเห็นว่างานวิชาการเป็นหัวใจของการจัดการศึกษา เนื่องจากผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาจะให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนหากสถานศึกษามีความเข็มแข็งและงานวิชาการมีประสิทธิภาพ ดังนั้นโรงเรียนจึงควรมีวิธีการบริหารจัดการด้านงานวิชาการให้มีความเข้มแข็ง โดยมีองค์ประกอบต่าง ๆ ที่แสดงความโดดเด่น และแตกต่างกับสถานศึกษาอื่น Srithana Commercial Chiangmai Technological College

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)ของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ 2. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานวิชาการระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ Srithana Commercial Chiangmai Technological College

4 ตารางสรุปความสำคัญ สภาพที่ศึกษา การปฏิบัติ X ระดับปฏิบัติ
Srithana Commercial Chiangmai Technological College สภาพที่ศึกษา การปฏิบัติ _ X ระดับปฏิบัติ 1. ด้านการบริหารหลักสูตร จัดทำโครงการสอน แผนการสอนรายวิชาตรงตามหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชา 2.7377 มาก 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูผู้สอนจัดทำแผนการสอนรายวิชาล่วงหน้าก่อนทำการสอน 2.9016

5 ตารางสรุปความสำคัญ สภาพที่ศึกษา การปฏิบัติ X ระดับปฏิบัติ
Srithana Commercial Chiangmai Technological College สภาพที่ศึกษา การปฏิบัติ _ X ระดับปฏิบัติ 3. การนิเทศการเรียนการสอน นิเทศการเรียนการสอนภาคเรียนละ 2 ครั้ง 2.8525 มาก 4. การวัดผลและประเมินผล สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร 2.7541

6 สรุปผลการวิจัย ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน
- กำหนดเป้าหมายและชี้แจงนโยบายด้านวิชาการ - วิเคราะห์หลักสูตร ติดตามผลการใช้หลักสูตร - โครงการสอน แผนการสอนตรงตามหลักสูตร คำอธิบายรายวิชา ด้านการจัดการเรียนการสอน - จัดครูสอนตรงตามสาขา , ความรู้ - ทำแผนการสอนและตรวจล่วงหน้าก่อนนำไปใช้ - เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา - วิจัยในชั้นเรียน , คุณธรรม จริยธรรม Srithana Commercial Chiangmai Technological College

7 สรุปผลการวิจัย 3. ด้านการนิเทศการสอน 4. ด้านการวัดผลและประเมินผล
3. ด้านการนิเทศการสอน - เครื่องมือนิเทศเที่ยงตรง - ข้อมูลนิเทศ 2 ทาง - อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 4. ด้านการวัดผลและประเมินผล - ระเบียบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร - วัดผลตามสภาพจริง - ปรับปรุงการเรียนการสอน - อบรม /ผู้ทรงคุณวุฒิ /พัฒนาสื่อเทคโนโลยี Srithana Commercial Chiangmai Technological College

8 สรุปผลการวิจัย แนวทางการพัฒนางานวิชาการ
- พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตรท้องถิ่น - อบรมทำสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ ประกวด เผยแพร่ผลงาน / การวิจัย - สร้างเครื่องมือที่ได้มาตรฐานวัด พุทธิพิสัย จิตพิสัย ทักษะพิสัย ทักษะทางสังคม - วิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะและบทบาทของผู้นิเทศ Srithana Commercial Chiangmai Technological College

9 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย
1. เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ในการปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบในการบริหารงานวิชาการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2. ได้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเปิดวิชาชีพในสาขาอื่น 3. ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานวิชาการใน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) Srithana Commercial Chiangmai Technological College

10 สวัสดีค่ะ ขอขอบคุณ Srithana Commercial Chiangmai Technological College
และ สวัสดีค่ะ Srithana Commercial Chiangmai Technological College


ดาวน์โหลด ppt สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google