งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยใช้ วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยใช้ วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยใช้ วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นางวลัยกร แสงเสริม โรงเรียนกรุงเทพการ บัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาในบทเรียนจากการ สอนแบบบรรยาย นักเรียนไม่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ ในชีวิตประจำวันได้ นักเรียนไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าซักถาม ในสิ่งที่ตนไม่เข้าใจส่งผลให้ผลการสอบวัด ความรู้ไม่ดีเท่าที่ควร

3 วัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาชีวิต และวัฒนธรรมไทย เรื่อง ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทยโดยใช้วิธีการสอนแบบศูนย์การ เรียน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการ บัญชีวิทยาลัย

4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย สร้างแผนการเรียนรู้ ชุดการสอนแบบศูนย์ การเรียน เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

5 ตารางแสดงพัฒนาการทางการ เรียน ลำดับที่ Pre-testPost-test คะแนนพัฒนาการ (%) นักเรียนคนที่ 1610100.00 นักเรียนคนที่ 2810100.00 นักเรียนคนที่ 3510100.00 นักเรียนคนที่ 42537.50 นักเรียนคนที่ 50550.00 นักเรียนคนที่ 6710100.00 นักเรียนคนที่ 75980.00 นักเรียนคนที่ 8410100.00 ค่าเฉลี่ย4.638.6383.44 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน2.622.26

6 สรุปผลการวิจัย การเรียนรู้โดยใช้วิธีการสอนแบบศูนย์การ เรียนมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าคะแนน เฉลี่ยก่อนเรียน นักเรียนทุกคนมีคะแนนพัฒนาการทางการ เรียนที่ดีขึ้น นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาชีวิต และวัฒนธรรมไทย


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย เรื่อง ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย โดยใช้ วิธีการสอนแบบศูนย์การเรียน ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google