งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องงานวิจัย การบริหารงานวิชาการระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช ) ของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการ เทคโนโลยีเชียงใหม่ ผู้วิจัย ประภาพันธุ์ แก้วโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องงานวิจัย การบริหารงานวิชาการระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช ) ของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการ เทคโนโลยีเชียงใหม่ ผู้วิจัย ประภาพันธุ์ แก้วโชติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องงานวิจัย การบริหารงานวิชาการระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช ) ของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการ เทคโนโลยีเชียงใหม่ ผู้วิจัย ประภาพันธุ์ แก้วโชติ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่ Srithana Commercial Chiangmai Technological College

2 ปัญหาการวิจัย โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ เป็นโรงเรียนเอกชนที่เปิดสอนในระดับ อาชีวศึกษา ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ตาม หลักสูตรของกรมอาชีวศึกษา ที่เล็งเห็น ความสำคัญของการจัดการศึกษาและมีความ ตระหนักถึงความสำคัญของงานวิชาการ และ เห็นว่างานวิชาการเป็นหัวใจของการจัด การศึกษา เนื่องจากผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาจะให้ความเชื่อมั่น ไว้วางใจ และส่งบุตร หลานเข้ามาเรียนหากสถานศึกษามีความเข็ม แข็งและงานวิชาการมีประสิทธิภาพ ดังนั้น โรงเรียนจึงควรมีวิธีการบริหารจัดการด้านงาน วิชาการให้มีความเข้มแข็ง โดยมีองค์ประกอบ ต่าง ๆ ที่แสดงความโดดเด่น และแตกต่างกับ สถานศึกษาอื่น Srithana Commercial Chiangmai Technological College

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช.) ของ โรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี เชียงใหม่ 2. เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาการ บริหารงานวิชาการระดับชั้นประกาศนียบัตร วิชาชีพ ( ปวช.) ของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการ เทคโนโลยี เชียงใหม่ Srithana Commercial Chiangmai Technological College

4 ตารางสรุปความสำคัญ Srithana Commercial Chiangmai Technological College สภาพที่ศึกษาการปฏิบัติ _X_X ระดับ ปฏิบัติ 1. ด้านการ บริหารหลักสูตร จัดทำโครงการสอน แผนการสอน รายวิชาตรงตาม หลักสูตรและ คำอธิบายรายวิชา 2.737 7 มาก 2. ด้านการ จัดการเรียน การสอน ครูผู้สอนจัดทำ แผนการสอน รายวิชาล่วงหน้า ก่อนทำการสอน 2.901 6 มาก

5 ตารางสรุปความสำคัญ Srithana Commercial Chiangmai Technological College สภาพที่ศึกษาการปฏิบัติ _X_X ระดับ ปฏิบัติ 3. การนิเทศ การเรียนการ สอน นิเทศการเรียน การสอนภาค เรียนละ 2 ครั้ง 2.8525 มาก 4. การวัดผล และประเมินผล สอดคล้องกับ เนื้อหาของ หลักสูตร 2.7541 มาก

6 สรุปผลการวิจัย 1 ด้านการบริหารหลักสูตร - กำหนดเป้าหมายและชี้แจงนโยบายด้าน วิชาการ - วิเคราะห์หลักสูตร ติดตามผลการใช้หลักสูตร - โครงการสอน แผนการสอนตรงตาม หลักสูตร คำอธิบายรายวิชา 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน - จัดครูสอนตรงตามสาขา, ความรู้ - ทำแผนการสอนและตรวจล่วงหน้าก่อน นำไปใช้ - เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ คิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา - วิจัยในชั้นเรียน, คุณธรรม จริยธรรม Srithana Commercial Chiangmai Technological College

7 สรุปผลการวิจัย 3. ด้านการนิเทศการสอน - เครื่องมือนิเทศเที่ยงตรง - ข้อมูลนิเทศ 2 ทาง - อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง 4. ด้านการวัดผลและประเมินผล - ระเบียบการวัดผลประเมินผลตามหลักสูตร - วัดผลตามสภาพจริง - ปรับปรุงการเรียนการสอน - อบรม / ผู้ทรงคุณวุฒิ / พัฒนาสื่อเทคโนโลยี Srithana Commercial Chiangmai Technological College

8 สรุปผลการวิจัย แนวทางการพัฒนางานวิชาการ - พัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ หลักสูตร ท้องถิ่น - อบรมทำสื่อนวัตกรรมใหม่ ๆ ประกวด เผยแพร่ ผลงาน / การวิจัย - สร้างเครื่องมือที่ได้มาตรฐานวัด พุทธิพิสัย จิต พิสัย ทักษะพิสัย ทักษะทางสังคม - วิจัยเกี่ยวกับคุณลักษณะและบทบาทของผู้ นิเทศ Srithana Commercial Chiangmai Technological College

9 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย 1. เป็นข้อมูลและสารสนเทศ ในการ ปรับปรุงพัฒนาองค์ประกอบในการบริหารงาน วิชาการให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2. ได้ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเปิด วิชาชีพในสาขาอื่น 3. ได้แนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการ บริหารงานวิชาการใน ระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) Srithana Commercial Chiangmai Technological College

10 ขอขอบคุณ สวัสดีค่ะ Srithana Commercial Chiangmai Technological College และ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องงานวิจัย การบริหารงานวิชาการระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ปวช ) ของโรงเรียนศรีธนาพณิชยการ เทคโนโลยีเชียงใหม่ ผู้วิจัย ประภาพันธุ์ แก้วโชติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google